Dorobek naukowy

Ks. prof. UKSW dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC
Kierownik Katedry Teologii Biblijnej
Instytutu Nauk Biblijnych
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

PEŁNY WYKAZ  DOROBKU  NAUKOWEGO

I. Książki

1. Znaki Ducha Świętego, Ząbki 1998, ss. 96.

2. Krocząc śladami Męki Chrystusa. Komentarz teologiczno-duchowy do ewangelicznych opisów męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Ząbki 2000, ss. 432.

3. Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w Pismach św. Łukasza i św. Jana, Ząbki 2003, ss. 368.

4. Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – posłannictwo, Ząbki 2008, ss. 335.

5. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 1 – 11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2011, ss. 684.

6. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12 – 24. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2012, ss. 677.

II. Artykuły naukowe

1. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7), Communio 13 (1993) 5, s. 3-14.

2. Ewangelia ta sama wczoraj i dziś. Główne treści ewangelizacji w świetle Listu do Rzymian, w: Nowa Ewangelizacja (Kolekcja Communio 8), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1993, s. 75-95.

3. Wychowawcze znaczenie pobytu Izraelitów na pustyni w świetle Pwt 8, STV 31 (1993) 1, s. 141-156.

4. Rola Świątyni Jerozolimskiej w życiu i doktrynie Izraela, Communio 15 (1995) 4, s. 37-54.

5. „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,1-12), RBL 49 (1996), s. 28-38.

6. Bóg – Panem życia, Communio 17 (1997) 1, s. 3-9

7. Le règne de Jésus-Christ, éternel et universel, Communio. Revue Catholique Internationale 22 (1997) 2-3, s. 79-100.

* Wersja nieco przepracowana tego artykułu:

8. Królestwo Chrystusa – wieczne i powszechne, Communio 17 (1997) 2, s. 50-65.

9. Świątynia duchowa jako motywacja napomnień moralnych w Listach św. Pawła do Koryntian, w: Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr. hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 273-285.

10. Koncepcje świątyni w tekstach wspólnoty z Qumran, RBL 50 (1997), s. 250-266.

11. Wyłanianie się Ducha Bożego z mroków tajemnicy w Pismach Starego i Nowego Testamentu, w: Duch Odnowiciel (Kolekcja Communio 12), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1998, s. 35-51.

12. Apostoł świadkiem Chrystusa w świetle pism św. Pawła, w: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Profesorowi Eugeniuszowi SAC z okazji 85. Rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Ski­biński, Poznań 1998, s. 141-158.

13. „Przez Jezusa w jednym duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2, 18). Bóg jako Ojciec w Listach św. Pawła, w: „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem” (Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu (Rozprawy i Studia Biblijne 5), red. F. Mickiewicz, J. Warzecha, Warszawa 1999, s. 125-148.

14. „Błogosławieni czystego serca (…)”. Biblijne podstawy ślubu czystości, w: I nic nad Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Fran­ciszkowi Bogdanowi SAC z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin i sześć­dzie­się­cio­pięciolecia święceń kapłańskich, red. A. Dyr, P. Góralczyk, Ząbki 1999, s. 95-114.

15. Wstęp do wydania drugiego, w: J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999, s. 5-10.

16. Wpływy mitologii greckiej i rzymskiej na kulturę światową (współautor z S. Wójtowiczem), Communio 19 (1999) 4, s. 3-15.

17. Biblijne podstawy cnoty gościnności, Communio 20 (2000) 3, s. 61-72.

18. Wizja nowego nieba i nowej ziemi w Ap 21, 1 – 22, 5, Communio 20 (2000) 4, 20-39.

19. Jezus Chrystus – świadek wierny i prawdomówny (Ap 3, 14), w: Tajemnica Trójcy świętej (Kolekcja Communio 13), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 2000, s. 242-258.

20. Zbawczy wymiar czasu w literaturze biblijnej, Communio 21 (2001) 6, s. 51-69.

21. Świadectwo Ducha Świętego o Jezusie w J 15, 18 – 16, 15, Kieleckie Studia Teologiczne 1 (2002) 1, 142-167.

22. Tajemnice publicznej działalności Jezusa tajemnicami Bożej światłości, Communio 23 (2003) 1, s. 59-71.

23. Twórczość naukowa ks. prof. Jana Łacha, w: Ksiądz Rektor Jan Łach, kapłan i biblista. księga pamiątkowa dedykowana z okazji 75 rocznicy urodzin i 50 rocznicy święceń kapłańskich, red. R. Bartnicki, UKSW Warszawa 2004, s. 35-50.

24. Mystère de la vie publique de Jésus mystère de la lumière de Dieu, Communio fr. 30 (2005) 1, s. 21-33.

25. Panie, gdzie mieszkasz? (por. J 1, 38). Biblijna teologia Bożego domu i bezdomności Boga, Communio 25 (2005) 3, s. 3-25.

26. Naśladowanie Mistrza w działalności Jezusa i św. Pawła, Communio 25 (2005) 5, s. 68-84.

27. Współautor z A. Stawiecki, Metody szatana oraz sposoby walki z nimi w świetle kuszenia Jezusa na pustyni, Communio 26 (2006) 1, s. 86-106.

28. Idea odpłaty po śmierci w przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-31), w: Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Ząbki 2006, s. 168-183.

29. „Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata…” (Mt 5, 13-16), w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla Kościoła w Afryce na początku XXI w., red. J. Różański, Warszawa 2006, s. 43-48.

30. Namaszczenie Jezusa Duchem Świętym na proroka według Łk 3, 21-22; 4, 18; Dz 10, 38, CT 77 (2007) 1, s. 69-88.

31. Zagadnienia etyczne, w: Teologia Nowego Testamentu, t. III: Listy Pawłowe, katolickie i List do Hebrajczyków, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 307-373.

32. Święty Paweł jako niewolnik (doulos) i sługa (diakonos, hypēretēs, oikonomos) Chrystusa i Kościoła, Studia Loviciensia 10 (2008), s. 241-252.

33. Formacja i posłannictwo uczniów Jezusa. Niektóre elementy biblijnych podstaw apostolstwa, w: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo – charyzmat – apostolstwo, red. A. Dyr, R. Forycki, M. Kowalczyk, Ząbki 2009, s. 279-292.

34. Orędzie Jana Chrzciciela o Królestwie Bożym (Mt 3, 2. 7-12; Łk 3, 7-9. 16-18) i jego wypełnienie w działalności Jezusa, w: Ewangelia o Królestwie (Scripturae Lumen 1), red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 131-148.

35. Objawienie Boga w słowie. Biblia jako słowo Boże, w: Apostolat słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, Warszawa 2010, s. 23-39.

36. Objawienie się Chrystusa zmartwychwstałego uczniom w Łk 24, 36-49, w: Zmartwychwstał prawdziwie (Scripturae Lumen  2), red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda, Tarnów 2010, s. 161-178.

37. Podstawy powszechnej misji Kościoła w księgach Nowego Testamentu, Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne 2 (2011), s. 5-50.

38. Grzech i jego panowanie w człowieku w świetle Rz 7, 7-25, Warszawskie Studia Teologiczne 24 (2011) 145-160.

39. Rola krzyża w zbawczym dziele Boga w teologii św. Pawła, RBL 65 (2012), s. 225-242.

40. Poddanie pod straż Prawa oraz wolność synów Bożych – dwa etapy historii zbawienia według Ga 3, 23 – 4, 7, Warszawskie Studia Teologiczne 25 (2012) 1, s. * w druku.

Oddane do druku:

41. Miłość doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13, 8-10), STV 51 (2013) 1, oddany do druku.

42. Znaczenie sumienia oraz Prawa wypisanego w Sercu według Rz 2, 12-16, CT 83 (2013) 1, oddany do druku.

43. Rola wiary człowieka w zbawczym dziele Boga w świetle Ewangelii św. Łukasza, Scripturae Lumen  5, oddany do druku.

III. Prace związane z najnowszym przekładem Pisma Świętego

1. Członek redakcji naukowej dzieła: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005 (redakcja naukowa tłumaczenia, wprowadzeń, komentarzy i przypisów do tekstu Nowego Testamentu).

2. Członek redakcji naukowej dzieła: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008: członek komisji weryfikującej tłumaczenia, wprowadzenia, komentarze i przypisy do części nowotestamentowej.

3. Tłumaczenie Listu do Filipian, wprowadzenie, komentarz i przypisy, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005, s. 445-453.

4. Wprowadzenie, komentarz i przypisy do Ewangelii św. Marka, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005, s.  99-139.

5. Wprowadzenie, komentarz i przypisy do Drugiego Listu do Koryntian, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005, s. 401-418.

6. Wprowadzenie do Pisma Świętego, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008, s. 19-22.

IV. Inne prace naukowe

1. Indeks autorski i rzeczowy za lata 1981-1995, Communio, Numer specjalny – jubileuszowy, Pallottinum, Poznań 1996, ss.112.

2. Adaptacja polskiej wersji książki: F. Courth, Bóg Trójjedynej miłości, Pallottinum, Poznań 1997, ss. 327.

3. Współpraca w przygotowaniu drugiego wydania książki: J. Kudasiewicz, Ewangelie syno­ptyczne dzisiaj, Ząbki 1999, ss. 407.

4. Bibliografia wybrana do Ewangelii synoptycznych, w: J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 1999, 363-381.

5 Bibliografia publikacji ks. prof. dr. hab. Juliana Warzechy SAC, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, s. 13-23.

V. Książki i czasopisma współredagowane

1. Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, numery 61-156 (1991-2006).

2. Nowa Ewangelizacja (Kolekcja Communio 8), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1993, ss. 376.

3. Naród. Wolność – liberalizm (Kolekcja Communio 9), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1994, ss. 419.

4. Duchowość chrześcijańska (Kolekcja Communio 10), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1995, ss. 440.

5. Tajemnica Odkupienia (Kolekcja Communio 11), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1997, ss. 492.

6. Duch Odnowiciel (Kolekcja Communio 12), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 1998, ss. 474.

7. W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Profesorowi Eugeniuszowi SAC z okazji 85. Rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Ski­biński, Poznań 1998, ss. 431.

8. „Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem” (Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu (Rozprawy i Studia Biblijne 5), red. F. Mickiewicz, J. Warzecha, Warszawa 1999, ss.260.

9. Tajemnica Trójcy Świętej (Kolekcja Communio 13), red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, Poznań 2000, ss. 492.

10. Redakcja naukowa polskiej wersji książki: E. Borghi, Czytać Biblię dziś. Od tekstu do życia, Ząbki 2004.

11. Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej, współredaktor z: P. Góralczyk i T. Skibiński, Ząbki 2006, ss. 392.

12. Redakcja naukowa polskiej wersji książki: Biblia i jej kultura. Jezus i Nowy Testament, red. fr. M. Quesnel, Ph. Gruson, Ząbki 2008, ss. 565.

 VI.  Referaty wygłoszone na sympozjach i konferencjach naukowych

1. Biblijne podstawy apostolstwa, sympozjum: „Dni Pallottiego” z okazji 100-lecia obecności Pallotynów na ziemiach polskich, Ołtarzew 18-19. IV. 2007.

2. Powołanie w Piśmie Świętym, sympozjum w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie: Przypatrzmy się powołaniu naszemu, 28-29. 04. 2007.

3. Obraz ucznia Chrystusa w czterech Ewangeliach, sympozjum w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie: Bądźmy uczniami Chrystusa, 26-27.04.2008.

       4. Święty Paweł jako sługa Chrystusa i Kościoła, referat wygłoszony w czasie inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, 7.10.2008.

5. Objawienie Boga w słowie. Biblia jako słowo Boże, Konferencja naukowa: Apostolat Słowa Bożego, Ołtarzew, 21 kwietnia 2009 r.

6. „Uwierzyć Bogu” – sedno biblijnej koncepcji wiary, Konferencja naukowa Instytutu Nauk Biblijnych WT UKSW: Biblijni świadkowie wiary. Refleksje w roku wiary, Warszawa 23 marca 2013 r.

7. Wiara – chrzest – apostolstwo w ujęciu biblijnym, Konferencja naukowa: Wiara – chrzest – apostolstwo, Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”, Ołtarzew 25-26 kwietnia 2013 r.

VII. Artykuły popularno-naukowe i publicystyczne

1. Życie jest oczekiwaniem, Nasza Rodzina 1992, nr 11, s. 6-7.

2. Cierpliwość miłosiernego Boga, Nasza Rodzina 1993, nr 3, s. 16-17.

3. Kochać bliźniego, Nasza Rodzina 1993, nr 4, s. 6.

4. „Ty jesteś Piotr czyli Skała, Nasza Rodzina 1993, nr 10, s. 6.

5. Wiara w „Listach do siedmiu Kościołów”, Msza święta 52 (1996) 2, 38-39.

6. „Uniżcie się przed Panem…”, Nasza Rodzina 619 (1996) 4, 7.

7. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki, Miejsca Święte 1 (1997) 4, 2.

8. Spotkanie z Chrystusem w Piśmie świętym, Miejsca Święte 1 (1997) 6, 2.

9. Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu, Miejsca Święte 1 (1997) 9, 2.

10. Milosrdenstvo pri odpúšt’aní hriechov, Apoštol Bozieho Milosrdenstva 1 (1997) 3, 13.

11. Jezus o godności człowieka, Być sobą 1997 nr 11,  5-6.

12. Zbawcza moc cierpienia, Communio 18 (1998) 3, 31-43.

13. Spasienna siła strażdannia, Sopriczastia 2000/3, 32-43.

14. Márnotratný syn v nárucí Otca, Apošto Bozieho Milosrdenstva 2 (1998) 6, 5.

15. Oblicze Boga Niewidzialnego, w: „Ojciec Was miłuje”. 288 Warszawska Piesza Pielgrzymka Akademickich Grup „17″ na Jasną Górę, Ząbki 1999, s. 6-21.

16. „Communio” a znaki czasu. Refleksje na kanwie międzynarodowego zjazdu redakcji „Communio” w Hradec Kralové, Communio 19 (1999) 6, s. 141-144.

17. Jezus Chrystus w moim życiu, w: Szukając Twego Miłosierdzia. Pielgrzymkowe konferencje i kazania, red. J. Oleszko, Ząbki 2004, s. 9-64.

18. Miłość Boża większa niż grzech, w: Szukając Twego Miłosierdzia. Pielgrzymkowe konferencje i kazania, red. J. Oleszko, Ząbki 2004, s. 65-118.

19. Jezus – miłosiernym Pasterzem, Apostoł Miłosierdzia Bożego 54 (2007) 2, s. 18-19.

20. Powołanie człowieka w Piśmie Świętym, Królowa Apostołów 31 (2007) 1, s. 3-5

21. Powołanie w Piśmie Świętym, Biuletyn Apostolstwa Miłosierdzia Bożego 42 (2007), s. 10-19.

22. Milosrdný Boh Otec Starého zákona, Apoštol Božieho Milosrdenstva 12 (2008) 1, s. 3.

23. Obraz ucznia Chrystusa w czterech Ewangeliach, Biuletyn Apostolstwa Miłosierdzia Bożego 43 (2008), s. 10-18.

24. Sługa Chrystusa i Kościoła, Miejsca Święte 145 (2009) 1, s. 46-47.

25. Miłosierny ojciec i jego synowie (Łk 15, 11-32), Apostoł Miłosierdzia Bożego 61 (2009) 1, s. 8-9.

26. Królestwo Boże – to skarb i perła (Mt 13, 44-46), Apostoł Miłosierdzia Bożego 62 (2009) 2, s. 14-15.

27. Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30-37), Apostoł Miłosierdzia Bożego 63 (2009) 3, s. 10-11.

28. Milosrdný Samaritán (Lk 10, 30-37), Apoštol Božieho Milosrdenstva 13 (2009) 3, s. 8-9.

29. Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-35), Apostoł Miłosierdzia Bożego 63 (2009) 3, s. 8-9.

30. Śp. Ks. Julian Warzecha SAC – pallotyn, biblista, profesor, w: Ewangelia o Królestwie (Scripturae Lumen 1), red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 733-738.

31. Powołanie w Piśmie Świętym (1), Apostoł Miłosierdzia Bożego 69 (2011) 1, s. 10-12.

32. Powołanie w Piśmie Świętym (2), Apostoł Miłosierdzia Bożego 70 (2011) 2, s. 12-13.

33. Powołanie w Piśmie Świętym (3), Apostoł Miłosierdzia Bożego 71 (2011) 3, s. 12-15.

34. Grzech w nauczaniu św. Pawła, Apostoł Miłosierdzia Bożego 73 (2012) 1, s. 10-11.

35. Zbawienie w Piśmie Świętym, Apostoł Miłosierdzia Bożego 74 (2012) 2, s. 22-23.

36. Duchowe braterstwo w Piśmie Świętym, Apostoł Miłosierdzia Bożego 75 (2012) 3, s. 20-21.

37. Chwała Boża w Piśmie Świętym, Apostoł Miłosierdzia Bożego 76 (2012) 4, s. 18-19.

38. „Byłem głodny, a daliście mi jeść”, Apostoł Miłosierdzia Bożego 77 (2013) 1, s. 20-21.

39. Upomnienie braterskie w Piśmie Świętym, Apostoł Miłosierdzia Bożego 78 (2013) 2, s. 16-17.

40. Umęczon pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowan, Umarł i Pogrzebion, trzeciego dnia Zmartwychwstał (wywiad, rozmawia Agnieszka Przybyszewska), Misericordia. Biuletyn Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 117 (2013) 4, s. 8-10.

41. Biblia – słowo Boże i Księga Życia, Misericordia. Biuletyn Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 118 (2013) 5, s. 6-7.

VIII. Tłumaczenia

1.  62 artykuły różnych autorów, drukowanych w Communio i w Kolekcjach Communio, tłumaczonych z języka włoskiego, francuskiego.

2. Książka: R. Cantalamessa, Kochać Kościół. Medytacje nad Listem do Efezjan, Apostolicum, Ząbki 2004, ss. 95.

IX. RECENZJE

1) Recenzja:  Romano Penna, Lettera ai Romani. Introduzione, versione, commento, Edizioni Dehoniane, Bologna 2010, ss. LXXIV+1331, STV 50 (2012) 1, s. 235-239.

2) Recenzja pracy doktorskiej napisanej na Wydziale Teologicznym UKSW (ks. Ryszarda Jędrzejaka).

3) Recenzja pracy doktorskiej napisanej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL (ks. Sławomira Radulskiego).

4) Recenzent czasopisma: Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów 2 (2008).

5) Członek zespołu recenzentów naukowych czasopisma Diakon 5-6 (2008-2009).

6)Wiele recenzji prac magisterskich i licencjackich, pisanych u różnych promotorów.

X. Odznaczenia:

Medal brązowy, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę – 9 sierpnia 2011 r.

XI. Przynależność do organizacji naukowych:

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich – od 2004 r.

Ks. prof. dr hab.  Franciszek  Mickiewicz  SAC

QR Code