Dr Karolina Gołaszewska – profil

Wykształcenie
2004-2010 Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończone uzyskaniem dyplomu na podstawie pracy z zakresu teologii dogmatycznej pt. „Zmartwychwstanie człowieka jako rzeczywistość dialektyczna w nauczaniu dogmatycznym ks. prof. Lucjana Baltera”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. UKSW Mariana Kowalczyka SAC.

2010-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW w trybie niestacjonarnym, które odbywały się się w Instytucie Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie/ Centrum Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie.

2015 – Tytuł doktora nauk teologicznych (w dyscyplinie teologii dogmatycznej), uzyskany na podstawie przedstawionej i obronionej rozprawy na temat: „Integralna pneumatologia w publikacjach ks. prof. Lucjana Baltera”. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

QR Code