Nostryfikacje dyplomów

Nostryfikacje dyplomów ukończenia studiów
i stopni naukowych

1. Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów

Rada Wydziału TeologicznegoUKSW w Warszawie posiada również uprawnienia do do nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych z teologii (odpowiednik magisterium). Do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

– Podanie do Rady Wydziału

– Oryginał dyplomu

– Kopię świadectwa matualnego i kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poprzedzających studia zakończone wydaniem dyplomu przedstawionego do nostryfikacji

– Życiorys

– Oświadczenie, że dyplom nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej

– Legalizację dyplomu

– Dokumentację stwierdzającą przebieg studiów: indeks, arkusz ocen, suplement, praca dyplomowa

– Rada Wydziału może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych

– Ksero dowodu osobistego

– Poświadczenie dokonania opłat nostryfikacyjnych

– Rada Wydziału podejmuje uchwałę o równożędności dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem uzyskanym w kraju (lub o odmowie uznania). Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem przez Wydział odpowiedniego zaświadczenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. nr 37, poz. 255 ze zm.)

2. Nostryfikacja stopni naukowych

Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie posiada uprawnienia do nostryfikacji stopni naukowych z nauk teologicznych (doktora i doktora habilitowanego) uzyskanych za granicą. Do wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

– podanie do Rady Wydziału

– oryginał dyplomu plus kopię dyplomu

– kopię rozprawy (3 egzemplarze)

– kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, poprzedzających studia doktoranckie; kopię dyplomu licencjata kościelnego

– życiorys

– oświadczenie, że stopień naukowy nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej szkole wyższej albo innej placówce naukowej

– legalizację dyplomu

– dokumentację stwierdzającą przebieg przewodu prowadzącego do nadania stopnia naukowego

– wykaz publikacji

– Rada Wydziału może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych

– ksero dowodu osobistego

– poświadczenie dokonania opłat nostryfikacyjnych

– Rada Wydziału podejmuje uchwały o wszczęciu postępowania nostryfikacyjnego i wyznaczeniu dwóch recenzentów. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Rada Wydziału podejmuje uchwałę o uznaniu stopnia naukowego (lub o odmowie uznania). Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem przez Wydział odpowiedniego zaświadczenia.

Podstawa prawna [tekst] [link do Dz.U. 2005 nr 104 poz. 874]

QR Code