Dr Agnieszka Burakowska – dorobek naukowy

I risultati degli studi e pubblicazioni:

  1. L’indirizzo delle ricerche: la catechesi e pedagogia

Le ricerche proprie:

–        2000/2001, temat: „Wychowawcze zadania rodziny w nauczaniu Piusa XII”.

–        2001/2002, temat: „Ks. Władysław Kubik: katechetyk, dydaktyk i autor podręczników”.

–        2002/2003, temat: „Źródła wychowawczego posłannictwa rodziny, Kościoła i Państwa w przedsoborowym nauczaniu Kościoła”.

–        2004/2005, temat: „Wychowawczy charakter współczesnej dydaktyki katechetycznej”.

–        2005/2006, temat, „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w katechezie polskiej i włoskiej”.

–        2006/2007, temat, „Komunikacja wiary w programach nauki religii w Polsce i we Włoszech”.

–        2008/2009 r., temat: „Problematyka antropologiczna w katechezie”.

–        2009/2010 r., temat: „Formacja eucharystyczna dzieci w dokumentach Kościoła powszechnego”

–        2009/2010 r. temat: Nauczanie Piusa XI o wychowaniu wobec uwarunkowań społeczno-kulturowych i religijnych. W 80 rocznice encykliki „Divini illius magistri”.

–        Udział w projekcie naukowym „Utworzenia uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”, finansowanym przez Centrum Badań i Rozwoju Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.  Projekt realizowany w ramach konsorcjum. Wartość projektu 60 000 000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych).

  1. 2.     Libri:

– Wychowanie w nauczaniu Kościoła, UKSW Warszawa 2000, s. 196.

– (red.) Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, Episteme 6(2000), s. 214.

– (współautor) Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus, cz. II, pr. zb. pod red. Z. Marka, WAM Kraków 2000.

– (współautor) Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus, cz. II, pr. zb. pod red. Z. Marka, Kraków 2000.

 – (red.)Jestem…Pamiętam…Czuwam…Materiały do katechezy młodzieży gimnazjalnej na Wielki Post i Wielkanoc, Łomża, 2001, s. 100.

–  (red.) Błogosławieni naszej ziemi. Materiały katechetyczne dla szkół podstawowych, cz. 1, Łomża 2001, s. 28.

– (red.) Błogosławieni naszej ziemi. Materiały katechetyczne dla szkół gimnazjalnych, cz. 2., Łomża 2001, s. 29.

– (współautor) Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus, Wydawnictwo WAM Kraków 2001.

(współautor), Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Seria: W drodze do Emaus, Wydawnictwo WAM Kraków 2001.

– (red.) Błogosławieni naszej ziemi. Materiały katechetyczne dla szkół ponadgimnazjalnych, cz. 3, Łomża 2002, s. 30.

 – (red.) Ewangelizować czy katechizować?, Verbinum Warszawa 2002, s. 238.

– (red.) Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Verbinum Warszawa 2002, s. 236.

 -(red.) Dydaktyka w służbie katechezy. Studia Pedagogiczne:  Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, s. 373.

.-(współautor) Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek S, WAM Kraków 2002, ss. 240.

– (współautor) Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy I liceum i technikum. Seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ , WAM Kraków 2002, podr. liczy 8 zeszytów po około 60-70 stron..

– (współautor), Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik   do religii dla I klasy szkoły zawodowej. Seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, WAM Kraków 2002, ss. 172.

– (współautor) Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy szkoły zawodowej. Seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, WAM Kraków 2002, podr. liczy 7 zeszytów po około 60-70 stron.

– (red) Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, Verbinum Warszawa 2003, ss. 300.

– Chrztu świętego wielki dar…, Edycja Św. Pawła Częstochowa 2003, ss. 101.

– Duchu Święty przyjdź! Co powinniśmy wiedzieć przystępując do sakramentu bierzmowania?, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, ss. 96.

– Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, ss. 222.

– (współautor) Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 440.

–        (współautor) Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 250.

–        Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, ss. 620.

 

  1. 3.     Gli articoli:

a. pubblicati prima dell’abilitazione al libero insegnamento:

– Rozwój definicji wychowania w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II, Pedagogia Christiana, 4(1999), s. 113-129.

– Natura wychowania według współczesnej nauki Kościoła, Episteme 1(1999), s. 1-20.

– Określenie wychowania w przedsoborowym nauczaniu Kościoła, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 17(1999), s. 279-292.

– Rola rodziców w chrześcijańskim wychowaniu potomstwa, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, pr. zb. pod. red S. Dziekońskiego, Episteme 6(2000), s. 169-184.

– Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny, Studia nad rodziną, 6(2000), s. 77-90.

– “Autorytet” i  “spontaniczność” w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, Ełckie Studia Teologiczne, 1(2000), s. 71-80.

-Wychowanie dzieci do poszanowania środowiska ekologicznego jako jedno z katechetycznych zadań rodziców, pr. zb. pod red. J. Dołęgi, J. Czartoszewskiego, Episteme 9(2000), s. 215-242.

– Koncepcja chrześcijańskiego wychowania w nauczaniu Kościoła, Horyzonty Wiary 11(2000)4, s. 3-16.

– Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a program nauczania religii w gimnazjum, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 18(2000), s. 199-212.

– Katechetyka w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1919-2000, w: Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, red. J. Dołęga, Łomża 2000, s. 140-143.

– Autorytet i spontaniczność w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, Horyzonty wiary 12(2001)4, s. s. 88-98.

– Problematyka ekologiczna w posoborowych katechetycznych dokumetach Kościoła, w: Ochrona środowiska społeczno – przyrodniczego w filozofii i teologii, red J. Dołęga, J. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001, s. 233-244.

– Wychowawcza funkcja rodziców w nauczaniu Kościoła Powszechnego, w: Rodzice dzieci niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty i w krajach Uni Europejskiej, red. H. Gałązka, Warszawa 2001, s. 34-47.

– Nowenna Roku Jubileuszowego w parafii  św. Andrzeja Apostoła w Broku, cz. 2., Episteme 13(2001), s. 83-88.

– Religijne wychowanie w rodzinie, Seminare 17(2001), s. 73-88.

– Wokół pięciu przykazań kościelnych, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 107-118.

– Przewodnie idee wychowania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II, w:Dzisiejsza młodzież, red. J. Stala, Tarnów 2001, s. 89-97.

– Katecheza wyjaśniająca rzeczywistość chrztu św. w przygotowaniu pierwszokomunijnym, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 19(2001), s.273-290.

– Ewangelizacja w podstawowych środowiskach katechetycznych, w: Ewangelizować czy katechizować, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 213-233.

– Rodzina chrześcijańska w katechezie ewangelizacyjnej, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 33-66.

– Wychowanie moralne w katechezie, w: Katechetyka materialna, red. J. Stala, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios, Tarnów 2002, s. 135-193.

– Formacja rodziców we współczesnych modelach katechezy dorosłych, w: Katecheza dorosłych, red. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002, s. 175-197.

– Pamięć i pojednanie w katechezie, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio 3(2002), s.116-137.

– Komunikacja wiary w podstawowych środowiskach katechezy, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio 5(2002), s. 62-89.

– Teologiczne podstawy wychowania ekologicznego w katechezie, Ateneum Kapłańskie 3(2002), s. 481-496.

– Wychowanie ekologiczne w religii chrześcijańskiej, w: Podstawy kultury ekologicznej, red. J.M. Dołęga, Zeszyty naukowe PAN 32(2002), s. 59-78.

– Podmioty realizujące wychowawcze posłannictwo Kościoła w nauczania Piusa XII, Studia Theologica Varsaviesia 40(2002)2, s. 47-65.

– Naturalne podstawy wychowawczej funkcji rodziców, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 20 (2002), s. 309-326.

– Wychowawcze przesłanie Prymasa Tysiąclecia, w: Wielowymiarowość myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, red. T. Kowalewski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Łomża 2002, s. 51-76.

– Funkcje katechezy w wychowawczym posłannictwie rodziny chrześcijańskiej, w: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Księgarnia Świętego Wojciecha Poznań 2002, s. 70-83.

– Podmiotowy charakter wychowawczego działania katechety, w: Dzisiejszy katecheta: stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, s. 89-109.

– Katechizowany – przedmiot czy podmiot wychowania?, w: Dzisiejszy katechizowany: stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, s. 26-49.

– Zadania katechety jako nauczyciela, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Studia Pedagogiczne:  Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM Kraków 2002, s. 154-175.

– Wychowawcze zadania osób duchownych, zakonnych i świeckich w nauczaniu Piusa XII, Collectanea Theologica, 3(2002), s. 91-112.

– Wychowawczy charakter współczesnej katechezy, Zeszyty katechetyczne 3(2002) (Szczecin), s. 3-20.

– Zabawa i rozwój dziecka, Ełckie Studia Teologiczne (2002) t. 3, s. 7-28.

– Zadania współczesnej katechezy w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Verbinum Warszawa 2003, s. 103-122.

– Poznajmy polskie dokumenty katechetyczne, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Verbinum Warszawa 2003, s. 7-10.

– Katecheza w przygotowaniu do małżeństwa, „Sprawy Rodziny” 63/64 (2003), s. 119-137.

– Katecheza w szkole, „Zeszyty duszpasterskie”, Łomża 2003, s. 18-20.

– Wychowanie do świętości w kontekście zadań współczesnej katechezy, Communio 2(2003), s. 60-78.

– Wybrane kwestie wychowania ekologicznego w edukacji europejskiej, w: Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce, red. Z. Ciecko, J. M. Dołega, Episteme 30(2003), s. 55-67.

– Teologiczna prawda o stworzeniu i jej ekologiczne implikacje w katechezie rodzinnej i szkolnej, „Chrześcijaństwo i edukacja ekologiczna” 4(2003, s. 75-88.

– Instytucje opiekuńczo – wychowawcze w Polsce, w: Pedagogika – wczoraj, dziś i jutro, red. J. Placha, J.K. Zabłocki, „Episteme” 31(2003), s. 145-167.

– Dlaczego współczesna rodzina potrzebuje katechezy?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej” 7(2003), s. 105-118.

– Wychowanie ekologiczne w perspektywie personalistycznej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 1(2003), s. 449-460.

– Teksty literackie w katechezie, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. S. Stala, Tarnów 2003, s. 316-346.

–        Problematyka rodzinna w wybranych podręcznikach do katechezy i nauczania religii,Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża, 21 (2003), s. 169-182.

–        Wychowanie do misji w katechezie młodzieży, Katecheta 11(2003), s. 66-69.

–        Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole – potrzeba i możliwości, w: Rodzina, Szkoła, Kościół. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 2003, s. 27-46.

–        Duszpasterz wobec szkolnych lekcji religii, Studia Teologiczne: Drohiczyn Białystok Łomża 22(2004), s. 101-112.

–        Współpraca środowisk katechetycznych, „Ateneum Kapłańskie” 3(2004), s. 490-513.

– Katecheza wychowująca w ujęciu ks. Franciszka Woronowskiego, Przegląd Teologiczny „Collectanea Theologica 2(2004), s. 230-240.

– Różaniec w katechezie, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio” 5(2004), s. 133-149.

– Wychowanie religijne w polskiej katechezie wobec pluralizmu europejskiego, w: Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, red. A. Offmański, Szczecin 2004 s. 161-176.

– Ks. Stanisław Skarzyński jako proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Broku, w: 40 lat pracy w kapłaństwie, red. J. Sokołowski, Łomża 2004, s. 119-130.

– Wychowanie religijne, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyka, Opolska Biblioteka Teologiczna 70(2004), s. 438-441.

– Fakt stworzenia we współczesnej katechezie w: Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, red. M. Bała, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2004, s. 215-226.

– Radość chrześcijańska w katechezie biblijnej i sakramentalnej, Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio” 6(2004), s. 143-161.

–        Wokół problematyki katechezy małżeńskiej, Zeszyty Formacji Katechetów 4(2004), s. 58-64.

–        Prawo dziecka do wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Teologický Časopis (Teologická Fakulta Tranavská Univerzita v Trnave) 2(2004), s. 25-35.

–        Rodzina w katechetycznej posłudze słowa, „Studia nad Rodziną” 8(2004) 1(14), s. 59-75.

–        (współautor) Istotne zadania rodziny w wychowaniu dziecka do poszanowania środowiska społeczno – przyrodniczego,  „Studia Ecologiae et Bioethicae” (Recensio Internationalis) 2(2004), s. 123-142.

– Funkcja wychowawcza katechezy parafialnej, w: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Warszawa 2004, s. 112-120.

– Myśl pedagogiczna Jana Pawła II wobec wyzwań w Europie XXI wieku, w: Jan Paweł II Wielki, Episteme 50(2005), s. 441-452.

– Wybrane kwestie przygotowania do sakramentu bierzmowania, Zeszyty Formacji Katechetów 2(2005), s. 21-26.

–        Katecheza rodzinna w Polsce po roku 1990, w: Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005, s. 405-422.

–        Specyfika katechetycznej posługi Słowa w Polsce po roku 1990, w: Chwała Bogu – pokój ludziom. 50 – lecie sakramentu kapłaństwa Biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego 1955-2005, red. J. Sołowianiuk, P. Bejger, Łomża 2005,s. 175-193.

–        Odniesienia myśli pedagogicznej Jana Pawła II do profilaktyki przestępczości, w: Przestępca i skazany nie tracą godności osoby, red. W. Woźniak, Episteme 44(2005), s. 139-150.

–        Setna rocznica urodzin Brata Zenona Żebrowskiego – Apostoła Japonii, w: Brat Zenon Żebrowski – kurpiowski Apostoł Japonii, red. J. Aptacy, Episteme 48(2005), s. 163-166.

–        Wychowanie religijne z perspektywy katolickiej, Roczniki Teologiczne 6(2005), s. 249-262.

–        Katechetische Dimension des Religionsunterrichts an den polonischen Schulen, Lupe (Forum für den Religionsunterricht im Bistum Fulda) 1-2(2005), s. 84-91.

–        Autentyczne wartości w społecznościach ludzkich w katechezie młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga jubileuszowa ku czci ks. Romana Murawskiego SDB, red. P. Tomasik, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005, s. 144-160.

–        Język religijny we współczesnej katechezie, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Biblioteka Poznańskich Studiów Polonistycznych 33(2005), s. 188-196.

 

b. pubblicati dopo l’abilitazione al libero insegnamento:

–        Znaczenie wychowania i współczesnej kultury w realizacji powołania, w: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski na rok 2006/2007, s. 188-207.

–        Formacja eklezjalna w okresie gimnazjum, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płock 2006, s. 69-78.

–        Wychowanie do wiary i postaw moralnych: aspekty katechetyczno-pedagogiczne, w: Wychowanie do wiary i postaw moralnych ludzi młodych: aspekt biblijny i katechetyczny. Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań, red. B. Stróżycki, Poznań 2006, s. 29-49.

–        Miejsce metody we współczesnej katechezie, w: W poszukiwaniu nowych metod, red. H. Słotwińska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 25-41.

–        (współautor) Katecheza inicjacyjna w refleksji pastoralnej ks. Franciszka Woronowskiego, Collectanea Theologica 76(2006)1, s. 103-121.

–        Choroba i cierpienie w wychowaniu w wierze, Acta clinica et morphologica, suplement (2003)6, s. 8-15.

–        Problematyka wychowania społecznego w posoborowym nauczaniu Kościoła, Studia Ecologiae et Bioethicae 4(2006), s. 475-489.

–        Wychowanie w duchu wiary uczniów szkoły podstawowej, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka, Kraków 2007, s. 423-435.

–        Świętowanie Eucharystii w rodzinie, w: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce 2007, s. 195-204.

–        Założenia programowe a świadomość religijna młodzieży, w: W drodze do zrozumienia wiary. Katecheza w gimnazjum czy katecheza gimnazjalistów? Materiały z V Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Kraków 2007, s. 33-48.

–        Biblia jako pomoc i źródło w  katechetycznej posłudze słowa, w: „Przemawiaj do nich słowami” (Ez 3,4), , red. Z. Godlewski, Warszawa 2007, s. 115-132.

–        Wychowanie moralne w gimnazjum, w: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, cz. 1. Wychowanie ogólne, red. J. Stala, Tarnów 2007, s. 201-225.

–        Katecheza inicjacyjna w Polsce – rzeczywistość i oczekiwania, w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, Studia i rozprawy 13(2007), s. 97-110.

–        Katecheza wtajemniczeniem w wiarę, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, s. 245-267.

–        Specyfika chrześcijańskiego wychowania w rodzinie w posoborowym nauczaniu Kościoła, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 693-705.

–        Miejsce rodziny w formacji dziecka do wiary w katechezie do młodzieży, Studia Teologiczne Drohiczyn Białystok Łomża 25(2007), s. 145-159; także Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, red. K. Gryżania, Warszawa 2009, s. 27-42.

–        Współpraca nauczyciela z rodzicami przy aktualnym stanie rozwoju edukacji szkolnej, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007 (Biblios), s. 275-283.

–        Katecheza wprowadzająca dziecko w sakramenty pokuty i Eucharystii w świetle posoborowych dokumentów Kościoła, „Studia Pastoralne” (2007) nr 3, s. 116-132.

–        Wychowanie moralne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w: Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, cz. 1, Wychowanie ogólne, Tarnów (Biblios), s. 263-286.

–        Wychowanie personalistyczne jako forma resocjalizacji, Studia Humanistica Gedanensia 1(2008), s. 79-86.

–        Wychowanie do bycia „dla innych” w nauczaniu Kościoła, w: „Docere et educare”, red. J. Mółka, G. Łuszczak, Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 349-361.

–        Co warto wiedzieć o chrześcijańskim wychowaniu?, w: Ścieżki  wychowania chrześcijańskiego, red. S. Urbański, Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, Warszawa 2008, s. 31-47.

–        Znaczenie wychowawcze Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w świetle statutów oraz innych dokumentów Kościoła i publikacji Papieskich Dzieł Misyjnych, Światło Narodów. Papieska Unia Misyjna 28(2008)2, s. 30-55.

–        Personalizm w implikacjach wielokulturowych, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, A. Świderski, Siedlce 2008, s. 39-51.

–        Uwarunkowania wychowania w wierze współczesnej młodzieży, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież, red. A. Offmański, „Studia i rozprawy”17(2008), s. 109-125.

–        Wychowanie do wartości w ujęciu Jana Pawła II, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Warszawa 2008, s. 73-86.

–        Tajemnica Ducha Świętego w katechezie sakramentu bierzmowania, „Studia Pastoralne” 4(2008)4, s. 90-104.

–        (współautor) Charakter chrześcijański w pismach Józefa Bilczewskiego na przełomie XIX i XX, Studia Gdańskie24(2009), s. 139-147.

–        Wychowanie do odbioru mass mediów – wskazówki  dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, „Misje dzisiaj”, 28(2009)2, s. 8-9.

–        Znaczenie formacji chrześcijańskiej w rozwoju duchowym człowieka, w: Duchowość chrześcijańska, red. W. Gałązka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 27-47.

–        Dialog pedagogiczny, Ateneum Kapłańskie 153(2009)602, s. 71-81.

–        Katecheza dorosłych w perspektywie inicjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży, Studia Theologica Varsaviensia 47(2009)1, s. 49-67.

–        Katecheza wobec kryzysu życia wspólnotowego, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, tom 1, red. K. Góźdź, wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 1105-1111.

–        Uwarunkowania wychowania współczesnej młodzieży, w; Wychowanie i szkoła pełne nadziei, red. J. Kotowski, Episteme 94(2009), s. 9-20.

–        Rodzice w chrześcijańskim wychowaniu dziecka w rodzinie, w: Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Polihymnia Tarnów 2009, s. 23-36.

–        Dwadzieścia lat katechezy w szkole, Katecheta 1(2010), s. 7-13.]

–        Edukacja personalistyczna jako profilaktyka stalkingu, w: Stalking – między przemocą a uzależnieniem, red. W. Woźniak, Massimo Lattanzi, Wydawnictwo Bernard Cichosz i Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Konstantynów Łódzki-Kutno 2010, s. 77-88.

–        Nauczyciel – wychowawca w nauczaniu Jana Pawła II, Studia Loviciensia 11(2009), s. 17-27.

 

 

 

 

  1. 4.     Recensioni:

a. pubblicate prima dell’abilitazione:

– Bibliografia katechetyczna, red. R. Murawski, R. Czekalski, ATK Warszawa 1999, w: Horyzonty wiary 11(2000)2, s. 92-94.

– Z dziejów augustowszczyzny, Episteme 3(2000), w: Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 18(2000), s. 507-509.

– Ks. Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny, Warszawa 1999, w: Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 20(2002), s. 516-519.

– Ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka, W domu i rodzinie Jezusa. W drodze do wieczernika. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, Kraków 2002, w: Katecheta 9(2002), s. 66-68.

– ks. Zbigniew Marek SJ, Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, w: Katecheta 9(2002), s. 68-69.

– ks. Zbigniew Marek SJ, Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, w: Katecheta 9(2002), 69-70.

– ks. Ryszard Czekalski, ks. Roman Murawski, Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002, w: „Paedagogia Christiana” 2(2003), s. 210-212.

–        Ks. Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny, Warszawa 1999, w: Studia Theologica Varsaviesia 40(2002)2, s. 192-196.

– ks. Piotr Tomasik, Nauczanie religii w publicznym liceum ogólnokształcącym wobec założeń programowych polskiej szkoły, Warszawa 2001, w: Katecheta 2(2003), 79-81.

–        ks. Ryszard Czekalski, ks. Roman Murawski, Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002, w: Katecheta 6(2003), s. 71-72.

–        Ks. Wojciech Nowacki, Ks. Jacek Czaplicki (red.), Dziś i jutro ruchów kościelnych, Pelplin, BERNARDINUM, 2005, ss. 238,w: Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża, 23(2005), s. 398-400.

–        Ks. J. Swęd, ks. W. Woźniak (red.), Wokół wsparcia społecznego, Michalineum, Warszawa 2003, ss. 250, Łódzkie Studia Teologiczne 14(2005), s. 265-266.

 

b. pubblicate dopo l’abilitazione:

 

Recensioni dei libri:

Wojciech Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Zakłady Graficzne im. KEN, Gdańsk 2001, ss. 278, w: Łódzkie Studia Teologiczne 15(2006), s. 255-257.

Dorota Kornas Biela, Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Lublin 2006, ss. 153. Recenzja wydawnicza (październik 2007). Wydawca: Fundacja Cyryla i Metodego w Lublinie.

Charakter biofilityczny Jana Pawła II, red. W. Woźniak, Wydawnictwo Bernard Cichosz&Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Konstantynów Łódzki-Łódź 2006, ss. 60.

Roman Buchta (red.), ks. Franciszek Woronowski – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, ss. 263.

Wojciech Cichosz, Metodologia. Elementarz studenta. Zakłady poligraficzne im. KEN w Bydgoszczy, Gdańsk 2000, ss. 130, w; Studia Theologica Varsaviensia 47(2009)1, s. 135-138.

Katechizm Płocki, część I: Wyznanie wiary, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008, ss. 272, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42(2009)2, 223-225.

Wojciech Cichosz, Tadeusz Krzysztof, Kościół na ziemi kosakowskiej, Kosakowo 2010, ss. 163, Recenzja wydawnicza (listopad 2009)

W. Woźniak (red.), Materiały do ćwiczen z metodyki resocjalizacyjnej – aspekt psychologicziczny i pedagogiczny (Biblioteka pomocy Naukowych) Episteme 4(2009), ss. 109, w: Łódzkie Studia Teologiczne 18(2009), s. 349-350.

Recensioni delle tesi di dottorato, di abilitazione e per il titolo di professore:

–        Recenzja pracy doktorskiej mgr Olgi Kubickiej pt. „Sakramenty święte w wybranych podręcznikach do gimnazjum i liceum, aktualnego programu katechizacji w Polsce” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Lublin 2007), ss. 226. Promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński. Obrona 21.06. 2007.

–        Recenzja pracy doktorskiej mgr Marii Calpašovej pt. „Fenomen komunikacji w nauczaniu Jana Pawła II” (Fenomen komunikácie v náuke Jána Pavla II) napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Lublin 2007, ss. 425). Obrona 24.09.2007.

–        Recenzja pracy doktorskiej mgr Marcina Malessy pt. „Model parafialnej strony internetowej w duszpasterstwie polskim w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Lublin 2007, ss. 425). Obrona 13.12.2007.

–        Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra Štefana Kopčáka pt. „Tradycja cyrylo-metodiańska i jej znaczenie w pismach Antona Bagina (1923-1992)” („Cyrilometodská Tradicía a jej význam v diele Antona Bagina (1923-1992)”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Leonarda Górki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (Lublin 2008, ss. 229).

– Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Jolanty Strojek pt. pt. „Instytucja prefekta szkolnego w polskiej katechezie okresu międzywojennego (1918-1939)”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Murawskiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2008, ss. 299.

–     Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Agnieszki Topczewskiej pt. „Katecheza przedszkolna jako wsparcie integralnego rozwoju dziecka w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła i literatury przedmiotu”, napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Tomasika prof. UKSW na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2008, ss. 236.

–        Recenzja pracy doktorskiej mgr Jana Szeląga pt. „Rodzina miejscem katechezy dzieci autystycznych” napisanej pod kierunkiem pani prof. dr hab. Heleny Słotwińskiej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Lublin 2009, ss. 333.

–        Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Ewy JANCEWICZ pt. „Formacja katechetów w diecezji płockiej po 1990 roku”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Ryszarda Czekalskiego na Wydziale teologicznym UKSW w Warszawie, Warszawa 2009, (stron 312)

–        Recenzja pracy doktorskiej ks. mgr lic. Wojciecha Korzeniaka pt. „Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza Pasierba” napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Kazimierza Misiaszka prof. UKSW na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2009 (stron 259).

–        Recenzja dorobku naukowego ks. dr Jerzego Skrabani na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Filozoficzno-Teologicznej Szkole Wyższej SVD Sankt Augustin w Niemczech (czerwiec 2009).

–        Recenzja pracy doktorskiej mgr lic. Danuty Lewickiej pt. „Stosunek katechizowanej młodzież gimnazjalnej do wartości moralnych. Studium katechetyczno-socjologiczne na przykładzie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Szpeta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009 (stron 545).

–        Ocena dorobku naukowo-dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w katechezie szkolnej”  (Wrocław 2008, ss. 271) ks. dra Piotra Sroczyńskiego.

–        Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Anny Myszka pt. „Wychowanie resocjalizacyjne zaniedbanych moralnie kobiet i dziewcząt w działalności Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w świetle dokumentów Zgromadzenia z lat 1894-2004”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Kazimierza Misiaszka na Wydziale teologicznym UKSW w Warszawie, Warszawa 2009, (stron 359)

Recensioni dei programami della Catechesi in Polonia:

Ocena projektu „Katechizmu dla dorosłych”, przygotowywanego pod auspicjami Episkopatu Polski. Dyskusja nad programem 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

5. I resoconti, rapporti:

– Praca z Pismem św. w katechezie (Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Katechetyki i Pedagogiki w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce), w: Biuletyn Katechetyczny, Colectanea Theologica 1(1996), s. 129-133.

– Sprawozdanie z Sympozjum katechetycznego w Łomży w dniu 07.01.2000, Studia teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża, 18(2000), s. 507-509.

– Sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej ewangelizacyjnemu wymiarowi katechezy, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 19(2001), s. 436-438.

– Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego w Łomży: „Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce”, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 20 (2002), s. 492-493.

– Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego Łomża 25 kwietnia 2002r., Katecheta 6(2002), s. 59-60.

–        Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży „Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce”, Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 20 (2002), s. 492-493.

–        Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży, 10.05.2003 r., Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 21 (2003), s. 450-454.

–        Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży, 13.05.2004 r., Studia Teologiczne, Białystok – Drohiczyn – Łomża, 22 (2004), s. 493-496.

–        Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce. Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego Łomża 25 kwietnia 2002 r., „Collectanea Theologica” 2(2003), s. 135-137.

–        IV Nadbałtyckie debaty Katechetyków Polskich: O optymalną katechezę młodzieży, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny, 15(2007)2, s. 175-185.

 

6.Altre pubblicazioni:

(Le voci nei Dizionari)

 

Abramowicz Jerzy, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 9.

Ambroziak Radzisław Henryk, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 10.

Osewska Elżbieta, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s.  183-185.

Witold Wróblewski, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003, s. 282.

 

7. I Congressi

 

III Europejski Kongres Dialogu i Uniwersalizmu, Uniwersytet Warszawski, 20 sierpnia 2003. Wygłoszony referat: „Aspekty ekologiczne w wychowaniu chrześcijańskim” .

 

8. Conferenze e simposi:

 

Organizzazione e guida:

  1. a.     Prima dell’abilitazione

– Międzynarodowe sympozjum naukowe: „Komunikacja w trzecim tysiącleciu”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, grudzień 1999.

– Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne: „Ewangelizacyjny wymiar katechezy”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, kwiecień 2001

– Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne: „Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, kwiecień 2002.

– Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne: „Wychowanie we współczesnej katechezie”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, maj 2003.

–        Ogólnopolskie sympozjum katechetyczne: „Dydaktyka w katechezie”, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, maj 2004.

 

  1. b.     Dopo l’abilitazione

–        Listopad 2007, Warszawa (UKSW),Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Antropologia w teologii systematycznej i praktycznej.

–        (współorganizowanie) Listopad 2008, Warszawa (UKSW), Konferencja dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce.

–        Styczeń 2009, Warszawa UKSW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kościół – Kerygmat – Katecheza.

–        Październik 2009, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Sympozjum pt. „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznice sakry biskupiej”.

–        Styczeń (13) 2010, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Międzynarodowa konferencja katechetyczna: „Współczesne katecheza dzieci – doświadczenia słoweńskie i polskie”.

9. Conferenze e simposi – come relatore:

 

a. prima dell’abilitazione:

wrzesień 2002 r. – Ogólnodiecezjalne Dni Katechetyczne w Szczecinie, organizatorzy: Referat Katechetyczny Diecezji Kamieńsko – Szczecińskiej, temat referatu: „Wychowanie we współczesnej katechezie”. Miejsce wykładu : Aula wyższego seminarium Duchownego w Szczecinie.

 

wrzesień 2002 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Papieskie Dzieła Misyjne w Warszawie – temat referatu: „Misje w katechezie gimnazjalnej”.

 

październik 2002 – Konferencja naukowa zorganizowana przez Kurie Diecezjalną w Grodnie (Białoruś), pt. Środowiska dzisiejszej katechezy”, temat referatu: „Parafia jako środowisko katechezy”.Miejsce wykładu: aula Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.

– listopad 2002, Sympozjum naukowe pt. „Promocja rodziny w Polsce ze strony Kościoła i państwa po roku 1980. Organizatorzy: Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat referatu: Problematyka rodzinna w podręcznikach katechetycznych. Miejsce sympozjum: aula Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach.

 

– luty 2003 – Konferencja naukowa w Warszawie, pt. „Taka będzie przyszłość Europy jakie jej młodzieży chowanie”, organizatorzy: Studium Formacyjne dla nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Augustianum”, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Oddział Warszawki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Studium Duchowości Europejskiej. Temat referatu: Wychowanie chrześcijańskie w edukacji europejskiej. Miejsce wykładu: aula Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego pw. św. Augustyna w Warszawie, Al. Niepodległości 52.

– Międzynarodowa Konferencja pt. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole”. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży. Temat referatu „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole w nauczaniu Jana Pawła II”.

– wrzesień 2003 – Konferencja naukowa dla duszpasterzy i katechetów. Organizatorzy: Wydział Katechetyczny Kurii biskupiej w Łodzi, temat referatu: „Podmiotowy charakter wychowawczego działania katechety”. Miejsce wykładu: aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

– październik 2003 r., Konferencja Naukowa: „Zdrowie – choroba – terapia – duchowość”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, temat referatu: „Choroba i cierpienie w wychowaniu w wierze”.

–        listopad 2003, Konferencja środowiska oświatowego Woli z okazji 14 rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, pt. „Prawa i obowiązki dziecka w rzeczywistości szkolnej”. Temat referatu: „Dziecko i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II”. Organizatorzy: Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Edukacji Narodowej w Warszawie. Miejsce konferencji: aula Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Edukacji Narodowej w Warszawie.

–        grudzień 2003, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo = Pragmatyczna Kapelanów Zakładów dla nieletnich. Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Temat referatu: „Koncepcja wychowania według Jana Pawła II”. Miejsce konferencji: Studzieniec.

–        kwiecień 2004, Konferencja naukowa w ramach IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, pt. „Kościół wobec przestępczości”. Organizatorzy: Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie, Wyższe seminarium Duchowne w Łodzi. Temat referatu: „Potrzeba i możliwości zastosowania myśli wychowawczej Jana Pawła II w profilaktyce przestępczości”. Miejsce konferencji: aula wyższego Seminarium duchownego w Łodzi.

–        Czerwiec 2004, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Język religijny dawniej i dziś”. Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, Wydział Teologiczny, Komisja Językoznawcza Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Temat referatu: „Język religijny współczesnej katechezy polskiej”. Miejsce konferencji: Gniezno

– wrzesień 2004 : Drohiczyn: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań”. Temat referatu: „Katecheza wobec zagrożeń współczesnego człowieka”, Organizatorzy: Katedra Filozofii i Socjologii  Polityki, Instytut Nauk społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

 – wrzesień 2004, Szczecin, XXX Szczecińskie Dni Katechetyczne. Temat konferencji: „Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy. Organizatorzy: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Szczecinie. Temat referatu: „Wychowanie w katechezie polskiej wobec pluralizmu jednoczącej się Europy”. Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

– październik (13) 2004: Warszawa: sympozjum : „Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego”.. Temat refaratu: „Fakt stworzenia we współczesnej katechezie”. Miejsce konferencji: aula Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

–        października(17) 2004: Gdańsk: sympozjum : „Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego”. Organizatorzy Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat referatu: „Fakt stworzenia we współczesnej katechezie”. Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku.

–        Maj (7) 2005: Sandomierz: sympozjum: „Problematyka rodziny w katechezie”. Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Sandomierzu. Temat referatu: „Miejsce rodziny w katechezie eucharystycznej”. Dom Katolicki w Sandomierzu.

–        Sierpień (24) 2005: Toruń: Dni katechetyczne organizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Toruniu. Temat referatu: „Współpraca podstawowych środowisk katechetycznych w inicjacji eucharystycznej”.

–        Sierpień (31) 2005: Płock: Konferencja dla katechetów zorganizowana przez wydział katechetyczny Kurii Biskupiej w Płocku.  Temat referatu: „Rola katechetów i rodziców we wprowadzeniu dziecka w rzeczywistość Eucharystii”.

–        Wrzesień (20-21) 2005: Częstochowa: Sympozjum wykładowców katechetyki. Organizatorzy: Ks. prof. dr hab. Roman Murawski, ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek.  Tytuł referatu: „Formacja eklezjalna w okresie gimnazjum”.

–        Październik (8) 2005 Piła: Sympozjum: „Formacja katechetów”. Organizatorzy: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Temat referatu: „Jak prowadzić dialog nauczycieli z rodzicami?”

–        Październik (22) 2005 Gdynia. Inauguracja Roku Akademickiego w zamiejscowym Punkcie Dydaktycznym Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Temat referatu: „Współpraca rodziny, parafii i szkoły w formacji eucharystycznej dziecka”. Organizatorzy: Dyrekcja Zamiejscowego Punktu Dydaktycznego w Gdyni. Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie.

–        Styczeń (17-18) 2006 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE (17-18) 2006 end_of_the_skype_highlighting: Zakopane, Konferencja: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Organizatorzy: Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski. Temat referatu: „Znaczenie wychowania i współczesnej kultury w realizacji powołania”.

–        Wrzesień (11-12) 2006, Częstochowa (Centrum Duchowości – Księża Jezuici), V Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „W drodze do zrozumienia wiary. Katecheza w gimnazjum czy katecheza gimnazjalistów?”. Temat referatu: „Założenia podręczników a świadomość religijna uczniów w gimnazjum”.

–        Październik (21) 2006, Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym. Temat referatu: „Katecheza w wychowaniu do wartości”.

–        Październik (25) 2006, Warszawa (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW), Konferencja naukowa: Problemy XXI wieku. Edukacja środowiskowa a katecheza. Temat referat: Wychowanie społeczne w posoborowym nauczaniu Kościoła”.

 

b. dopo l’abilitazione:

–        Listopad (15) 2006, Lublin (KUL), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności”. Temat referatu: „Specyfika chrześcijańskiego wychowania w rodzinie w posoborowym nauczaniu Kościoła”.

–        Listopad (17-18) 2006 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE (17-18) 2006 end_of_the_skype_highlighting, Lublin (KUL), Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne: „w poszukiwaniu nowych metod katechetycznych”. Temat referatu: „Miejsce metody w katechezie”.

–        Luty (24) 2007, Łódź (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego), XI Ogólnopolskie Forum Rekolekcyjne „Rodzino – jesteś każdemu potrzebna!”. Temat referatuMiejsce rodziny w formacji dziecka do wiary”.

–        Czerwiec (9) 2007, Warszawa (Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego), konferencja naukowa: „Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna”. Temat referatu: „Wychowanie do wartości w ujęciu Jana Pawła II”.

–        Wrzesień (7-9), Drohiczyn (Wyższe Seminarium Duchowne), IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość”. Temat referatu:  „Personalizm w implikacjach wielokulturowych”.

– Listopad (3) 2007, Gdynia (Instytut Teologiczny), Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008. Temat wykładu: „Współpraca podstawowych środowisk katechezy – rzeczywistość i oczekiwania”.

– Luty (19) 2008, Sulejówek k. Warszawy, Dom Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Temat wykładu: „Znaczenie wychowawcze Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w świetle statutów o raz innych dokumentów Kościoła i publikacji Papieskich Dzieł Misyjnych”.

–        Luty (20) 2008, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Dzieci – dzieciom misji”.   Temat wykładu: „Wychowawcze znaczenie Papieskiego Dzieła misyjnego Dzieci”.

–        Marzec (28) 2008, Łomża, Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej w Łomży. Temat wykładu: „Wychowanie do wartości w refleksji Kościoła katolickiego”.

–        Kwiecień (22) 2008, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, XL Tydzień Eklezjologiczny: Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce. Temat wykładu: „Wzrastanie chrześcijanina w rodzinie”.

– Kwiecień (24) 2008, Łódź,  Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania VIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki: Międzynarodowa konferencja naukowa  nt. Stalking jako patologia miłości, emocji i uczuć. Temat wykładu: „Społeczne, kulturowe i religijne uwarunkowania stalkingu”.

–        Kwiecień (25) 2008, Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji. Międzynarodowa konferencja naukowa  nt. Stalking – między przemocą a uzależnieniem. Temat wykładu: Edukacja personalistyczna jako profilaktyka stalkingu.

–        Maj (17) 2008, Konferencja katechetyczna dla nauczycieli religii archidiecezji gdańskiej. Temat wykładu: „Współpraca podstawowych środowisk katechezy w formacji współczesnego chrześcijanina”

–        Czerwiec (9-10) 2008, Trzęsacz,  V Nadbałtyckie Debaty Katechetyków Polskich. Temat wykładu: „Katecheza a wspólnota”.

–        Październik (2) 2008, Drohiczyn, Wyższe Seminarium Duchowne. Temat referatu: „Katecheza inicjacyjna – rzeczywistość i oczekiwania”.

–        Październik (3) 2008, Łomża, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego. Temat referatu: „Wychowanie do wartości ogólnoludzkich w rodzinie”.

–        Listopad (8-9) 2008, Warszawa (UKSW), Konferencja dziekanów wydziałów teologicznych w Polsce. Temat wystąpienia: Perspektywy rozwoju wydziałów teologicznych w Polsce.

–        Luty (21) 2009, Warszawa (Dom Amicus), Konferencja poświęcona życiu wspólnotowemu „Jak rozwijać życie wspólnotowe w dzisiejszych czasach ?”, zorganizowana przez Ogólnopolską Radę Ruchów Katolickich. Temat referatu: „Współczesne duszpasterstwo wobec kryzysu życie wspólnotowego”.

–        Kwiecień (17) 2009, Łomża, Zespół Szkół Katolickich, Konferencja „Wychowanie i szkoła pełne nadziei” (w roku Jubileuszu 1000-lecia śmierci świętego Brunona BM). Temat referatu: „Społeczno-kulturowe i religijne uwarunkowania towarzyszące wychowaniu młodego człowieka”.

–        Kwiecień (22-23) 2009 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE (22-23) 2009 end_of_the_skype_highlighting, Lublin (KUL), Konferencja naukowa z racji jubileuszu 50-lecia istnienia teologii pastoralnej na KUL. Temat Konferencji: „Teologia pastoralna w służbie ewangelizacji”. Temat referatu: „Katechetyka nauką i sztuką komunikacji wiary”

–        Maj (22) 2009, Łowicz (Wyższe Seminarium Duchowne), Sympozjum zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu i Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW w Warszawie. Temat sympozjum: „Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja w Polsce”. Temat referatu: „Nauczyciel i wychowawca w nauczaniu Jana Pawła II – apostoła naszych czasów”.

–        Czerwiec (8-10) 2009, Międzynarodowa konferencja (Olecko –Kowno). Organizatorzy Wszechnica Mazurska, Uniwersytet w Kownie. Temat konferencji: „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?” Temat referatu: „Problematyka wychowania w nauczaniu Jana Pawła II.

–        Sierpień (28-29) 2009, Warszawa (Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne). Konferencja dla nauczycieli religii archidiecezji warszawskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Temat referatu: „XX lat katechezy w Polsce”.

–        Wrzesień (5) 2009, Sosnowiec (Kościół Nawiedzenia NMP), konferencja dla nauczycieli religii diecezji sosnowieckiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. Temat referatu: „Ideał współczesnego nauczyciela” .

–        Październik (24) 2009, Gdynia (Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni), Inauguracja roku akademickiego. Temat wykład: „Ideał nauczyciela wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II”.

–        Październik (26) 2009, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Sympozjum pt. „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznice sakry biskupiej”. Temat referatu: „Pius XI papież doktryny wychowawczej Kościoła”.

–        Październik (28) 2009, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Konferencja naukowa pt. „Polityka informacyjna Kościoła”. Temat wystąpienia: Media w posłannictwie współczesnego Kościoła”.

–        Październik (31) 2009, Siedlce (Ośrodek „Caritas”), Konferencja dla księży w ramach „formatio permanens”. Temat referatu: „Kapłan jako nauczyciel i wychowawca w perspektywie XX lat nauczania religii w szkole i wyzwań współczesności”.

–        Grudzień (9) 2009, Warszawa (Instytut Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Sesja naukowa: Wychowanie duchowe dziecka w rodzinie wobec relatywizmu etycznego”. Temat referatu: „Znaczenie katechezy w wychowaniu duchowym dziecka”.

–        Styczeń (13) 2010, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Międzynarodowa konferencja katechetyczna: „Współczesne katecheza dzieci – doświadczenia słoweńskie i polskie”. Temat referatu: „Formacja ludzka w katechezie dzieci”.

 

10. Guida dei Convegni

–        Listopad (15) 2006, Lublin (KUL), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności”. Grupa tematyczna: „Wychowanie chrześcijańskie w domu, w szkole i w Kościele”.

–        Październik (3) 2007, Warszawa (UKSW), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina i małżeństwo. Od Biblii po współczesność.

–        Listopad 2007, Warszawa (UKSW),Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Antropologia w teologii systematycznej i praktycznej.

–        Wrzesień (23-24) 2008 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE (23-24) 2008 end_of_the_skype_highlighting, Częstochowa, Konferencja Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki.

–        Styczeń (7) 2009, Warszawa UKSW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kościół – Kerygmat – Katecheza.

–        Październik 2009, Warszawa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Sympozjum pt. „Achille Ratti – Pius XI na tle epoki w 90 rocznice sakry biskupiej”.

 

 

11. La relazione della tesi di dottorato:

–        ks. Zbigniew Pyskło, tytuł pracy: „Wychowawcze zadania Kościoła w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Warszawa 2008. Obrona: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008 r.

12. Partecipazione come esperto alla Commissione Statale di Accreditamento

Październik 2009, wizytowany kierunek: teologia; Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

13. I premi:

–        grudzień 2002; czerwiec 2003; grudzień 2004 nagrody Rektora UKSW za zaangażowanie w prace Komisji Socjalnej UKSW oraz protokołowanie obrad Senatu UKSW;

–     grudzień 2006 nagroda Rektora UKSW za zaangażowanie organizacyjne na Wydziale Teologicznym.

–  grudzień 2007, nagroda Rektora UKSW za zaangażowanie organizacyjne na Wydziale Teologicznym i w pracę na rzecz Uczelni.

QR Code