ks. dr Franciszek Gomułczak

Ks. dr Franciszek Gomułczak SAC
WSD Ołtarzew

Życiorys i dorobek naukowy

Ksiądz Franciszek Gomułczak urodził się 21 sierpnia 1957 roku we wsi Dobkowice, woj. podkarpackie (archidiec. przemyska), tam też ukończył szkołę podstawową. W roku 1972 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Radymnie. Po zdaniu matury w roku 1976 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W październiku tegoż roku został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w jednostce kleryckiej w Bartoszycach (archidiec. warmińska). Po jej zakończeniu kontynuował  przez trzy lata  studia w WSD w Przemyślu, skąd przeniósł się do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), gdzie po odbyciu rocznego nowicjatu i dokończeniu studiów ( V i VI rok) otrzymał, 5 maja 1985 roku, z rąk ówczesnego biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza święcenia kapłańskie.  W tym też roku został przez przełożonych skierowany na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia zwieńczone tytułem mgr lic.( Praca mgr/lic, pt.: Problemy szkolnictwa w polskiej prasie katolickiej 1918-1933) i odbyciem roku doktoranckiego zostały w roku 1989 przerwane skierowaniem na funkcję mistrza nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich. Po trzech latach sprawowania tej funkcji wyjechał do pracy na Ukrainie sprawując kolejno funkcję delegata prowincjała (1992-93), duszpasterza w parafiach Sarny i Rokitno na Polesiu Wołyńskim (1992-95), wychowawcy postulatu pallotyńskiego w Kamiennym Brodzie k. Żytomierza (1997-98), a w latach 2000-2005 ojca duchownego kleryków pallotyńskich na Ukrainie i wykładowcy historii Kościoła w Metropolitalnym WSD we Lwowie.

Do Polski powrócił w roku 2005, zamieszkując w Lublinie przy tamtejszej parafii pallotyńskiej. Zajmował się w tym czasie pracą duszpastersko-rekolekcyjną oraz porządkowaniem archiwum po zmarłym ś.p. ks. J. Dylu. W roku 2006 rozpoczął pisanie pracy doktorskiej w Instytucie Historii Kościoła KUL. W roku 2008 – dla jej dokończenia, jak też podjęcia innych obowiązków duszpasterskich – został skierowany do pracy w sanktuarium Maryjnym w Zakopanem na Krzeptówkach.

Pracę doktorską, pt.: Ksiądz Franciszek Antoni Cegiełka. Życie i działalność, obronił w 2009 roku. Od dwu lat jest wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Dorobek naukowy:

Jest autorem wielu artykułów o profilu ascetycznym, historycznym oraz publicystycznym z zakresu tematyki polityczno-społecznej, zamieszczanych w pallotyńskich pismach „Nasza Rodzina” (Paryż), „Posłaniec Bożego Miłosierdzia” – wersja francuska (Paryż), oraz polska (Częstochowa), a także w internetowym periodyku „Recogito” (Paryż), jak też w pallotyńskich pismach krajowych jak „ Posyłam Was”, oraz „Miejsca Święte”. Pokłosiem pierwszych lat pobytu na Ukrainie jest wydana w roku 2000 pozycja książkowa o charakterze reportażowym: Po pożodze (wyd. Apostolicum, Ząbki).

QR Code