Dorobek naukowy

DOROBEK NAUKOWY

KSIĄŻKI

Przed rozprawą doktorską:

W służbie Kościoła i świata, Biblioteka „Życia konsekrowanego” 3, Warszawa – Wrocław 2003, ss. 56.

Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, ss. 271.

Prekursor apostolstwa świeckich, Ząbki 2005, ss. 211.

Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, ss. 79 (praca habilitacyjna uzupełniona i poszerzona).

Po rozprawie habilitacyjnej:

Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, ss. 815. (praca habilitacyjna uzupełniona).

Apostolstwo dla triumfu Maryi. Książka dla czcicieli Maryi i apostołów świeckich, Apostolicum, Ząbki 2007, (współautor), ss. 231.

Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa (8), „Apostolicum” Ząbki 2009, ss. 300.

Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, t. 10, „Apostolicum” Ząbki 2010, ss. 511.

The New Evangelization as a Remedy for Dechristianization, Kontrast, Warszawa 2012, ss. 107.

Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa (14), „Apostolicum” Ząbki 2012, ss. 381 (książka profesorska).

WSPÓŁREDAKTOR KSIĄŻKI:

Kardynał Stefan Wyszyński prymas Tysiąclecia i ewangelizacja, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012.

ARTYKUŁY NAUKOWE

Paweł VI o laikacie, „Collectanea Theologica” 43(1973) f. III, s. 137-142.

Papieże o międzynarodowych organizacjach laikatu, „Collectanea Theologica” 44(1974) f. II, s. 139-144.

Przemówienie Pawła VI o Akcji Katolickiej, „Collectanea Theologica” 44(1974) f. III, s. 131-135.

Paweł VI o stosunku Kościoła do świata, „Collectanea Theologica”, 45(1975) f. II, s. 155-158.

Przemówienia Papieskie o apostolstwie laikatu, „Collectanea Theologica” 45(1975) f. IV, s. 171-178.

Apostolstwo świeckich jako odpowiedź miłosiernemu Bogu w pismach św. Wincentego Pallottiego, w: Powołanie do apostolstwa, red. L. Balter, Powołanie człowieka t. 4, Poznań-Warszawa 1975, s. 320-346.

Berti Giovanni Lorenzo Oesa, w: Encyklopedia Katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, s. 323.

Odpowiedzialni za świat. Sympozjum teologiczne w Ołtarzewie z okazji 10-lecia Soboru Watykańskiego II, „Collectanea Theologica” 46(1976) f. IV, s. 164-170.

Odpowiedzialni za świat, „Ateneum Kapłańskie” 2(1976), s. 298-304.

Wytyczne Episkopatu Polski w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich, „Collectanea Theologica” 47(1977) f. I, s. 159-163.

Paweł VI o roli kobiety, „Collectanea Theologica” 47(1977) f. II, s. 133-139.

Problem kapłaństwa kobiet, „Collectanea Theologica” 47(1977) f. III, s. 143-150.

Z przemówień Pawła VI na temat laikatu, „Collectanea Theologica” 47(1977) f. IV, s. 149-156.

Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o kapłaństwie kobiet, „Collectanea Theologica” 48(1978) f. I, s. 141-148.

Świecki chrześcijanin w świecie, Communio 1(1981)6, s. 28-43.

Boży tkacz apostolstwa w Kościele, w: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 15-35.

W służbie życia konsekrowanego. „Ku metom nieskończoności”, w: I nic nad Boga, red. A. Dyr, P. Góralczyk, Ząbki 1999, s. 15-32.

Laikat w dyskusjach II Synodu Biskupów Europy. Świadectwo uczestnika, „Collectanea Theologica” 71(2001) f. I, s. 135-145.

Wspólnotowy wymiar rad ewangelicznych, w: Communio consecrata, red. K. Wójtowicz, Kraków 2002, s. 84-101.

„Współczesny świat” i „współczesny człowiek” – wyzwanie dla formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, Biblioteka życia konsekrowanego, t. II, red. J. Tupikowski, Warszawa-Wrocław2002, s. 19-51.

Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, w: Integracja duszpasterstwa powołań z duszpasterstwem zwyczajnym. Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, zeszyt 7, Poznań 2003, s. 74-90.

Aspekty powołaniowe w adhortacji „Ecclesia in Europa”, „Życie konsekrowane” 6(2003), s. 78-92.

Kościół w Europie, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” 11(2003), s. 6-11.

Doświadczenie Pallottiego relacji z Synem Bożym, „Życie konsekrowane” 2(2004), s. 71-86.

Istotne treści modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, „Via consecrata” 5(2004), s. 25-33.

Czy osoby konsekrowane wysyłane z Polski na Zachód są wystarczająco odczytywane jako znak Kościoła? Referat wygłoszony w rezydencji Prymasa Polski w Warszawie podczas spotkania Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza Krajem oraz Rektorów Polskich Misji na Zachodzie w dniach 20-21 II 2004, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” V(2004) nr 50, s. 91-100.

Co znaczy modlić się o powołania, w: Modlitwa i naśladowanie Chrystusa drogą chrześcijańskiego powołania, Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, zeszyt 8, Poznań 2004, s. 22-39.

Zapomniana Adhortacja o radości, „Życie konsekrowane” 1(2005), s. 80-94.

Zadania duszpasterskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce, „Warszawskie Studia Pastoralne” 1(2005), s. 21-41.

Charakterystyka powołań w zgromadzeniach męskich, w: Sytuacja powołaniowa w Kościele: Znaki czasu a duszpasterstwo powołań, Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, zeszyt 11, Poznań 2005, s. 61-65.

Posłannictwo świeckich w Kościele i w świecie, „Ateneum Kapłańskie” 3(2005), s. 419-436.

Jan Paweł II zatroskany o życie konsekrowane, „Życie konsekrowane” 4(2005), s. 33-42.

Europa potrzebuje Ewangelii nadziei. Rozważania na podstawie adhortacji „Ecclesia in Europa”, „Ateneum Kapłańskie” 3(2006), s. 518-530.

Istotne treści nauczania Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, „Warszawskie Studia Pastoralne”, Księga Jubileuszowa, 3(2006), s. 260-295.

Doświadczenie Kościoła w życiu św. Wincentego Pallottiego, w: Spotkanie miłości z miłosierdziem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Lucjanowi Balterowi SAC z okazji 70. rocznicy urodzin i czterdziestolecia pracy naukowej, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Ząbki 2006, s. 220-238.

Duchowość pallotyńska wezwaniem do realizacji charyzmatu, „Życie konsekrowane” 3(2006), s. 54-70.

Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego, „Życie konsekrowane” 2(2007), s. 68-90.

Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, „Ateneum Kapłańskie” 1(2007), s. 67-82.

Mariański apostolat w misji Kościoła, w: Droga życia, red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 427-451.

„Ile razy mam przebaczać?” Upomnienie braterskie (siostrzane) we wspólnocie zakonnej, „Życie konsekrowane” 5(2007), s. 18-27.

Maryja Królowa Apostołów w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego, w: „Salvatoris Mater”, 9(2007), nr 3-4, s. 315-348.

Miłosierdzie Boże w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego, w: Docendo discere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego Bławata, red. A. Dyr., Pallottinum-Poznań 2008, s. 194-208.

Początki pracy polskich pallotynów Warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla w Kolumbii i Wenezueli, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” 2(2008), s. 58-68.

Droga życia konsekrowanego w szkole Chrystusa. „Bądźmy uczniami Chrystusa” w życiu konsekrowanym, „Życie konsekrowane” 5(2008), s. 46-76.

Rok Pawłowy w życiu osób konsekrowanych, „Via consecrata” 9(2008), s. 40-50; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 4(2008), s. 138-146.

Zagrożenia i pułapki środków masowego przekazu, „Życie konsekrowane” 6(2008), s. 47-56.

Pełnić misję w posłuszeństwie, żyjąc w braterskiej wspólnocie, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” X(2008), s. 33-48.

Jesteśmy uczniami Chrystusa, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” X(2008), s. 49-62; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 1(2008), s. 91-101.

Instrukcja Posługa władzy i posłuszeństwo. Nowy dokument dla osób konsekrowanych, „Via consecrata” 12(2008), s. 26-30; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 3(2009), s. 132-137.

Misyjny wymiar charyzmatu założycielskiego, „Via consecrata” 1(2009), s. 48-59.

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego obecny w duchowości pallotyńskiej, w: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo-charyzmat-apostolstwo, red. A. Dyr., R. Forycki, M. Kowalczyk, Apostolicum, Ząbki 2009, s. 242-266.

Św. Wincenty Pallotti jako prekursor apostolstwa świeckich. w: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo-charyzmat-apostolstwo, red. A. Dyr., R. Forycki, M. Kowalczyk, Apostolicum, Ząbki 2009, s. 324-343.

Istotne treści Instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo, „Życie konsekrowane” 1(2009), s. 8-31.

Czy jesteśmy w szkole Chrystusa?, „W służbie Maryi”. Biuletyn Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek 1(2009), s. 9-29.

Nowe spojrzenie na posłuszeństwo i posługę władzy zakonnej, „Collectanea Theologica”, 1(2009), s. 85-102.

Otoczmy troską życie – zadania osób konsekrowanych, „Via consecrata”, 2(2009), s. 21-30; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 1(2009), s. 160-169.

Czym jest posłuszeństwo? Wskazania instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo”, „Homo Dei” 2(2009), s. 102-109.

W trosce o kapłańską dojrzałość, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 2(2009), s. 151-158.

Rola władzy we wspólnocie życia konsekrowanego, „Ateneum Kapłańskie” 3(2009), s. 311-320.

Troska o rozwój życia duchowego osób konsekrowanych,  „Życie konsekrowane” 3(2009), s. 56-67; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” 2(2009), s.159-169.

Formacja w drodze – priorytety na dziś, ,  „Życie konsekrowane” 4(2009), s. 49-77.

Istotne elementy duchowości pallotyńskiej, w: Domine, ego servus tuus. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, s. 502-517.

Główne treści przesłania Benedykta XVI do osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane”, 5 (2009), s. 70-85.

Posłuszeństwo i posługa władzy – odpowiedzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji, „Warszawskie Studia Pastoralne” 9(2009), s. 90-116.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – wciąż aktualna propozycja pastoralna,  „Warszawskie Studia Pastoralne”,  10(2009), s. 110-154.

Żyć charyzmatem w życiu konsekrowanym, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, red. K. Góźdź, t. I, Lublin 2009, s. 835-84.

Osoby konsekrowane – świadkami miłości, „Via consecrata” 11(2009), s. 32-43.

Tygodnie modlitw o powołania, w: In Verbo Tuo. Dziesięć lat pracy Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań 1997-2007, Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań, zeszyt 18, Poznań 2009, s. 38-42 oraz w: „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” marzec-kwiecień 3(2010), s. 125-129.

Świadectwo życia kapłanów powołanych do życia konsekrowanego, „Życie konsekrowane”, 1(2010), s. 52-72..

Słowo Boże w życiu i misji osób konsekrowanych, w: Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, Warszawa 2010, s. 285-301.

Być kapłanem, Refleksje nad Listem Benedykta XVI do kapłanów z racji Roku Kapłaństwa, „Via consecrata” 3/4 (2010), s. 57-67;  „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego” listopad-grudzień 5(2009), s. 125-137.

Franciszkańskie cnoty św. Wincentego Pallottiego, w: Duchowość seraficka, red. T. Płonka, Zakroczym 2010, s. 333-352; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”,  nr 6 wrzesień-październik 2010, s. 135- 143.

Rola kapłanów wobec rozwoju nowych mediów, „Ateneum Kapłańskie” 3(2010), s. 452-461.

Kapłani i środki masowego przekazu, „Homo Dei” 3(2010), s. 55-63.

Od «ja» do «my» – dynamiczny wymiar wspólnoty – Nikomu nie bądźcie dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13, 8),  „Życie konsekrowane” 4(2010), s. 71-94.

Miłosierdzie Boże w charyzmacie pallotyńskim, w: Oblicza miłosierdzia. Radomska Biblioteka Teologiczna, red. E. Matulewicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 207-220.

Problemy świata wobec problemów wspólnoty, „Życie konsekrowane” 5(2010), s. 8-23.

Treść pojęcia „nowa ewangelizacja” według Jana Pawła II, „Kultura Media Teologia” 2(2) 2010, s. 135-151.

W komunii z Bogiem. Realizacja programu duszpasterskiego na rok 2010/2011 przez osoby konsekrowane, „Życie konsekrowane” 6(2010), s. 8-26.

Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób zakonnych,  „Warszawskie Studia Pastoralne” 11(2010), s. 38-58.

Mistyczny wymiar duchowości bł. ks. Józefa Stanka, w: Mistyka Polska, red. W. Gałązka, St. Urbański, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 397-412; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” styczeń luty 2(2010), s. 141-151.

Żyć współczuciem Jezusa względem cierpienia według św. Wincentego Pallottiego, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 95-112.

Śp. ks. prof. Eugeniusz Weron – teolog laikatu,  „Collectanea Theologica” 2(2010) s. 107-118.

„Wierzę w życie wieczne”, w: Niebo – Piekło – Czyściec. Spojrzenie Kościoła, red. K. Czapla SAC, wyd. Sekretariat Fatimski, Apostolicum 2011, s. 83-96.

Rola świadectwa w budzeniu powołania, „Życie konsekrowane” 1(2011), s. 31-47.

Kapłan – sługą Słowa Bożego. Refleksje na podstawie adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, „Ateneum Kapłańskie” 2(2011) s. 350-365.

Troska Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego o życie konsekrowane, „Studia Prymasowskie UKSW” IV-2010, s. 205-238.

Życie konsekrowane według adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, „Życie konsekrowane” 2(2011), s. 76-91.

Słowo Boże w życiu osób konsekrowanych według adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”,  nr 1 styczeń – luty 2011, s. 136- 149.

Osoby konsekrowane w służbie Słowa Bożego, cz. 1, „Via consecrata” 3/4(2011), s. 60-69.

Chrześcijanin – człowiekiem słowa Bożego, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 13(2011), s. 157-178.

Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 13(2011), s. 179-216.

Zadania osób konsekrowanych w dziele nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, s. 179-206.

Rola władzy we wspólnocie zakonnej na podstawie Instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo, „Życie konsekrowane” 3(2011), s. 31-46.

Św. Wincenty Pallotti i jego Dzieło w przemówieniach Jana Pawła II do Rodziny pallotyńskiej,  w: Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, t. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 199-217.

Apostolat życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II, w: Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, t. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 299-324.

Rady ewangeliczne w życiu kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, w: Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, t. 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2-11, s. 435-450.

Osoby konsekrowane w służbie Słowa Bożego, cz. II, „Via consecrata” 5/6(2011), s. 62-65.

Obraz kapłana w świetle adhortacji Verbum Domini,„Homo Dei” 3(2011), s. 46-55.

Proponować powołania w Kościele lokalnym, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr 3 maj-czerwiec 2011, s. 185-188.

Osoby konsekrowane w służbie nowej ewangelizacji, „Życie konsekrowane” 5(2011), s. 8-27.

Zbawcza misja – posłannictwem Kościoła, „Collectanea Theologica” 1(2011) 81,  s. 61-78.

Synod Biskupów Bliskiego Wschodu o laikacie, „Collectanea Theologica” 1(2011) 81, Biuletyn laikatu 122 (jako redaktor), s. 169-182.

Laikat według adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, „Collectanea Theologica” 1(2011) 81, Biuletyn laikatu 122 (jako redaktor), s. 182-197.

Kierownictwo duchowe osób konsekrowanych, w: „To jest droga, idźcie za nią” (Iz 30,31). Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka chrześcijańska (113), Sandomierz 2011, s. 49-68.

Kierunki badań Katedry Hagiografii na Wydziale Teologicznym UKSW. Trzydzieści lat pracy Sekcji Teologii Duchowości UKSW, M. Tatar, ks. dr. hab. Czesław Parzyszek SAC, prof. UKSW – Kierownik Katedry Hagiografii, w: „To jest droga, idźcie za nią” (Iz 30,31). Z zagadnień kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, seria: Mistyka chrześcijańska (113), Sandomierz 2011, s. 269-274.

Rola świadectwa w służbie nowej ewangelizacji, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 229-247; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr 4 lipiec-sierpień 2011, s. 106-118.

The Objectives of the New Evangelization, „Warsaw Pastoral Studies” nr 14th/2011, p. 40-50.

Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji, „Życie konsekrowane” 6(2011), s. 65- 78.

Eklezjalny charakter życia konsekrowanego, Communio 4(2011), s. 116-136.

Kościół – naszym domem, „Życie konsekrowane” 1(2012), s. 14-36.

Formacja młodzieży we współczesnej kulturze antypowołaniowej, „Collectanea Theologica” 3(2011), s. 79-94.

Dechrystianizacja – zadaniem dla ludzi wiary, „Ateneum Kapłańskim” 2(2012) 618, s. 308-322.

Cele nowej ewangelizacji,  „Warszawskie Studia Pastoralne” 14(2011), s. 40-56.

Kierownictwo duchowe osób konsekrowanych, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr 1 styczeń-luty 2012, s. 161-173.

Bieżące dokumenty dotyczące dzieła nowej ewangelizacji, „Ateneum Kapłańskim” 3(2012) 619, s. 493-506.

Świadectwo życia osób konsekrowanych w służbie nowej ewangelizacji, w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, Lublin 2012, s. 147-164.

Potrzeba ożywienia wiary laikatu, według „Porta fidei”, „Biuletynu Laikatu”,  „Collectanea Theologica” 1(2012), s. 147-155.

Laikat w trosce o wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju, do „Biuletynu Laikatu” w: „Collectanea Theologica” 1(2012), s. 155-160.

Powołanie – dar miłości Boga i odpowiedź wiary człowieka, „Życie konsekrowane” 3(2012), s. 42-63.

Miejsce życia konsekrowanego w Kościele. Aktualność posłannictwa osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane” 4(2012), s. 8-43.

Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 15/2012, s. 47-64.

The Conditions and Means of Introducing the New Evangelization, „Warsaw Pastoral Studies” nr 15th/2012, p. 4-14.

Istotne treści dokumentu „Instrumentum laboris” Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, „Życie konsekrowane” 5(2012), s. 24-46; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr 4 lipiec-sierpień 2012, s. 113-128.

Eucharystia i spowiedź jako elementy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, w: Fatima i Eucharystia. Spojrzenie na Kościół, red. M. Kowalczyk, Sekretariat Fatimski – Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017 (2013), Apostolicum, Ząbki 2012, s. 95-108.

Treść Instrumentum laboris – dokumentu dla Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji, „Ateneum Kapłańskie” 3(2012), s. 491-502.

Kardynał Stefan Wyszyński i jego relacje z Pallotynami, w: Kardynał Stefan Wyszyński prymas Tysiąclecia i ewangelizacja, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. M. Kowalczyk SAC, Cz. Parzyszek sac, Warszawa 2012, s. 91-106.

Prymas Wyszyński wobec wspólnot zakonnych, w: Kardynał Stefan Wyszyński prymas Tysiąclecia i ewangelizacja, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. M. Kowalczyk SAC, Cz. Parzyszek sac, Warszawa 2012, s. 175-199.

Zadania przełożonego w promowaniu życia duchowego, „Życie konsekrowane” 6(2012),  s. 19-40.

Duchowość objawień fatimskich przeżywanych na ziemi polskiej, w: Świętość chrześcijanina, red. St. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka Polska118, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 351-374.

Świętość – świadectwo radości, w: Świętość chrześcijanina, red. St. Urbański, W. Gałązka, seria: Mistyka Polska118, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 329-350.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallottiego. Rozwój i trudności, „Duchowość w Polsce” 14(2012, s. 209-217.

„Praca i święto” – misja rodziny we współczesnym świecie(VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie 2012), „Collectanea Theologica” 3(2012), s. 123-128).

Powołania znakiem nadziei opartej na wierze, „Życie konsekrowane”, 1(2013), s. 48-55.

Drogi rozwoju duchowego w rodzinie, „Communio”,  1(2013), s. 146-180.

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji,  „Życie konsekrowane”, 2(2013), s. 20-32.

Rodzina – drogą Kościoła, http://diak.swidnica.pl/2013/03/rodzona-droga-kosciola/

Duchowość pallotyńskich sług Bożych, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 281-297.

Duchowość chrześcijańska – duchowością Słowa Bożego (refleksje po lekturze adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 299-318.

Pokój – dar i zadanie, „Życie konsekrowane” 4(2013), s. 97-104.

Misjonarze nowej ewangelizacji, „Via consecrata” 5+6 (2013), s. 60-65 oraz „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr1(2013) styczeń-luty 2013, s. 140-146.

Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła, w: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, Zakroczym 2013, s. 25-42.

Zasadnicze treści nowej ewangelizacji według Benedykta XVI, „Życie konsekrowane” 3(2013), s. 57-71.

Ks. Paweł Góralczyk SAC – człowiek, pallotyn, kapłan, profesor, w: „Być bliżej Boga i człowieka”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. Rocznicę urodzin, Wydawnictwo Biblioteka, Instytut Teologiczny, Łódź 2013, s. 41-47.

Artykuły naukowe oddane do druku

Lineamenta – dokument przygotowawczy Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji. Oddany do druku w: „Collectanea Theologica”, ss. 24.

Nowa ewangelizacja – sposobem ochrony godności ludzkiej i rodziny, oddany do druku w: „Życie konsekrowane”, ss. 14.

Duchowość ks. Alojzego Majewskiego, założyciela polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), Oddany do druku do książki zbierającej materiały na temat duchowości (ks. St. Urbański), ss. 12.

Duchowość Bł. Józefa Jankowskiego SAC (1910-1941) męczennika, Oddany do druku do książki zbierającej materiały na temat duchowości (ks. St. Urbański), ss. 14.

Dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego obecne w Polsce, Oddany do druku do książki zbierającej materiały na temat duchowości (ks. St. Urbański), ss. 14.

Apostolski wymiar służby w życiu i dziele Edmunda Bojanowskiego, Oddany do druku do książki zbierającej materiały na sympozjum i pozycję książkową (ks. M. Tatara), ss. 17.

Pallotti wobec zjawiska sekularyzacji i dechrystianizacji, oddany do druku książki z sympozjum w Ołtarzewie w dniach 26-27.05.2012, ss. 21.

Duchowość chrześcijańska – duchowością Słowa Bożego, oddany do druku w: „Collectanea Theologica”, ss. 15.

Droga do Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, oddany do druku w książce z racji 65 rocznicy urodzin ks. prof. St. Urbańskiego, ss. 14.

 „Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie święci!” – Mediolańskie spotkanie papieża Benedykta XVI z młodzieżą, oddany do „Biuletynu Laikatu” w: „Collectanea Theologica”, ss. 4.

„Ewangelia daru i bezinteresowności” – Benedykt XVI do włoskich ruchów katolickiego laikatu, oddany do „Biuletynu Laikatu” w: „Collectanea Theologica”, ss. 4.

„Bądźcie świadkami radości płynącej z wiary” – Benedykt XVI do członków Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech. oddany do „Biuletynu Laikatu” w: „Collectanea Theologica”, ss. 3.

Zebrania Generalne SAC (1972-2010), oddany do druku w pracy zbiorowej Zarządu Generalnego, ss. 6.

Udział ludzi świeckich w życiu politycznym, oddany do druku w „Ateneum Kapłańskim”, ss. 13.

Angażowanie się laikatu w życie polityczne, oddany do „Biuletynu Laikatu” w: „Collectanea Theologica” (2013), ss. 11.

Główne „areopagi” życia konsekrowanego, oddany do druku do książki zbierającej materiały na sympozjum i pozycję książkową KUL, ss. 11.

Duchowość osób konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II, oddany do druku do książki „Duchowość w Polsce”, ss. 15.

Hasła do Leksykonu Teologii Życia konsekrowanego: 2011

Apostolstwo (ss. 11);

Sobór Watykański II  (dokumenty o życiu konsekrowanym – ss. 15);

Stowarzyszenia apostolskie (ss. 5);

Założyciel (ss. 7);

Zgromadzenia zakonne (ss. 6).

WPROWADZENIA DO PRAC NAUKOWYCH

Wstęp. Św. Wincenty Pallotti – Apostoł Nieskończonego miłosierdzia Boga, w: Wyryłem cię na dłoniach moich. Święty Wincenty Pallotti. Rozważania o Bożym Miłosierdziu, wyd. staraniem Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, Apostolicum, Ząbki 2000, s.7-10.

Jubileusz, który dotyka serca każdego pallotyna,Idźcie i nauczajcie. Album wydany z okazji 75-lecia przybycia Pallotynów do Ołtarzewa, Apostolicum, Ząbki 2002, s. 9.

Słowo wstępne, w: Teologia modlitwy. Kto się modli, ten się zbawia, red. J. Przybyłowski, E. Robek, Biblioteka modlitwy t. I, Ząbki 2004, s. 9-10.

Słowo wstępne, w: J. Pałyga, Powrót do korzeni, Ząbki 2005, s. 5-7.

Słowo wstępne, w: E. Robek SAC, Charyzmat św. Wincentego Pallottiego w duszpasterskiej posłudze miłości, Warszawa 2011, s. 7-8.

RECENZJE KSIĄŻEK:

Nowa koncepcja teologii katolickiej,Znak” 9(1972), s. 1276-1280.

K. Wójtowicz CR, Podobne do drzewa. Silva rerum ex vita consecrata. Alleluja. Kraków 2008, ss. 1037, „Życie konsekrowane” 1(2009), s.120-122.

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, Wydawnictwo Homo Dei 2009, ss. 260, „Via consecrata” 3(2009), s. 58-60.

Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej.Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Giemzy, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 99, „Via Consecrata” 6(2009), s. 45-47.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Studia Salvatoriana Polonica, t. 1, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, Bagno 2007, ss. 150; t. 2, Bagno 2008, ss. 243, „Wrocławski Przegląd  Teologiczny” 17(2009), nr 1, s. 284-286.

A. Di Chio, L. Mirri, Matka Teresa Carloni apostołka prześladowanego Kościoła, tłum. W. Kapica, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 384, w: „Via consecrata” 7-8(2009), s. 117-119..

Stefan Meetschen, Europa bez Chrystusa, tłum. V. Dworecka-Sałata, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 104, w: „Życie konsekrowane” 5(2009), s. 122-125.

Europa bez Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej, red. B. Giemza, Kraków 2009, ss. 99, w:Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Studia Salvatoriana Polonica, t. 3, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, Bagno 2009, s. 407-409.

Stefan Meetschen, Europa bez Chrystusa, tłum. V. Dworecka-Sałata, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 104, w: „Homo Dei” 1(2010), s. 174-177.

Antonio Sicari, Nowe portrety świętych, tłum. J. Dyga, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 136, w: „Życie konsekrowane” 1(2010), s. 97-98.

Milena Kindziuk, Ksiądz Jerzy zwyciężył dobrem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 198, w: „Via consecrata” 1-2(2010), s. 71-72.

Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, tłum. Zespół Wydawnictwa Homo Dei, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 268, w: „Via consecrata” 1-2(2010), s. 73-75.

Milena Kindziuk, Ksiądz Jerzy zwyciężył dobrem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ss. 198, w: „Homo Dei” 2(2010), s. 192.

Juan Esquerda Bifet, Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza, tłum. Zespół Wydawnictwa Homo Dei, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009, ss. 268, w: „Homo Dei” 3(2010), s. 183-185.

Ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, ss. 290, w: „Życie konsekrowane” 5(2010), s. 106-107.

Apostolat słowa Bożego, red. M. Kowalczyk SAC, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa (9), Warszawa-Ołtarzew, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, ss. 484, w: „Życie konsekrowane” 5(2010), s. 108-109.

Przedziwny Bóg w świętych swoich. O świętych i świętości z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD rozmawia Kajetan Rajski, Świętość kanonizowana t. 4, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Warszawa 2010, ss. 321, w: „Życie konsekrowane” 5(2010), s. 110-111.

Bogdan Giemza SDS, Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ss. 205, w: „Życie konsekrowane” 6(2010), s. 98-100.

Duchowość cierpienia, red. Włodzimierz Gałązka,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, ss. 292, w: Communio 2(2011), s. 193-195.

Ksiądz Profesor Lucjan Balter SAC. Kapłan i teolog. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio”, nr 3-4/2010, ss. 314, w: „Collectanea Theologica” 1(2011) 81, s. 239-241.

Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, red. Cz. Kustra, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 272, w: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 19/2011/ nr 2, s. 251-252.

Ks. Dariusz Pater, Człowiek wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna, Warszawa 2012, ss. 47, w: „Życie konsekrowane” 3(2012), s. 126-128.

Oddane do druku:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Studia Salvatoriana Polonica, t. 4, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, Bagno 2010, ss. 291, oddana do druku w: Collectanea Theologica.

Mistyka Polska, red. W. Gałązka, St. Urbański, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, ss. 436, oddana do druku w: Collectanea Theologica.

Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa (11), red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Warszawa 2011, ss. 502, oddana do druku w: „Wrocławski Przegląd Teologiczny”. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

RECENZJA WYDAWNICZA

Ks. Dr Robert Bączek, „Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka”. Łomża 2013.

Recenzje prac habilitacyjnych:

Ocena dorobku naukowego dra Borysa Jacka Soińskiego OFM ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej pt: Osobowość a nawrócenie. Psychologiczno-pastoralna analiza osobowości nawróconych członków zakonów i grup specjalnych (Poznań 2010, ss. 506) oraz opinia o jego działalności naukowo-dydaktycznej. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 23 listopada 2011 r.

Ocena dorobku naukowego dra Marka Tatara ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej pt: Duchowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume’a, Warszawa 2013, ss. 655 oraz opinia o jego działalności naukowo-dydaktycznej. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 3 czerwca 2013 r.

Recenzje prac doktorskich:

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Krzysztofa Czyżyka p.t.: Duchowość apostolska ludzi świeckich według o. Honorata Koźmińskiego, napisanej na Wydziale Teologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2009, ss. 315 (obrona publiczna odbyła się w dniu 2 czerwca 2009).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Leszka Poleszaka SCJ p.t. Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (1878-2009), napisanej na Wydziale Teologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2010, ss. 378 (obrona publiczna odbyła się w dniu 13 kwietnia 2010).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Ryszarda Tomaszewskiego SSP pt. Chrystocentryzm duchowości Rodziny Świętego Pawła, napisanej na Wydziale Teologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2010, ss. 356 (obrona publiczna odbyła się w dniu 15 czerwca 2010).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Macieja Kwietnia pt. Teologiczne podstawy beatyfikacji męczenników gdańskich z okresu II wojny światowej, napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej w Katedrze Teologii Współczesnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Lewandowskiego, Warszawa 2010, ss. 216 (obrona publiczna odbyła się w dniu 3 listopada 2010).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Jacka Kołaka pt. Świętość chrześcijanina w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-2005, napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 337 (obrona publiczna odbyła się 7 czerwca 2011).

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Grzegorza Matlaka CFD pt.: Duchowość Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej, napisanej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 358 (publiczna obrona odbyła się 8 listopada 2011).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Ludwika Nowakowskiego pt. Świętość harcerza w świetle literatury polskiej (1911-1939), napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 287 (obrona publiczna odbyła się 15 listopada 2011).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Witalija Bukowskiego pt. Świętość chrześcijanina w nauczaniu Ks. Kardynała  Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Lwowskiego (1991-2008), napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 359 (obrona publiczna odbyła się 22 listopada 2011).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Jana Bójko pt. „Pastoralne idee antropologiczne w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, napisanej na seminarium z teologii dogmatycznej w Katedrze Teologii Współczesnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Lewandowskiego, Warszawa 2011, ss. 302 (obrona publiczna odbyła się 7 grudnia 2011).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Francka Hervaisa Mbidy pt. „Pedagogia Chrystusa w myśli teologicznej Bernarda Sesboue, napisanej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Mieczysława Ozorowskiego, Warszawa 2011, ss. 313 (publiczna obrona odbyła się 13 grudnia 2011).

Recenzjarozprawy doktorskiej mgra lic. Romana Czarnieckiego pt. „Recepcja nauczania Soboru Watykańskiego II o duchowości wiernych świeckich w polskim piśmiennictwie kaznodziejskim w latach 1965-2000”, napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ireneusza Werbińskiego, Toruń 2012, ss. 225 (publiczna obrona odbyła się 11 czerwca 2012).

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra lic. Wojciecha Rebety pt. „Misterium ludzkiego cierpienia. Studium na podstawie doświadczenia duchowego św. Faustyny Kowalskiej, napisanej na seminarium z historii duchowości katolickiej na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie, pod kierunkiem ks. dr. hab. prof. KUL J. M. Popławskiego, Lublin 2012, ss. 317 (publiczna obrona odbyła się 26 września 2012).

Recenzja rozprawy doktorskiej Henryka Sławomira Sznurkowskiego pt. „Duchowość Instytutu Świętej Rodziny w pismach ks. Stefano Lamery SSP (1912-1997)”, napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 322 (publiczna obrona odbyła się 16 października 2012).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. Roberta Bączka pt. „Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka”, napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2011, ss. 355 (publiczna obrona odbyła się 6 listopada 2012).

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Henryka Nogi pt. „Świętość chrześcijanina w świetle piśmiennictwa ks. Lawrance G. Lovasika SVD (1913-1986), napisanej na seminarium z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Warszawa 2012 , ss. 320 (publiczna obrona odbyła się 12 marca 2013).

Promotor prac magisterskich:

Czerniawski Łukasz, Św. Józef wzorem życia osób konsekrowanych, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2011 (obrona pracy odbyła się 11.11.2011).

Gumeniuk Nadia, Modlitwa w Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2011 (obrona pracy odbyła się 11.11.2011).

Marcin Kunat SAC, Kierownictwo duchowe w życiu i praktyce św. Wincentego Pallottiego, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2012 (obrona pracy odbyła się 28.02.2012).

Radosław Wileński SAC, Trynitarny wymiar kerygmatu św. Wincentego Pallottiego, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2012 (obrona pracy odbyła się 28.02.2012).

Dariusz Sala SAC, Troska o chorych w życiu św. Wincentego Pallottiego i tradycji polskich Pallotynów, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2012 (obrona pracy odbyła się 28.02.2012).

Joanna Pyszna, Realizacja charyzmatu założycielskiego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przez s. Zofię Czarnecką CR, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2012 (obrona pracy odbyła się 25.06.2012).

Rafał Piotr Machłajewski SAC, Wieczernik źródłem dynamizmu apostolskiego. Studium z zakresu duchowości pallotyńskiej, praca napisana na seminarium z teologii duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, Warszawa 2012 (obrona pracy odbyła się 20.02.2013).

Promotor prac doktorskich:

Ks. Andrzej Daniewicz SAC, Teologia modlitwy w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Warszawa 2012, ss. 252.

Ks. Adrian Galbas SAC, Duchowość komunijna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa 2012, ss. 228.

Ks. Jan Domian, Posłannictwo i duchowość kapelana wojskowego, Warszawa 2013, ss. 362.

Ks. Młodawskiego Grzegorza SAC, Dzieła misyjne ks. Stanisława Kuracińskiego SAC (1936-2006) w służbie charyzmatu pallotyńskiego, Warszawa 2013, ss. 359.

ARTYKUŁY POPULARNO–NAUKOWE

Postać św. W. Pallottiego, w: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jubileusz Wspólnoty Ołtarzewskiej 1927-1977, Poznań 1977, s. 9-25.

Między sobą miejcie miłość ustawiczną. Homilia na III niedzielę zwykłą – dla dorosłych, „Biblioteka kaznodziejska” 6(1978), s. 290-293; dla dzieci, „Biblioteka kaznodziejska” 6(1978), s. 293-294.

Jesienna sesja Instytutu Apostolskiego, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 1-2(1979) s. 8-10.

Die Berufspastoral der polnischen Christkönigs-provinz, „Acta Societas Apostolatus Catholici”, t. X nr 2, Roma 1981, s. 444-454.

Życie członków SAC wg Prawa Podstawowego i Ustaw jako otwarcie się na przyjęcie i spełnienie posłannictwa w Kościele po Soborze Watykańskim II, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 8(1982), s. 241-255.

Nowa ewangelizacja w duszpasterstwie powołań, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 5(1994), s. 298-304.

Boży Sternik Łodzi Kościoła w Polsce, w: Instaurare omnia in Christo. Odnowić wszystko w Chrystusie. Ks. Abp Bronisław Dąbrowski 1917-1997, red. J. Płaska, Warszawa 1998, s. 181-187.

Religijne i społeczne funkcje pallotynów w Polsce, w: Kościół Socjologia Statystyka. Księga jubileuszowa poświęcona księdzu profesorowi Witoldowi Zdaniewiczowi SAC, red. L. Adamczak, E. Firlit, A. Ochocki, T. Zembrzuski, Warszawa 1999, s. 48-55.

Z Miłosierdziem Bożym w Trzecie Tysiąclecie, „Via Consecrata” 2(1999), s. 13-16.

Tworzenie kultury komunii kościelnej. Fragmenty wystąpienia podczas II Zgromadzenia Synodu Biskupów Europy, L’Osservatore Romano, wydanie pol., 12(1999), s. 32-33.

Wierny Bogu, Kościołowi, Stowarzyszeniu i współczesnemu człowiekowi, w: Bóg jest Miłością. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu Stanisławowi Martuszewskiemu SAC z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich, red. A. Bławat, S. Dusza, Poznań-Ząbki 2000, s. 19-30.

Ksiądz Robak – dzisiaj…. Wybrane zagadnienia z problematyki IŻK i SŻK w Polsce. Wystąpienie na spotkaniu dla przedstawicieli środowisk polonijnych i świata kultury w Centre du dialogue, Paryż, 30 VI 2000, mps.

Różnorodność powołań w Kościele według Novo Millennio Ineunte (cz. I), „Via consecrata” 12(2001), s. 23-25.

Prymasowska służba życiu konsekrowanemu, w: Caritati in iustitia. Dwadzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa, red. S. Budzyński, I. Burchacka, A. Mazurek, A. Wieczorek, Warszawa 2001, s. 256-262.

Maleńka Miłość zmieniła świat, w: Obecność. Wspomnienia o Cioci Lili, dr Marii Wantowskiej, opr. P. Kordyasz, Warszawa 2002, s. 182 -196.

Specyfika powołania osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane” 3(2002), s. 27-36; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla SAC” 2(2003), s. 8-14.

Różnorodność powołań w Kościele według Novo Millennio Ineunte (cz. II), „Via consecrata” 6(2002), s. 15-23.

Podjąć z nową energią dzieło ewangelizacji miłosierdzia, „Via Consecrata” 9(2003), s. 12-15.

Wierny Bogu, Kościołowi i współczesnemu człowiekowi, w: Stąd nasz ród 1985-2003. XIX sympozjum „Polska i Europa wobec problemu integracji i globalizacji”, Gniezno 2003, s. 16-24.

Aktualność charyzmatu św. Wincentego Pallottiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży, „Życie konsekrowane” 5(2003), s. 57-67; „Via consecrata” 7-8(2003), s. 11-17.

Dlaczego nowy dokument o życiu konsekrowanym w Polsce, „Via consecrata” 9(2003), s. 45-47.

Europa potrzebuje Ewangelii nadziei, „Via consecrata” 11(2003), s. 5-13.

Doświadczenie Kościoła u św. Wincentego Pallottiego (cz. I), „Via consecrata” 1(2004), s. 30-37.

Osoby konsekrowane na Zachodzie. Referat wygłoszony podczas spotkania Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza Krajem oraz rektorów Polskich Misji na Zachodzie. Warszawa, 20-21 II 2004,Via consecrata” 4(2004), s. 20-28.

Potrzeba radości dziś (cz. I), „Via Consecrata” 12(2004), s. 20-24.

Potrzeba radości dziś (cz. II), „Via Consecrata” 1(2005), s. 25-29.

Eucharystia w życiu osób i wspólnot konsekrowanych, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” V(2005) nr 53, s. 27-29.

Apostolski wymiar Eucharystii według św. Wincentego Pallottiego, „Via consecrata” 7-8(2005), s. 91-94.

Trudności w przeżywaniu Eucharystii u osób konsekrowanych, „Via consecrata” 10(2005), s. 16-23.

Kazanie podczas Nowenny i Triduum z okazji przyozdobienia obrazu św. Józefa w kościele karmelitów bosych w Wadowicach pierścieniem Jana Pawła II, w: „… do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu”, Kraków 2005, s. 85-90.

W służbie Bogu, Rodzinie Pallotyńskiej, Kościołowi i współczesnemu człowiekowi, w: Na przełomie wieków. Księga Jubileuszowa dedykowana pierwszemu Biskupowi Łowickiemu Alojzemu Orszulikowi, red. A. Luter, Łowicz 2005, s. 13-24.

Misja Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce dziś, „Via consecrata” 12(2005), s. 20-32.

Aspekt etyczno-moralny czasu wolnego (szarpane myśli), w: Recreatio religiosa. Odpoczynek czy odnowa, red. K. Wójtowicz, Kraków 2006, s. 107-119.

Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego (cz. I), „Via consecrata” 11(2006), s. 29-39.

Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego (cz. II), „Via consecrata” 12(2006), s. 34-37.

Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia” miłości miłosiernej. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,„Via consecrata” 1(2006), s. 47-55.

Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia” miłości miłosiernej. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 1(2006), s. 13-15.

Formacja do odkrywania i akceptacji powołania w rodzinie, „Królowa Apostołów” Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 2(2007) s. 3-6.

Święty Wincenty Pallotti założyciel Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, w: 100 lat Pallotynów na ziemiach polskich, Apostolicum, brw. [2007], s. 11-17.

Bądźmy uczniami Chrystusa (wskazania św. Wincentego Pallottiego), „Via consecrata” 2(2008), s. 39-48.

Kontakty wspólnot wychowawczych z rodzinami powołanych do życia konsekrowanego, w: Rodzina w duszpasterstwie powołań, Gniezno 2008, s. 43-47.

„Święta współpraca” – wezwaniem Pallottiego dla „ucznia Chrystusa” w ZAK – „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 4(2008), s. 7-11.

Tygodnie modlitw o powołania, w: In Verbo Tuo. Dziesięć lat pracy Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań 1997-2007, Gniezno 2009, s. 38-42.

„Jezu, ufam Tobie”. Wspomnienie z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Feliksa Folejewskiego, w: F. Folejewski, Wszystko jest darem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, s. 9-23.

Przeznaczeni do wieczności – droga przez starość. Refleksje dla kapłanów i osób konsekrowanych. „Via consecrata” 7-8(2010), s. 49-56.

„Wierzę w życie wieczne”, w: Ksiądz Profesor Lucjan Balter SAC. Kapłan i teolog, Communio, nr 3-4(2010), s. 27-32.

Spowiedź generalna – czym jest?, „Biuletyn. Kwartalnik o zagrożeniach duchowych” 7(2011), s.14-20.

Poznać dziś św. Wincentego Pallottiego, „Via consecrata” 1+2(2012), s. 71-74.

Kalendarium życia św. Wincentego Pallottiego, w: Św. Wincenty Pallotti i jego dzieło. 50 lat po kanonizacji, Poznań-Ząbki, 2012, s. 54-62.

Powołania darem miłości Boga, „Via consecrata” 3/4(2012), s. 37-41.

„Praca i święto” – misja rodziny we współczesnym świecie”, „Via consecrata” 7/8(2012), s. 72-75;„Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego”, nr 3 maj-czerwiec 2012, s. 147-152.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego na ziemiach polskich, „Królowa Apostołów”. BiuletynZjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce 2012, s. 14-15.

Powołania znakiem nadziei opartej na wierze, w: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze. Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego (21-27 kwietnia 2013), Tarnów 2013, s, 11-17.

Pokój – dar i zadanie, „Via consecrata” 3+4(2013), s. 54-59.

PUBLIKACJE POPULARNE

(opinie, wywiady na temat działalności duszpasterskiej Kościoła w Polsce)

Z prasy chrześcijańskiej, „Biuletyn ekumeniczny” 4(1977), mps.

Z prasy chrześcijańskiej, „Biuletyn ekumeniczny” 5(1978), mps.

Przedmowa, w: Św. Wincenty Pallotti, Bóg miłość nieskończona, Warszawa 1982, s. 3-7.

Wprowadzenie, w: Polscy Pallotyni w kraju i na świecie, Poznań 1987, s. 2-3.

Czy Kościół w Brazylii potrzebuje pomocy?, w: Polscy pallotyni w kraju i na świecie, Poznań 1987, s. 23-29.

To były trudne dni… Wspomnienia ze służby wojskowej Alumna w Opolu w latach 1964-66, w: Deo et Patriae. Jubileuszowe spotkanie byłych alumnów, którzy w latach 1959-1981 pełnili służbę wojskową, Warszawa 1998, s. 52-57.

Potrzeba nam ludzi mądrych i świętych. Z ks. Czesławem Parzyszkiem, prowincjałem Warszawskiej Prowincji Księży Pallotynów w Polsce, rozmawia Tadeusz Pulcyn, „Miejsca Święte” 1(13)1998, s. 10-12.

Nadzieja jest potrzebna – jest możliwa. Rozmowa z ks. Czesławem Parzyszkiem SAC, przewodniczącym KWPZM w Polsce i ojcem II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Europy, „Via consecrata” 12(1999), s. 42-44.

Polscy Pallotyni w 150 lat po śmierci swojego Założyciela, „Via consecrata” 3(2000), s. 56-58.

Jubileuszowy numer „Via Consecrata”, „Via Consecrata” 11(2002), s. 9-10.

Jan Paweł II w Ojczyźnie, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 4(36)2002, s. 12-13.

Odszedł dobry Pasterz i zatroskany Ojciec. Pożegnanie J. E. ks. bpa Edwarda Samsela w imieniu rodzin zakonnych w Polsce, „Via consecrata 3(2003), s. 8-9; „Życie konsekrowane” 1(2003), s. 106-107.

Odszedł dobry Pasterz i zatroskany Ojciec. Pożegnanie bpa Edwarda Samsela w imieniu rodzin zakonnych przez ks. Czesława Parzyszka SAC, przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, w: Biskup Ełcki Edward Eugeniusz Samsel, red. J. M. Dołęga, A. Skowroński,, J. Sokołowski, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s. 335-336.

Idziemy naprzód z nadzieją. Rozmowa z ks. Czesławem Parzyszkiem SAC, Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, „Życie konsekrowane” 4(2003), s. 90-94.

Inwentaryzacja życia zakonnego, „Niedziela Warszawska” z 29 VI 2003 nr 26, s. I i VI.

Dziedzictwo miłości. Rozmowa z ks. Czesławem Parzyszkiem, prowincjałem warszawskiej prowincji pallotynów, „Niedziela Kielecka” z 16 II 2003 nr 7, s. III.

Jan Paweł II nie tylko we wspomnieniach kapłanów. Sternik Łodzi Kościoła, „Homo Dei” 3(2005), s. 12-13.

Charakterystyka powołań w zgromadzeniach męskich. Wystąpienie podczas spotkania Komisji Episkopatu Polski ds. IŻK i SŻK z wikariuszami biskupimi. Warszawa, 26 IX 2005,„Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” X(2004) nr 54, s. 83-86.

Dlaczego ja – kapłan pokochałem Pallottiego?, „Królowa Apostołów” 1(2006), s. 6-8; „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 1(2007), s. 12-13.

I Międzynarodowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, „Collectanea Theologica” 3(2006), s. 108-119.

Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia” miłosierdzia, „Życie konsekrowane” 6(2005), s. 83-94.

Służba życiu konsekrowanemu, w: Będziesz miłował. Księga Jubileuszowa w 25 rocznicę sakry biskupiej Arcybiskupa Stanisław Szymeckiego Metropolity Białostockiego u progu 60. rocznicy święceń kapłańskich, red. A. Skreczko, Białystok 2006, s. 395-397.

Jubileusz 100-lecia pallotynów rozpoczęty, „Królowa Apostołów” 1(2007), s. 30; „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2(2007), s. 23-25.

100-lecie Pallotynów w Polsce, „Niedziela” z 28 I 2007, nr 4, s. 16-17.

Poza doczesność, „Hyundai” 1(2007), s. 16.

Modlić się o powołania?, „Królowa Apostołów” 2(2007), s. 5.

Nasze rozmowy: zwyczajne, proste powołanie, Rozmowa z księdzem Czesławem Parzyszkiem SAC, „Mozaika Obrzańska” 3(2007), s. 21-25.

Pallotyni: od 100 lat w Polsce, O polskich Pallotynach z ks. dr Czesławem Parzyszkiem SAC, wiceprowincjałem Pallotynów, rozmawia Piotr Chmieliński, „Niedziela” z 11 XI 2007, nr 45, s. 12-13.

Pallotyni: od 100 lat w Polsce, „Nasz Dziennik” z 10-11 listopada 2007, nr 263, s. 8.

 „Oto jest dzień, który dał nam Pan”… (Powitanie skierowane przez ks. Cz. Parzyszka, przewodniczącego KRK ZAK do uczestników I Krajowego Kongresu ZAK w Częstochowie w dniu 22.09.2007), „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,4(2007), s. 2.

Ożywiać wiarę, rozpalać miłość, jednoczyć wysiłki … (Homilia ks. Cz. Parzyszka, przewodniczącego KRK ZAK podczas I Krajowego Kongresu ZAK w Częstochowie w dniu 22.09.2007), „Królowa Apostołów” 4(2007), s. 25-29.

Idźcie, jesteście posłani … (słowo wdzięczności ks. Cz. Parzyszka na zakończenie Kongresu, Częstochowa 23.09.2007), „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 4(2007), s. 32.

Święty Wincenty Pallotti wezwaniem do „świętej współpracy”, „Nasz Dziennik” z 22 stycznia 2008, nr 18, s. 10.

Rozkwit charyzmatu św. Wincentego Pallottiego na ziemiach polskich, 100 lat na ziemiach polskich, „Posyłam Was”. Kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla 1(2008), s. 5-7.

Powołania w służbie Kościoła misyjnego, „Nasz Dziennik” z 12-13 kwietnia 2008, nr 87, s. 10.

Być uczniem Chrystusa – wskazania Pallottiego, „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 1(2008), s. 3-6.

Duszpasterstwo powołań – pierwsze refleksje. Współczesna kultura antypowołaniowa, „Nasz Prąd” , nr 65 wrzesień-październik 2008, s. 12-14.

Rabbi, gdzie mieszkasz?, „W służbie Maryi”. Biuletyn Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, Włocławek 4(2008), s. 11-16.

Preco som si ja, knaz, zamiloval Pallottiho?, „Apostol Bozieho Milosrdenstwa” 3(2008), s. 22-23.

„Święta współpraca” – wezwaniem Pallottiego dla „ucznia Chrystusa” w ZAK, „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 4(2008), s. 7-11.

Dzień Życia konsekrowanego, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 1(2009), s. 20-21.

Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje, w: Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, Gniezno 2009, s. 31-36.

Święty Wincenty Pallotti – apostołem życia, „Królowa Apostołów”. Biuletyn Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 1(2009), s. 3-8.

Priorytety w duszpasterstwie powołań,  „Nasz Prąd”, nr 66, styczeń-marzec  2009, s. 24-26.

Powołanie kapłańskie, zakonne to odpowiedź człowieka na zaufanie Boga, „Niedziela” z 3 maja 2009, nr 18, s. 12-13.

Służyć życiu, ewangelizować, „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” V(2009) nr 61, s. 67-68.

Ks. Profesor Antoni Słomkowski, jakiego poznałem i kocham do dziś, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXII/2/2009, s. 399-400; „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” 1(2008), s. 194-196.

Droga powołanych, w: Słowo Boże w duszpasterstwie powołań, Gniezno 2009, s. 73-83.

Świadectwo wzbudza powołanie, „Nasz Dziennik” z 24-25 kwietnia 2010, s. 9.

Święty Wincenty  Pallotti – zakochany w Bogu i człowieku,„Nasz Dziennik” z 22-23 stycznia 2011, s. 11.

Życie konsekrowane w Kościele. Wywiad Kajetana Rajskiego, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/rajski_wywiad_zyciekonsekrowane.html ss. 5.

Potrzebna współpraca. Rozmowa o życiu konsekrowanym, „Echo Katolickie”, Tygodnik Regionalny. Siedlecka Oficyna Wydawnicza Podlasie, nr 4 (813) 27.01-2.02.2011, s. 2011.

8 pytań o życie konsekrowane, „Magdalenka”, Pismo parafii rzymsko-katolickiej, nr 22, 20 lutego 2011, s. 2-3.

Charyzmat Stowarzyszania Apostolstwa Katolickiego, w: „Nasz Prąd”, numer jubileuszowy styczeń 2012, s. 32-33.

Powołania darem miłości Boga. Konferencja powołaniowa dla dorosłych, w: Powołania darem miłości Boga. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 29.04-5.05.2012, Tarnów 2012, s. 12-16.

Charyzmat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, w: Świętość dla Apostolstwa. 50 lat kanonizacji 1963-2013, Nasz Prąd numer specjalny 2012, s.32-33.

Wysłane do druku:

Nowa ewangelizacja w duszpasterstwie powołań, wysłany druku „Materiały na 46 Światowy Dzień Modlitw o Powołania, s. 6.

Towarzyszenie powołaniom – uczyć myśleć, kochać – jak Chrystusa, oddany do druku w:„Nasz Prąd”, ss. 3.

Co nam czynić trzeba, by było więcej „rasowych” pallotynów, oddany do druku w: „Nasz Prąd”, ss. 2.

REFERATY

A. KONFERENCJIE MIĘDZYNARODOWE

Sprawozdanie o sytuacji wychowania pallotyńskiego w Polskiej Prowincji Chrystusa Króla SAK w latach 1977-1981. Referat wygłoszony podczas Kongresu Wychowawców Pallotyńskich. Rzym, 3-22 I 1982, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla SAC” 3(1982), s. 72-85.

Contributo delle comunita di vita consacrata all’edificazione della cultura di comunione ecclesiale. Relazione per la II° Assemblea del Sinodo dei Vescovi per l’Europa. Roma, 1-23 X 1999, mps.

Wkład wspólnot życia konsekrowanego w budowanie kultury komunii kościelnej. Wystąpienie podczas II Zgromadzenia Synodu Biskupów Europy. Rzym, 1-23 X 1999, „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla SAC” 10(1999), s. 19-23.

Wkład osób konsekrowanych w budowanie jedności chrześcijan na Wschodzie. Referat wygłoszony podczas spotkania Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza Krajem oraz rektorów Polskich Misji na Zachodzie. Warszawa, 20-21 II 2004, mps.

Nowa ewangelizacja – sposobem ochrony godności ludzkiej i rodziny. Referat wygłoszony podczas VI Międzynarodowej Konferencji w Wyższej Szkole Biznesu im. bpa Jana Chrapka  „Stop przemocy”, Radom 30 listopada 2011.

Udział w międzynarodowej konferencji „Kościół i polityka”, poświęconej relacjom Kościoła i władzy świeckiej w dniu 22 marca 2011 na UKSW w Warszawie.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Philosophy within Theology and Mystics – Gnoseology and Mystics”, organizowanej przez Katedrę Podstaw Teologii Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa w dniu 26 maja 2011.

Udział w Międzynarodowej Konferencji „Duchowa troska w praktyce medycznej”, UKSW i Centrum Dydaktyczne WUM, Warszawa  16-17 marca 2012.

B. KONFERENCJE KRAJOWE

Porównanie nauki św. Wincentego Pallottiego z nauką Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich. Referat wygłoszony podczas Tygodnia Pallottiego. Ołtarzew, 22-27 I 1974, „Roczniki Pallotyńskie” 1974, t. XI, s. 62-79.

Życie członków SAC wg Prawa Podstawowego i Ustaw jako otwarcie się na przyjęcie i spełnienie posłannictwa w Kościele po Soborze Watykańskim II, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 8(1982), s. 241-255.

Formacja do apostolstwa laikatu, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 4(1983), s. 167-177.

Pallotyni dziś, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK”  1(1984), s. 15-22.

Przynagleni darem. Rozpoczęcie sympozjum dla wyższych przełożonych instytutów życia konsekrowanego w Polsce. Jasna Góra, 16-18 X 1996, w: Refleksje nad adhortacją apostolską Jana Pawła II „Vita consecrata”, Jasna Góra 1996, s. 8-9.

Niech będzie Bóg uwielbiony…, w: Refleksje nad adhortacją apostolską Jana Pawła II „Vita consecrata”, Jasna Góra 1996, s. 83-84.

Rozpoznać czas nawiedzenia. Słowo na rozpoczęcie sympozjum. Jasna Góra, 3-6 V 2000, „Via consecrata” 6-7(2000), s. 9-14.

Udział i przewodniczenie sesji podczas sympozjum w KUL „Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982), odnowiciel KUL i Teologii Duchowości w stulecie urodzin”, Roczniki Teologiczne 48(2001) z.5, s. 175-178.

Różnorodność powołań w Kościele według Novo Millennio Ineunte. Referat wygłoszony podczas XVIII Warmińskich Dni Duszpasterskich, Olsztyn 8 IX 2001, mps.

Wspólnotowy wymiar rad ewangelicznych. Referat wygłoszony podczas sympozjum „Communio consecrata – znakiem braterstwa, Kraków, 11 XI 2001, mps.

Wierny Bogu, Kościołowi i współczesnemu człowiekowi. Referat wygłoszony na XIX sympozjum „Polska i Europa wobec problemu integracji i globalizacji”, Gniezno 2002, mps.

Współczesny świat i współczesny człowiek – wyzwanie dla formacji zakonnej, Referat wygłoszony podczas sympozjum dla formatorek i formatorów. Krzydlina Mała k/Wrocławia, „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” 1(2003), s. 6-25.

Aktualność charyzmatu św. Wincentego Pallottiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Referat wygłoszony na seminarium Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z małych miast i wsi. Otwock, 26 V 2003, mps.

Aspekty powołaniowe w adhortacji „Ecclesia in Europa”. Referat wygłoszony podczas Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Jasna Góra, 17-19 X 2003, w: Integracja duszpasterstwa powołań z duszpasterstwem zwyczajnym, red. B. Stróżycki, Poznań 2003, s. 74-90.

Istotne treści modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Kongregacji Referentów Powołaniowych. Góra Klasztorna, 13 III 2004, „Via consecrata” 5(2004), s. 25-33.

Charakterystyka powołań w zgromadzeniach męskich. Wystąpienie podczas Konferencji na temat powołań, zorganizowanej przez KAI. Warszawa, 11 V 2004,„Via consecrata” 7-8(2004), s. 88-90.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – dar i wyzwanie. Referat wygłoszony na sympozjum. Ołtarzew, 21 I 2005 r.

Charyzmat św. W. Pallottiego obecny w duchowości pallotyńskiej. Referat wygłoszony na sympozjum, Ołtarzew, 21 I 2005 r.

Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego. Referat wygłoszony podczas pielgrzymki osób konsekrowanych do sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Święty Krzyż, 14 IX 2006, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 11-12(2006), s. 844-864.

Kontakty wspólnot wychowawczych z rodzinami życia konsekrowanego. Referat wygłoszony podczas Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Jasna Góra, 20 X 2007, w: Rodzina w duszpasterstwie powołań. Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Jasna Góra, 19-20 października 2007 r., z. 15, Gniezno 2008, s. 43-47.

Bądźmy uczniami Chrystusaw życiu konsekrowanym. Referat wygłoszony podczas II Sympozjum Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej, Poznań, 1 II 2008.

Jesteśmy uczniami Chrystusa”. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Konsekrowanych do sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego, Święty Krzyż, 6 IX 2008.

Siostra pielęgniarka w szkole Chrystusa”. Referat wygłoszony podczas Dni skupienia dla Sióstr Pielęgniarek Zakonnych. Jasna Góra, 11 IX 2008.

Jesteśmy uczniami Chrystusa”. Referat wygłoszony podczas 80-tej rocznicy obecności Księży Sercanów na ziemiach polskich, Kraków-Płaszów, 11 X 2008.

„Pełnić misję w posłuszeństwie żyjąc w braterskiej wspólnocie i posłudze Ludowi Bożemu”. Referat wygłoszony podczas 122 Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, Licheń Stary 14 października 2008.

„Czy jesteśmy w szkole Chrystusa?”. Referat wygłoszony podczas Dni skupienia dla Przełożonych Diecezji Włocławskiej, Włocławek, 25 X 2008.

Instrukcja „Posługa władzy i posłuszeństwo” – istotne treści, 4 referaty wygłoszone dla Przełożonych Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanej, Leśniów 14 marca  2009 r.

Formacja w drodze – priorytety na dziś, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała k/Wrocławia, s. 31, wygłoszony 1 maja 2009 roku.

Być świadkami miłości, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego spotkania Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Referentek Diecezjalnych i Wikariuszy Biskupich ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Warszawa 19.10.2009 r.

Treść Roku kapłańskiego. Spostrzeżenia i świadectwo, referat wygłoszony dla Przełożonych Lokalnych Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 14 stycznia 2010.

Apostolat życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła II, Referat wygłoszony w dniu 21 kwietnia 2010 podczas sympozjum ITA-WSD pt. „Apostolstwo Ludu Bożego w nauczaniu Jana Pawła II”.

Przewodniczenie sesji naukowej w dniu 21 kwietnia 2010 podczas sympozjum ITA-WSD pt. „Apostolstwo Ludu Bożego w nauczaniu Jana Pawła II”.

Dynamizm życia konsekrowanego, referat wygłoszony dla Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia Sióstr Córek Franciszka serafickiego, Sandomierz 23 kwietnia 2010.

Nowe spojrzenie na ślub posłuszeństwa, referat wygłoszony dla Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia Sióstr Córek Franciszka serafickiego, Sandomierz 23 kwietnia 2010.

Rola władzy we wspólnocie zakonnej, referat wygłoszony dla Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia Sióstr Córek Franciszka serafickiego, Sandomierz 24 kwietnia 2010.

Apostolat życia konsekrowanego, referat wygłoszony dla Przełożonych Lokalnych Zgromadzenia Sióstr Córek Franciszka serafickiego, Sandomierz 24 kwietnia 2010.

Od ja do my – dynamiczny wymiar wspólnoty, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała k/Wrocławia, s. 27, wygłoszony 1 maja 2010 roku.

Przewodniczenie sesji naukowej w dniu 1 maja 2010 podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała k/Wrocławia.

Problemy świata wobec problemów wspólnoty, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała k/Wrocławia, s. 31, wygłoszony 1 maja 2010 roku.

Przewodniczenie sesji naukowej w dniu 12 maja 2010 podczas Sympozjum Duchowości Honorackiej na UKSW w Warszawie.

Dojrzewanie do starości, Konferencja wygłoszona do Księży Archidiecezji Warszawskiej podczas Warsztatów duchowości w Warszawie, w dniu 27 maja 2010 r.

Przeznaczeni do życia wiecznego, Konferencja wygłoszona do Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie, w dniu 5 czerwca 2010 r.

Świadectwo wzbudza powołanie, Referat wygłoszony podczas „Jadwiżańskich dni dla  powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego”, Trzebnica 15.10.2010 r.

Formacja młodzieży we współczesnej kulturze, Referat wygłoszony podczas „Jadwiżańskich dni dla profesorów i moderatorów diecezjalnych i zakonnych”, Trzebnica 15.10.2010 r.

„Kościół domem i szkołą komunii”, Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego spotkania Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Referentek Diecezjalnych i Wikariuszy Biskupich ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Warszawa 25.10.2010 r.

Rola władzy we wspólnocie zakonnej na podstawie InstrukcjiPosługa władzy i posłuszeństwo”, Referat wygłoszony dla  przełożonych – uczestników IX Synodu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Salwatorianów – Trzebinia k/ Krakowa w dniu 22 listopada 2010 r.

Jak ewangelizować nowych pogan (postchrześcijan) na Zachodzie w duchu Benedykta XVI, Referat wygłoszony dla uczestników Kapituły duchowej MB Niepokalanej w LXX-lecie śmierci św. Maksymiliana w Niepokalanowie w dniu 4 marca 2011.

Udział w Sympozjum naukowym z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, w dniu 14 maja 2011.

Udział w międzywyznaniowej konferencji naukowej „Ekumeniczny wymiar katechezy”, zorganizowanej  przez Sekcję Teologii Ekumenicznej wraz z Sekcją Katechetyki Wydziału Teologicznego UKSW pod patronatem Rady ds. Ekumenizmu KEP  w Warszawie, w dniu 17 maja 2011.

Udział w Sympozjum Duchowości Honorackiej „Ecclesia pulchra”, w dniu 21 maja 2011.

Udział w Sympozjum „Pallottiego o Bożym Miłosierdziu historia niemała”, zorganizowanym przez Instytut Pallottiego, w Konstancin-Jeziorna w dniach 21-22 maja 2011.

Udział w IV Sympozjum poświęconemu życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus pod hasłem „Miłość Boga mierz się miłością bliźniego”, zorganizowanego przez Sekcję Teologii Duchowości i Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus na UKSW w Warszawie w dniu 25 maja 2011 r.

Prymas Stefan Wyszyński wobec wspólnot zakonnych, Referat wygłoszony w dniu 26 maja 2011 podczas sympozjum ITA-WSD pt. „Apostolat Ludu Bożego w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Przewodniczenie sesji naukowej w dniu 26 maja 2011 podczas sympozjum ITA-WSD pt. „Apostolat Ludu Bożego w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Jak ewangelizować nowych pogan (postchrześcijan) na Zachodzie w duchu Benedykta XVI, Referat wygłoszony dla uczestników Kapituły duchowej MB Niepokalanej w LXX-lecie śmierci św. Maksymiliana w Niepokalanowie w dniu 26 maja 2011.

Udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Pt. „Oto przyjdę niebawem (Ap 22, 12) – jaki koniec świata?”, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Koło Doktorantów UKSW Sekcja Dogmatyczna UKSW, Warszawa 1 czerwca 2011.

Udział w Konferencji Naukowej „Ks. Prof. Antoni Lewek (1940-2010) w służbie prawdzie”, zorganizowanej przez IEMID Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, w dniu 2 czerwca 2011.

Udział w Sesji Naukowej i sympozjum Stowarzyszenia Teologów Duchowości „Teologia Duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego” w Turnie w dniach 24-25 czerwca 2011 r.

Jak ewangelizować nowych pogan (postchrześcijan) na Zachodzie w duchu Benedykta XVI, Referat wygłoszony dla uczestników Kapituły duchowej MB Niepokalanej w LXX-lecie śmierci św. Maksymiliana w Niepokalanowie w dniu 1 lipca 2011.

Rola Prymasa Tysiąclecia w obronie życia zakonnego w okresie komunizmu. Referat wygłoszony dla studentów UKSW różnych Wydziałów w dniach: 8, 29 listopada 2011 oraz 21 grudnia 2011.

Kościół – naszym domem. Referat wygłoszony dla Księży diecezji łowickiej w dniu 19 i 26 listopada 2011 r.

Udział w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji „Uczę się ciebie, człowieku” (J. Libert). W poszukiwaniu duchowości człowieka. Konferencja odbyła się w dniu 23 listopada organizowanej przez sekcję Duchowości UKSW oraz Fundację AMF Anny i Macieja Formanowiczów „Nasza Droga”.

Apostolski wymiar służby w życiu i dziele błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – referat i współorganizator Sekcji Duchowości UKSW i Federacji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP sympozjum pt. „Bł. Edmund Bojanowski – świecki świadek wiary i założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”. Warszawa UKSW 14 marca 2012.

Udział w Konferencji dla lekarzy pt. „Ból i cierpienie ognisko światła i ciemności”, UKSW Warszawa 24 marca 2012.

Zadania przełożonego w promowaniu życia duchowego. Referat wygłoszony dla Przełożonych miejscowych z kraju i zagranicy Księży Orionistów, Zduńska Wola, w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Pallotti wobec zjawiska sekularyzacji i dechrystianizacji, Referat wygłoszony w dniu 19 kwietnia 2012 podczas sympozjum ITA-WSD pt. „Święty Wincenty Pallotti wobec współczesnych zagrożeń wiary”.

Udział w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Nieskończoność w refleksji człowieka [teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka], Warszawa UKSW w dniach 26-28 kwietnia 2012 r.

Miejsce życia konsekrowanego w Kościele. Aktualność posłannictwa osób konsekrowanych. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Sympozjum Teologii Życia konsekrowanego. Klaretyńskie Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała k/Wrocławia, ss. 28, wygłoszony 2 maja 2012 roku.

Udział w sympozjum: „Struktury komunijne Kościoła w Polsce wobec wyzwań współczesności”, realizowanym przez Sekcję Teologii pastoralnej WT UKSW wraz z Instytutem Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL pod patronatem Komisji Duszpasterskiej KEP, UKSW Warszawa, 8 maja 2012 roku.

Udział w konferencji naukowej sekcji moralistów UKSW: „Ateizm a ewangelizacja. Nowy ateizm wyzwaniem dla nowej ewangelizacji”, UKSW Warszawa 8 maja 2012 roku.

Udział i współorganizowanie sympozjum: „Forma Sororum. Święta Klara z Asyżu”, organizowane przez Sekcje Teologii Duchowości UKSW wraz z Rodzinami Franciszkańskimi. Warszawa UKSW 16 maja 2012 roku.

Udział i współorganizowanie sympozjum: „Charyzmat i tożsamość”, organizowane przez Centrum Duchowości Honoratianum, Konferencje wyższych Przełożonych Rodzin Honorackich i sekcje Teologii Duchowości. Warszawa UKSW 23 maja 2012roku.

Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła. Referat wygłoszony podczas sympozjum: „Charyzmat i tożsamość”, organizowane przez Centrum Duchowości Honoratianum, Konferencje wyższych Przełożonych Rodzin Honorackich i sekcje Teologii Duchowości. Warszawa UKSW 23 maja 2012roku.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallottiego (rozwój i trudności). Referat wygłoszony podczas zjazdu Teologów Duchowości, Warszawa 9 czerwca 2012 r.

Istotne zadania dla katechetów świeckich na podstawie „Porta fidei”, Referat wygłoszony podczas spotkania katechetów świeckich, Łódź 1.09.2012.

Istotne zadania dla kapłanów w Roku wiary na podstawie „Porta fidei”, Referat wygłoszony podczas spotkania kapłanów, Łódź 15.09.2012.

Aktualne wyzwania dla życia konsekrowanego, Referat wygłoszony podczas V Kongresu Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Obra 18.09.2012.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Białystok w dniach 17-19.09. 2012.

Udział w II Krajowym Kongresie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Konstancin-Jeziorna, w dniach 21-23.09.2012.

Wezwani do świadectwa wiary w duchu nowej ewangelizacji, Referat wygłoszony podczas Europejskiego Kongresu Przełożonych Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (CSSJ), Kraków 29 września 2012.

Aktualne wyzwania dla życia konsekrowanego, Referat wygłoszony podczas Europejskiego Kongresu Przełożonych Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (CSSJ), Kraków 29 września 2012.

Udział w sympozjum Teologii Pastoralnej UKSW wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bratysławie oraz Wyższą Szkołą św. Elżbiety w Bratysławie pt. „Młodzież w Polsce i na Słowacji w perspektywie Nowej Ewangelizacjo, Warszawa UKSW 22 października 2012.

Udział w ogólnopolskiej Konferencji w 30. Rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego pt’. „Macierzyństwo duchowe Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu i życiu Kościoła”, Niepokalanów 19 października 2012.

Udział w sympozjum pt. „Kardynał Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II”, zorganizowany przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa UKSW 21 października 2012.

Udział i współorganizowanie Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Sapere aude. Odważ się być mądrym” (Horacy). W poszukiwaniu duchowości Humanizmu, zorganizowanej przez Sekcję Teologii Duchowości UKSW i Fundacji AMF Anny i Macieja Formanowiczów „Nasza Droga”, Warszawa UKSW 28 listopada 2012.

Udział w sympozjum „Niedziela wspólnym domem”, zorganizowanym przez Sekcję Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego UKSW, w dniu 25 lutego 2013 r. na UKSW.

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Profilaktyki i Rehabilitacji Uzależnień: „Razem w działaniu. Wyzwania i zadania”, Grudziądz, 2 marca 2013 roku

Organizator: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, Współorganizatorzy: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Komitet Naukowy Konferencji:  ks. dr hab. prof. UKSW Czesław Parzyszek SAC i ks. dr Bronisław Paweł Rosik SAC.

Udział w II Między dyscyplinarnej Konferencji dla lekarzy: „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności”, w Warszawie UKSW, w dniu 15 marca 2013 r.

Zorganizowanie i udział w sympozjum na UKSW z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań nt. „Być solą ziemi. Kapłaństwo wczoraj dziś … jutro?, Warszawa 6 kwietnia 2013.

Udział w konferencji naukowej „Bp Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”, zorganizowanej przez Instytut Teologiczny w Radomiu, Wydział Teologiczny UKSW w dniu 16 kwietnia 2013.

Współorganizowałem i uczestniczyłem w konferencji naukowej Centrum Teologii Apostolstwa „Pallotianum” w Ołtarzewie na temat: „Wiara-Chrzest-Apostolstwo” w dniach 25-26 kwietnia 2013 r., podczas którego:

 – wygłosiłem referat na temat: Nowa ewangelizacja – drogą do odkrycia piękna odwagi apostolstwa w dniu 25 kwietnia 2013.

Formacja Apostołów Miłosierdzia do ożywiania wiary w świetle „Porta fidei”, referat wygłoszony podczas sympozjum: „Rok wiary szansą ożywienia apostolatu czcicieli Miłosierdzia Bożego, Częstochowa 27.04.2013.

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowa pamięć. Głos trzeciego pokolenia”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 6 maja 2013 r.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Warszawskie Dni Medialne pt. „Dziecko w mediach”, zorganizowanej przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Warszawa 8 maja 2013 r.

Udział w organizowaniu sympozjum sekcji Teologii Duchowości UKSW i Konferencji Rodziny Honorackiej pt: „Bł. Honorat Koźmiński człowiek wielkiej wiary”, która odbyła się na UKSW w Warszawie w dniu 15 maja 2013 r.

Areopagi życia konsekrowanego, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiego sympozjum pt. „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II, zorganizowanego przez Specjalizację Teologii praktycznej KUL i Sekcji Teologii Pastoralnej UKSW, Lublin 15 maja 2013 r.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wiara i liturgia”, zorganizowanej przez Katedrę Historii Liturgii UKSW, Warszawa 21 maja 2013 r.

Udział w Zjeździe Teologów Duchowości w Polsce w dniach 21-22 czerwca  w Wadowicach, podczas którego  – referat wygłoszony w dniu 21 czerwca 2013, na temat: Duchowość osób konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II.

 

QR Code