Seminaria

Celem seminariów naukowych w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie jest metodologiczne wprowadzenie studentów i zapoznanie ich z pracą naukową w zakresie szeroko rozumianej teologii apostolstwa, która praktycznie rzecz biorąc obejmuje wszystkie dyscypliny teologiczne, zgodnie z sugestią kard. J. Ratzingera, który wyraźnie stwierdził, iż „teologię można studiować wyłącznie w kontekście odpowiadającej jej praktyki duchowej i z gotowością równoczesnego pojmowania jej jako wyzwania życiowego” (J. Ratzinger, Czym jest teologia, w: Podstawy wiary – teologia, red. L. Balter, Kolekcja Communio nr 6, Poznań 1991, s. 221). Tematyka rozpraw doktorskich w Instytucie Teologii Apostolstwa obejmuje więc szereg dziedzin wiedzy teologicznej, w zależności od zagadnień, podejmowanych na wybranym przez doktoranta seminarium naukowym, którego nazwa jest tożsama z katedrą opiekuna naukowego/promotora.

Profesorowie prowadzący poszczególne seminaria zapoznają doktorantów z wiedzą naukową, wprowadzając ich w teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie metodologii odpowiadającej ich specjalizacji teologicznej. W ramach każdego z seminariów następuje omówienie metod pracy badawczej w przygotowaniu rozpraw doktorskich, a więc reguł wyboru problemu badawczego i konstrukcji tematu, prowadzenia kwerendy naukowej, poznania zasad wyszukiwania i sposobów korzystania z bibliografii, a także konstrukcji poszczególnych jednostek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem układu treści dysertacji.

Oferta seminariów naukowych w roku akademickim 2015/2016 dla obu sekcji „Pallottianum” (teologii apostolstwa i sekcji teologii życia konsekrowanego) jest następująca:

 

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk, Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej

Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Katedra Historii Dogmatów

Ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz, Teologia Biblijna

Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, Teologia Liturgii

Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek SAC, Mistyka Chrześcijańska

QR Code