ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

ŻYCIORYS NAUKOWY

Urodził się 16 stycznia 1962 r. w Korycinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1977 r. roz­począł naukę w Liceum Ogólno­kształcącym w Radomiu. Świadec­two dojrzało­ści uzyskał w 1981 r. W paździer­niku 1981 r. wstąpił do nowicjatu Stowarzy­szenia Apostolstwa Katolickiego w Ząbkowi­cach Śląskich, zaś dnia 7 maja 1988 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, prymasa Polski, przyjął święcenia prezbiteratu.

Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Wyższym Semina­rium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallot­ynów) w Ołta­rzewie w latach 1982- 1988. W lutym 1988 r. złożył egzamin magisterski z teologii na Wydziale Teologicznym ATK i na podsta­wie pracy pt. Wychowaw­cze znaczenie pobytu Izraelitów na pustyni w świetle Pwt 8, napisanej pod kierunkiem ks. dra J. Warzechy, uzyskał w marcu dyplom magistra teologii. W październiku tegoż roku podjął, z woli przełożo­nych, studia specja­listyczne w Papie­skim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył w 1992 r. stopniem licencjata nauk biblijnych. W roku akademickim 1992/93 odbył rok studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Apostolstwa (obecnie CTA) przy Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). Zwieńczeniem tych studiów była obrona rozprawy doktorskiej z zakresu teologii biblijnej, która miała miejsce w listopadzie 1995 roku. Rozprawa doktorska: Natura nowej świątyni eschatolo­gicznej według Ap 21, 1-4. 22-17. Studium egze­getyczno-teologiczne z uwzględnieniem innych pism nowotestamen­talnych oraz apoka­liptycz­nej literatury żydow­skiej została napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Łacha. W 2004 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej Nowego Testamentu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w Pismach św. Łukasza i św. Jana (Ząbki 2003). 1 sierpnia 1995 r. został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej na stano­wisku asysten­ta, w roku następnym zaś na stano­wisku adiunkta w Katedrze Teologii Biblijnej. W 2004 r. został powołany na kierownika Katedry Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW i funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego. W roku 2006 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW.

W 1992 r. podjął zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ożarowie Mazowieckim i pracę tę kontynuu­je do dnia dzisiej­szego (wykłady z Pisma Świętego Nowego Testamentu i teologii biblijnej). W latach 2005-2011 pełnił funkcję prefekta studiów w tymże Seminarium, programując zajęcia dydaktyczne zgodnie z Zasadami formacji kapłańskiej w Polsce. Prowadzi też wykłady z teologii biblijnej w Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. W latach 1991-2006 był człon­kiem zespołu redakcyjne­go polskiej wersji Międzynarodowe­go Przeglądu Teologicznego Commu­nio. Od 2002 r. jest członkiem redakcji naukowej, utworzonej z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, pracującej nad nowym przekładem Pisma Świętego. Owocem jej prac jest opublikowanie dwóch wydań: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (2005 r.); Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (2008 r.).

Od 2004 r. jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

QR Code