ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek

Życiorys naukowy

Urodzony 6 listopada 1943 roku w Rudzie Talubskiej, pow. Garwolin, woj. Mazowieckie;

1950-1957: szkoła podstawowa w Rudzie Talubskiej.

1957-1961: Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie.

1961: egzamin dojrzałości i wstąpienie do Nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Ząbkowicach Śląskich, a w 1962 do Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.

1964-1966: zasadnicza służba wojskowa w jednostce kleryckiej w Opolu. Zaliczenie jednego roku studiów seminaryjnych w trakcie służby wojskowej.

1966-1969: dalsze studia seminaryjne w Ołtarzewie, zakończone pracą seminaryjną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Lucjana Baltera SAC.

8 czerwca 1969 r.: święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie.

1969-1972: studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym  Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie (KUL), zakończone pracą magisterska uznaną za licencjacką pt.: „Nauka Wincentego Pallottiego o apostolstwie świeckich w świetle Konstytucji Soboru Watykańskiego Drugiego „Lumen Gentium” i Dekretu Apostolicam Actuositatem”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wincentego Granata.

1972-1977 – kurs doktorancki na Wydziale Teologii KUL.

Tytuły naukowe:

* kwiecień 2003: doktorat z teologii duchowości, na podstawie pracy: Duchowość apostolska według św. Wincentego Pallottiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, ss. 271.

* kwiecień 2008: kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, ss. 797.

* październik 2008 adiunkt hab. zatrudnienie na UKSW Wydział Teologiczny

* luty 2009 kierownik Katedry Hagiografii na Wydziale Teologicznym UKSW

* październik 2010 profesor nadzwyczajny UKSW Wydział Teologiczny

 Zatrudnienie i pełnione funkcje:

* 1969-72  – Katolicki Uniwersytet w Lublinie – student.

* 1972-78 – Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie – prefekt alumnów; radca wspólnoty domowej; sekretarz Ośrodka Studiów Apostolskich; wykładowca teologii dogmatycznej, liturgiki i  proseminarium.

* 1978-81 – Nowicjat Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – mistrz nowicjatu; wicerektor wspólnoty; wykładowca Sióstr Klarysek; sekretarz Ośrodka Studiów Apostolskich.

* 1981-84 – Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów w Warszawie; Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie – wiceprowincjał Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; wykładowca w WSD w Ołtarzewie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa.

* 1984-93 – Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów w Warszawie; Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie; Instytut Teologii Apostolstwa – prowincjał Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; wykładowca w WSD w Ołtarzewie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa.

* 1993-96 – Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów w Warszawie; Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie; Instytut Teologii Apostolstwa – wiceprowincjał Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; wykładowca w WSD w Ołtarzewie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa.

* od 1993 roku wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.

* 1996-2005 – Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów w Warszawie; Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie; Instytut Teologii Apostolstwa – prowincjał Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce; wykładowca w WSD w Ołtarzewie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa.

* 2005-2011 – Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów w Warszawie; Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie i we Lwowie; Instytut Teologii Apostolstwa – wiceprowincjał Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego; wykładowca w WSD w Ołtarzewie i we Lwowie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa.

* 1.10.2008 – 30.09. 2009 zatrudnienie na UKSW Wydział Teologiczny (adiunkt hab.) w wymiarze 0,5 pełnego wymiaru pracy.

* 15.02.2009 – kierownik Katedry Hagiografii na Wydziale Teologicznym UKSW.

* 01.10.2009 – zatrudnienie na UKSW Wydział Teologiczny na stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

* 01.2010 – stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Pełnione funkcje pozadydaktyczne:

* 1989-1995 – członek Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

* 1992-1997 – konsultor Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich.

* 1996-2005 – przewodniczący Konferencji i Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i wiceprzewodniczący Komisji Mieszanej: Biskupi-Wyżsi Przełożeni oraz przewodniczący Komisji Zakonnej ds. Współpracy z Laikatem i Komisji ds. Powołań (zorganizowałem 18 sesji plenarnych tychże Przełożonych oraz trzy sympozja międzyzakonne z udziałem Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

* od 1996 roku – konsultor Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

* październik 1999 – członek Zgromadzenia Specjalnego Europejskiego Synodu Biskupów w Rzymie.

* od 2000 do 2008 roku – przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce oraz redaktor kwartalnika „Królowa Apostołów” Biuletynu tegoż Zjednoczenia. W 2005 roku zorganizowałem Międzynarodowy Kongres tegoż Zjednoczenia w Konstancinie k/ Warszawy, a w 2007 Krajowy Kongres tegoż Zjednoczenia w Częstochowie.

* od 2002 roku – członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

* od 2005 roku – członek Sekretariatu Fatimskiego Warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

* od lipca 2009 do marca 2013 roku – zastępca dyrektora Instytutu Teologii Apostolstwa Katolickiego (Ośrodek Naukowo-badawczy UKSW).

* od 2009 roku – współredaktor Biuletynu Teologii Laikatu w Collectanea Theologica.

* od 2010 roku członek Stowarzyszenia Teologów Duchowości w Polsce oraz  Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków w Polsce.

* Od 2011 roku – opiekun Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich oraz Maryjnego Ruchu Kapłanów „Totus tuus” w Polsce.

QR Code