Dorobek naukowy

Do habilitacji:

 1. Książka:

Apostolski wymiar liturgii. Studium teologiczno-liturgiczne w świetle Konstytucji „ Sacrosanctum Concilium”, Poznań 1999, ss. 204.

 1. Artykuły naukowe:

-Trójstopniowość sakramentu święceń; w: Kapłaństwo (Kolekcja Communio, t. III), Poznań-Warszawa 1988, s. 94-112.

-Kultyczny wymiar pracy: AK 3/1991, s. 435-441.

 • Bierzmowany apostołem poprzez pełne uczestnictwo w liturgii: Communio 2/1992, s. 103-110.

 • Przestrzeń liturgiczna w celebracji Wigilii Paschalnej: CT 1/1993, s. 115-122

 • Uczestnictwo w sakramencie pokuty: Communio 1/1994, s. 139-146.

 • Historia posług w Kościele: Liturgia sacra 3/1997, s. 53-57.

 • Teologia i prawo: AK 2/1998, s. 234-238.

 • Piąta Modlitwa Eucharystyczna; w: Liturgia Domus Carissima (red. A. Durak), Warszawa 1998, s. 146-163.

 • Obrzęd błogosławieństwa sprzętu pogotowia ratunkowego oraz aparatury medycznej: CT 4/1998, s. 147-152.

 • Omówienie Instrukcji Stolicy Apostolskiej dotyczącej niektórych kwestii odnoszących się do współpracy wiernych świeckich w stosunku do posługi kapłanów: CT 3/1999, s. 134-138.

 • Uwielbienie po Komunii świętej; w: Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych : Anamnesis 17,2/1999, s. 88 – 92.

 1. Praca redakcyjna:

Redaktor albumu: „Idźcie na cały świat…” 75 lat pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, Ząbki 1993, ss. 61

 1. Artykuły popularnonaukowe:

– Wielki Post: Królowa Apostoł ów, luty 1989, s. 6,

– Boże Ciało-„Świętem pracy”: Królowa Apostołów, maj 1989, s. 5,

– Co to jest pielgrzymka ?: Królowa Apostoł ów, lipiec-sierpień 1989, s. 25,

 • Eucharystia miejscem spotkania ze zmarłymi: Królowa Apostoł ów, listopad 1989,

s. 18,

– Nowe stworzenie: Królowa Apostoł ów, kwiecień-maj, 1990,s. 1,

– Czas miłosierdzia: Królowa Apostołów, marzec-kwiecień 1991, s. 20,

– Praca i miejsce w Kościele: Królowa Apostoł ów, czerwiec 1991, s. 6-7,

– Odpusty w Kościele: cz.1: Królowa Apostoł ów, maj 1994, s. 9,

cz. II: Królowa Apostoł ów, czerwiec 1994, s. 9,

– Środa Popielcowa: KAI, 22 lutego 1995, s. 17,

– Boże Narodzenie-narty czy opłatek?: Być Sobą, grudzień 1996, s. 14,

– Objawienie Pańskie: Wspólnota wiary, styczeń 1997, s. 9,

– Problemy z jajkiem wielkanocnym: Być Sobą, marzec 1997, s. 2-3,

– Orędzie Wielkanocne: Msza Święta, kwiecień 1999, s.

5. Referaty

 • Formacja liturgiczna do kapłaństwa : Sympozjum liturgistów polskich, Warszawa 15.09.1993 r.

 • Formacja liturgiczna w nowicjacie : Zjazd Mistrzyń Nowicjatów żeńskich, Gostyń 13.10.1994 r.

 • Pastoralny aspekt liturgii : Dni pastoralne, Częstochowa 23.02. 1996 r.

 • Nowe Księgi liturgiczne : Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin 16.07.1996 r.

 • Teologiczne aspekty liturgii w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego : Centrum Animacji Misyjnej, Konstacin 25.06.1997 r.

 • Rola Ducha Świętego w liturgii : Centrum Animacji Misyjnej, Konstancin 23.06.1998 .

 1. Opracowania liturgiczne:

 • Opracowanie polskiej wersji : Obrzędy liturgiczne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Poznań 1992, ss. 111.

 • Opracowanie polskiej wersji : Modlitwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Poznań 1992, ss. 279.

 • Obrzędy pielgrzymkowe, Warszawa 1996, ss.32.

 • Obrzędy liturgiczne Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 1997, ss.10.

 • Obrzędy liturgiczne Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux, Warszawa 1999, ss.50.

Po habilitacji:

 1. Książki:

 • Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego, Poznań 2004, ss.132.

 • Komentarze liturgiczne, Ząbki 2007, ss. 38.

 • Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009, ss. 363.

 1. Artykuły naukowe :

 • Chrzest w kontekście inicjacji chrześcijańskiej; w : Chrzest na nowo odczytany (red. J. Decyk), Warszawa 2001, s. 89 – 102.

 • Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II. Omówienie dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991 – 1999): CT 3/2002, s. 155 – 164.

 • Święcenia biskupie: RT KUL 8(XLIX)2002, s. 97 – 110.

 • Ponadczasowy charakter liturgii; w: Ante Deum stantes (red. S. Koperek, R. Tyrała), Kraków 2002, s. 455 – 464.

 • Komunia św. na rękę: Liturgia sacra 2(20)8/2002, s. 285 – 287.

 • Adwent czasem permanentnej paruzji w Kościele : CT 4/2002, s. 165 – 177.

 • Podmiotowość komunikatywności w ars celebrandi; w: Ars celebrandi (red. B. Nadolski), Katowice 2003, s. 46 – 65.

 • Celebracja Eucharystii w świetle dokumentów synodalnych; w: Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (red. K. Matwiejuk), Radom 2004, s.25 – 39.

 • Apostolski wymiar Eucharystii; w: Refleksja nad encykliką Ecclesia de Eucharistia vivit – O Eucharystii w życiu Kościoła (red. S. Cichy), Katowice 2004, s.26 –37.

 • Zasady tłumaczenia tekstów liturgicznych według instrukcji Liturgiam authenticam; w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin 2004, s.323 – 333.

 • Zakonne wspólnoty życia apostolskiego : Via Consecrata VII (74)2004, s. 14 – 21.

 • Omówienie Instrukcji Redemptionis sacramentum :Anuntianda 7 – 8/2004,s. 63 – 69.

 • Sposoby przygotowania adwentowego; w: Laudate Dominum (red. K. Konecki),Gniezno 2005, s. 603 – 616.

 • IV Modlitwa Eucharystyczna; w Modlitwy Eucharystyczne Mszału Rzymskiego. Dzieje – Teologia – Liturgia (red. H. Sobeczko), Opole 2005, s. 235 – 243.

 • Woda święcona : RT KUL 8(LII)2005, s. 389 – 397.

 • Litania do Wszystkich Świętych: Warszawskie Studia Pastoralne 4/2006,s. 125 – 143.

 • Celebracja nadziei w chrześcijańskim pogrzebie; w: Dar i tajemnica śmierci, red. K. Mielcarek, Lublin 2007, s. 153 – 163.

 • Eucharystia początkiem i programem „misji”: Warszawskie Studia Pastoralne 502007, s. 108 – 117.

 • Relacje zwrotne w potrójnej normie liturgicznej; w : Confitemini Domino, quoniam bonus, red. J. Nowak, Warszawa 2007, s.37 – 45.

 • Rzeczywistość chrzcielna w skrutyniach wielkopostnych : Liturgia sacra 2(30) 13/2007, s. 321 – 332.

 • Wprowadzenie do konferencji „Architektura w służbie liturgii” (17.IV 2007) : CT 1/2008, s. 81 – 83.

 • Rok liturgiczny ikoną ontyczności Kościoła; w : Introibo ad altare Dei, red. S. Szczepaniec, J. Superson, J. Mieczkowski, Kraków 2008, s. 373 – 380.

 • Paschalny wymiar liturgii uświęcenia czasu; w: Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, red. H. J. Sobeczko, Opole 2008, s. 185 – 189

 • Dialog w liturgii : AK 1(602)2009, s. 30 – 45.

 • Celebracja sakramentu pokuty i pojednania w przestrzeni liturgicznej, w: Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 2009, s. 515-518.

 • Celebracja obecności Chrystusa w Słowie, w: Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 429-432.

3. Prace redakcyjne :

Redaktor książki „Confitemini Domino, quoniam bonus” , Warszawa 2007

4. Hasła encyklopedyczne :

 • Zgromadzenie liturgiczne; w : Leksykon duchowości katolickiej (pr. zb. red. M. Chmielewski), Lublin – Kraków 2002, s. 943 – 945.

 • Marzanna ; w: EK , t.12, k. 115 – 116.

5. Artykuły popularno- naukowe:

 • Jak objaśniać liturgię? O komentarzu i funkcji komentatora w liturgii: Msza Święta, kwiecień 2010, s. 14-15.

6. Udział w sympozjach i wygłoszone referaty :

 • Sympozjum nt. „Liturgia a młodzież”, Warszawa 29.05.2000 r.

 • Sympozjum nt. „Pontyfikał”, Rzeszów 13 – 14.09.2000 r. referat „Święcenia biskupie”

 • Sympozjum nt. „Chrzest na nowo odczytany”, Warszawa 24.04.2001 r.

 • Sympozjum nt. „Nowy kształt OWMR”, Łomża 12 – 13.09.2001 r.

 • Sympozjum nt. „Kult świętych w postmodernistycznym świecie”, Warszawa 10.04.2002 r.

 • Sympozjum nt. „Formacja liturgiczna w parafii”, Tarnów 11 – 12. 09.2002 r.

 • Sympozjum nt. „Liturgia w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego”, Radom 28.04.2003r. – referat ” Celebracja Eucharystii w świetle dokumentów synodalnych”

 • Sympozjum nt. „Ars celebrandi”, Warszawa 29.04.2003 r. – referat „Podmiotowość komunikatywności w ars celebrandi”

 • Europejska Konferencja Stowarzyszenia Komisji Liturgicznych, Dobogoko (Węgry) 20 – 26. 06. 2003 r.

 • Kurs Pastoralny – Gdańsk 3.06.2004 r. – referat „Duszpasterskie znaczenie Instrukcji Redemtionis Sacramentum”

 • Kongres teologów polskich, Lublin 12 – 15.09.2004 r. – referat: Zasady tłumaczenia tekstów liturgicznych według Instrukcji Liturgiam authenticam

 • Kongres Muzyki liturgicznej, Kraków 17 – 19.09.2004 r. – wprowadzenie do dyskusji: Śpiewy w lekcjonarzu.

 • Dni Pastoralne – Częstochowa 10 – 11.11.2004 r. – referat „Rok Eucharystyczny w dokumentach Stolicy Apostolskiej”.

 • Sympozjum nt. „ Mane nobiscum, Domine”, Warszawa 11.04.2005 r. – referat: Eucharystia początkiem i programem „misji”.

 • Sympozjum nt. „Głosić Ewangelię nadziei”, Częstochowa 30.04. –1.05.2005 r. – referat: Eucharystia źródłem i szczytem ewangelizacji.

 • XXXVIII Tydzień Eklezjologiczny nt. „Nie cały umieram…” , Lublin 3 – 5.04.2006 r. –referat: Celebracja nadziei w chrześcijańskim pogrzebie.

 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa UAM nt. „Język dawniej i dziś, Poznań 24 – 26. 04. 2006 r. – referat: Próba nowego tłumaczenia „Zdrowaś Maryjo”.

 • XXII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, nt. „Sakrament pokuty w życiu kościoła”, Ląd 20.10.2006 r. – referat: Przymierze w przestrzeni liturgicznej.

 • Sympozjum nt. „Architektura w służbie liturgii”, Warszawa 17. 04. 2007r, – wprowadzenie i podsumowanie.

 • Konferencja naukowa nt. „Egzorcyzmy w tradycji Kościoła i jego współczesnym duszpasterstwie, UŚ, Katowice 24.05.2007 r.

 • Sympozjum nt. „Duchowość liturgiczna w świetle sakramentu chrztu”, Straszyn k/ Gdańska 10 – 11.09.2007r. – referat : „Rzeczywistość chrzcielna w skrutyniach wielkopostnych”

 • XXIII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, nt. „Martyrologium romanum jako świadectwo świętości Kościoła”, Ląd 19.10.2007.

 • 117 Zebranie Plenarne Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Warszawa 9.04.2008 r. – referat : „Nadzwyczajny szafarz komunii św. w dokumentach Kościoła”.

 • Konferencja naukowa nt. „Liturgia jako <locus hermeneuticus> – znaczenie hermeneutyki w liturgii, Warszawa 15.04.2008 r. – referat : „Znak a poszukiwania nowych symboli uczestnictwa w liturgii”.

 • Konferencja naukowa nt. „Liturgia rodząca piękno”, Warszawa 13.05.2008 r.

 • Sympozjum nt. „Liturgiczna posługa biskupa”, Legnica 8 – 10.09.2008 r.

 • Sympozjum nt. „Rozumna Służba Boża”, Ląd 17.10.2008 r. – referat: „Potrzeba prawa liturgicznego”

 • Konferencja naukowa nt. „Sprawowanie wieczerzy Pańskiej w dzisiejszej Europie”, Warszawa 21. 04.2009 r.

 • Sympozjum nt. Otoczmy troską życie”, Częstochowa 25 – 26. 04.2009 r. – referat: „Celebracja życia w sakramentach”.

 • Sympozjum nt. Kult świętych – nowe „Martyrologium Romanum”, Lublin 8 – 10. 09. 2009 r.

 • Konferencja naukowa nt. „Język w liturgii”. Krzeszowice 17 – 19.09.2009 r. – referat : „Tłumaczenie tekstów liturgicznych”

 • Konferencja naukowa nt. „Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym”, Warszawa 25.05.2010 r. – referat : „Eklezjalny wymiar roku liturgicznego”.

 • Konferencja naukowa nt. „Liturgia jednym aktem kultu”, Katowice 20.05.2010 r.

 • Sympozjum nt. „Ordinatio presbyterorum. Liturgia, teologia, misterium, Katowice 7-8. 09. 2010 r.

 • Sympozjum nt. „Oto Matka Twoja” (J 19, 27). Maryja w życiu kapłana, Bochnia 23-24. 09. 2010 r. – referat: „Maryja i kapłan jako liturg”.

7. Opracowania liturgiczne

 • Opracowanie nowej wersji Lekcjonarza, t. VI. Poznań 2004, ss. 731.

8. Inne

 • Europejska konferencja Stowarzyszenia Komisji Liturgicznych : Anamnesis (35)4/2003, s. 118 – 120. (sprawozdanie)

 • Wprowadzenie do książki „Confitemini Domino, quoniam bonus” , red. J. Nowak, Warszawa 2007, s. 11 – 12.

Po profesurze

  1. Artykuły naukowe

– Liturgiczne wspomnienie Świętego Jerzego; w: Memoriale Domini, red. M. Olczyk, W. Radecki, Gniezno 2010, s. 353 – 357.

– Kapłaństwo ministerialne w służbie kapłaństwa wspólnego, w: Sacerdos alter Christus, red. S. Ropiak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 2010, s. 209-214.

– Maryja i kapłan jako liturg; w: „Oto Matka Twoja’. Maryja w życiu kapłana, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2011, s. 49 – 58.

– Znak a poszukiwania nowych symboli uczestnictwa w liturgii : Studia Theologica Varsaviensia 1/2011, s. 11 – 22.

– Archetyp świąt chrześcijańskich w kalendarzu hebrajskim, w: Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, red. J. Nowak, Poznań 2012, s. 174-184.

– Kult Matki Bożej w liturgii, w: Misterium Christi, t. 1: Fundamentalne rzeczywistości w liturgii,red, W. Świerzawski, Zawichost – Kraków – Sandomierz 2012, s. 335 – 350.

– Historia kalendarza liturgicznego : LS 39(2012)1, s. 127 – 137.

– Pneumatologia treści biblijnych rzeczywistością celebrowaną w liturgii; w: Moc słowa Pańskiego, red. B. Migut, A. Piwowar, Lublin 2012, s. 167 – 174.

  1. Artykuły oddane do druku

– Prawodawstwo liturgiczne

– Tłumaczenia tekstów liturgicznych

– Duszpasterz – wychowawca – kolega

  1. Prace redakcyjne

Redaktor książki: Misterium Chrystusa w roku liturgicznym, Poznań 2012, ss. 449.

  1. Inne

Ks. Lucjan Balter – dogmatyk liturgizujący ; Communio 3-4(171 – 172) 2010, s. 251 – 254.

Oddawanie czci ołtarzowi : Anamnesis 19/72 (2013),nr 1, s. 89 – 91.

Duszpasterz – wychowawca – kolega; w: Być bliżej Boga i człowieka, red. S. Skobel, Łódź 2013, s. 51 – 54.

Komunia św. poza Mszą, homilia i inne: Anamnesis 19/74(2013)nr 3,s. 83 – 85

Skłon przed ołtarzem : Anamnesis 19/74(2013) nr 3,s. 87 – 88.

  1. Artykuły popularnonaukowe

– Rola i zadania przewodniczącego liturgii: Msza Święta, 3/ 2012, s. 6-7.

  1. Udział w sympozjach i wygłoszone referaty:

Sympozjum Moc Słowa Pańskiego, Lublin 30-31.03. 2011 r. – referat: Biblijna teologia

liturgii.

– Konferencja naukowa Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym (cz. II), Warszawa 22.11.2011 r. – referat : Archetyp świat chrześcijańskich w kalendarzu hebrajskim.

– Konferencja naukowa Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym (cz. III), Warszawa 16.04.2012 r. – referat: Historia kalendarza liturgicznego.

– konferencja naukowa Niedziela wspólnym dobrem, Warszawa 25.02.2013 r.

– Konferencja naukowa RealizacjaSacrosanctum Concilium” w pięćdziesięcioleciu, Warszawa 22.04.2013 r. – Wprowadzenie.

  1. Działalność organizatorska:

 1. organizator i współorganizator sympozjów:

 • Pontyfikał, Rzeszów 13 – 14.09.2000 r.

 • Nowy kształt OWMR, Łomża 12 – 13.09.2001r.

 • Formacja liturgiczna w parafii, Tarnów 11 – 12.09.2002 r.

 • Lex credendi – lex orandi trzeciego tysiąclecia, Siedlce 10 – 11 września 2003 r.

 • Międzynarodowy Kongres ZAK, Konstancin 22 – 27.08.2005r.

 • Architektura w służbie liturgii, (Wydział Architektury Politechnika Warszawskiej i Katedra Teologii Liturgii UKSW), Warszawa 17.04.2007 r.

 • Liturgia jako „locus hermeneuticus” – znaczenie hermeneutyki w liturgii, Warszawa 15.04.2008 r.

 • Język w liturgii (Komisja Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydział Polonistyki UJ, Instytut Liturgiczny UPJPII, Katedra Teologii Liturgii UKSW), Krzeszowice 17 – 19. 09. 2009 r.

 • Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym, Warszawa 25.05.2010 r.

 • Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym (cz. II), Warszawa 22.11.2011 r.

 • Tajemnica Boga i człowieka w roku liturgicznym (cz. III), Warszawa 16.04.2012 r.

 • Realizacja Sacrosanctum concilium w pięćdziesięcioleciu, Warszawa 22.04.2013 r.

 1. inne:

 • kierownik katedry teologii liturgii UKSW (od 2003 r.)

 • kierownik sekcji liturgiki UKSW ( 2005 – 2013 r.)

 • konsultor i sekretarz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (od 2001 r.)

 • wiceprzewodniczący liturgistów polskich ( od 2003 r.)

 • członek i sekretarz Komisji Liturgicznej przy Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (1998 – 2004 )

 • przewodniczący Komisji Liturgicznej przy Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie (od 2005 r.)

 • członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (UKSW 2008 – 2012 r. r.)

 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych (od 2009 r.)

 • członek Rady Naukowej Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”

 • recenzent czasopism „Seminare” i „Polonia Restituta”

QR Code