Uchwała Rady

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie postępowania w przewodzie doktorskim

Na podstawie § 34 pktu 11) Statutu UKSW z dnia 27 października 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszą się do osób, które otworzyły przewód doktorski przed dniem 1 października 2013 roku i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

2. Przewód doktorski przeprowadza w całości Rada Wydziału Teologicznego, a poszczególne etapy przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Dziekanie Wydziału Teologicznego, zwanym dalej Dziekanem, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do Prodziekana, któremu Dziekan przekazał odrębnym zarządzeniem kompetencje prowadzenia przewodów doktorskich.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Radzie Wydziału Teologicznego, zwaną dalej Radą Wydziału, należy przepisy niniejszej uchwały odnosić do członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 2. 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień naukowy doktora, zwanej danej doktorantem.

2. Doktorant przedstawia wniosek o wyznaczenie promotora oraz zatwierdzenie tematu Dyrektorowi Instytutu właściwego dla specjalności studiów doktoranckich.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest kierowany do Rady Wydziału i winien zawierać propozycję tematu pracy doktorskiej i być podpisany przez osobę proponowaną jako promotor oraz Kierownika Studiów Doktoranckich. Do wniosku należy dodać koncepcję rozprawy doktorskiej oraz życiorys naukowy doktoranta wraz z wykazem jego prac naukowych i publikacji.

4. W ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych wydaje opinię o wniosku doktoranta.

5. Po wydaniu opinii, o której mowa w ust. 4, Dyrektor Instytutu niezwłocznie przekazuje Dziekanowi wniosek doktoranta wraz z opinią Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych. Opinia winna zawierać informację o wynikach głosowań odnośnie do proponowanego tematu oraz promotora, a także sugestie modyfikacji wniosku doktoranta, jeśli takie pojawiły się w dyskusji Zespołu i zyskały poparcie większości jego członków. Dziekan jest zobowiązany przedstawić opinię Radzie Wydziału w całości.

6. Opinia, o której mowa w ust. 5, winna być przekazana Dziekanowi najpóźniej 5 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału.

7. Dla osób, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, właściwym Instytutem, o którym mowa w ust. 2, jest ten, który nadzoruje specjalność związaną z proponowanym tematem pracy doktorskiej. Ostateczna decyzja odnośnie do wskazania Instytutu należy do Dziekana.

8. Osoby, które nie odbywają na Wydziale studiów doktoranckich, a wnioskują o otwarcie przewodu doktorskiego, zobowiązane są również do złożenia wraz z wnioskiem: oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu magistra i licencjata kościelnego, informację o odbyciu studiów doktoranckich, informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio doktorant ubiegał się o nadanie stopnia doktora, uiszczenie opłat, określonych przez Rektora UKSW. Doktorant może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

§ 3. 1. Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej oraz wyznaczając promotora. Zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie promotora jest przedmiotem odrębnych tajnych głosowań.

2. Promotorem rozprawy doktorskiej może być każdy pracownik Wydziału posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału, na wniosek Dziekana i za aprobatą Kierownika Studiów Doktoranckich, po zaopiniowaniu przez Zespół Instytutu ds. Stopni Naukowych, o którym mowa w § 2 ust. 2, może na promotora wyznaczyć osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych, nie będącą pracownikiem Wydziału lub osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z innej dziedziny niż nauki teologiczne, będącą pracownikiem Wydziału.

§ 4. 1. Po napisaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa do dziekana wniosek o przyjęcie doktoratu, wyznaczenie recenzentów oraz dopuszczenie do egzaminów doktorskich, z zaznaczeniem dyscypliny dodatkowej i określeniem języka obcego. Do wniosku doktorant dołącza tekst rozprawy doktorskiej w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, drukowanej dwustronnie, a także opinię promotora.

2. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyznacza w głosowaniu tajnym zaproponowanych przez Dziekana dwóch recenzentów, przy czym najwyżej jeden z nich może być pracownikiem Uniwersytetu. W sytuacji, gdy któryś z zaproponowanych przez Dziekana recenzentów nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów, poddaje głosowanie kandydatury osób zaproponowane przez członków Rady Wydziału. Dziekan może, na wniosek Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwrócić się do Zespołu Instytutu ds. Stopni Naukowych o wskazanie kandydatów na recenzenta.

3. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów Dziekan powołuje Komisję dla przeprowadzenia egzaminów doktorskich i terminy tych egzaminów.

4. Komisji, o której mowa w ust. 3, przewodniczy Dziekan lub któryś z Prodziekanów, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych.

5. Po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów doktorant przekazuje niezwłocznie recenzentom po egzemplarzu pracy doktorskiej w twardej oprawie, drukowanej jednostronnie.

§ 5. 1. Rada Wydziału po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz na podstawie pozytywnie zdanych przez doktoranta egzaminów doktorskich podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

2. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, Dziekan określa termin i wyznacza, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisję do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą Dziekan lub któryś z Prodziekanów jako przewodniczący, promotor, dwaj recenzenci, co najmniej czterech pracowników Wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z których przynajmniej połowa powinna być pracownikami Instytutu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 6. 1. Obrona pracy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora, recenzentów i sekretarza powołanego przez Dziekana spośród pracowników Wydziału.

2. Po zakończeniu obrony Komisja, o której mowa w § 5 ust. 2, odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony i wystąpienia do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W uchwale wskazuje również specjalizację teologiczną wpisaną na dyplomie. Z obrony pracy doktorskiej oraz posiedzenia niejawnego Komisji sekretarz sporządzą protokół.

§ 7. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Przepisy § 2 ust. 3-5 stosuje się w odniesieniu do Instytutów innych niż Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa od dnia 1 marca 2013 roku.

3. W terminie od wejścia w życie uchwały do dnia 28 lutego 2013 roku w odniesieniu do Instytutów innych niż Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa stosuje się zasadę, iż opinię odnośnie do tematu pracy i promotora opiniuje Kierownik Sekcji, właściwej dla specjalności studiów doktoranckich.

4.Od 1 marca 2013 r.zatwierdzanie tematu jest dwuetapowe: 1) nad tematem dyskutuje i głosuje Rada Instytutu, co potwierdza dyrektor Instytutu podpisem; drugi etap to tajne głosowanie samodzielnych pracowników naukowych Rady Wydziału nad tematem i promotorem, który przedstawia osobę doktoranta i koncepcję rozprawy.

QR Code