Moralne działnie chrześcijanina

Moralne działnie chrześcijanina

Polecamy Państwu nowoczesny podręcznik teologii moralnej szczegółowej, który ukazuje się w znanej serii AMATECA – podręczników teologii katolickiej wydawanych z inspiracji zespołu naukowego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”. Wydanie polskie przetłumaczył i opracował ks.prof. Lucjan Balter SAC.

Teologia moralna nie jest dyscypliną o charakterze czysto spekulatywnym, lecz także praktycznym. Oznacza to, że jej celem jest nie tylko poznanie podstawowych zasad moralnego postępowania chrześcijanina, lecz także i przede wszystkim ukształtowanie jego zachowania w konkretnych sytuacjach. Okoliczność ta skłania teologię moralną do pewnego ruchu wewnętrznego w kierunku specjalizacji, który powinien uwzględniać całość „obszaru ewangelizacyjnego”: transformacyjna siła Ewangelii, ze swojej natury dąży bowiem do tego, ażeby wszystko ogarnąć i odnowić za pomocą wolności człowieka. Przedmiotem teologii moralnej szczegółowej jest zatem systematyczne badanie swoistych zasad, które pozwalają zrealizować doskonałe działanie chrześcijanina, zgodnie z jego nadprzyrodzonym powołaniem w Chrystusie, w różnych zakresach i w różnych wymiarach jego osobistego i społecznego życia. Są to jednocześnie podstawowe zagadnienia tego tomu. Część pierwsza ma charakter ściśle metodologiczny (L. Melina, Od normy do norm); po niej rozważa się sukcesywnie, zgodnie z kierunkiem powyżej ukazanym, następujące tematy szczegółowe: Sprawiedliwość i pokój (Th. Herr), Bioetyka: moralność życia ludzkiego i integralności osoby (I. Carrasco de Paula), Człowiek i jego otoczenie (A. Bonandi), Płciowość, małżeństwo, rodzina (C. Bresciani). LIVIO MELINA (1952), kapłan, jest profesorem zwyczajnym teologii moralnej w Instytucie Jana Pawła II do badań nad Małżeństwem i Rodziną Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, w którym jest wicedziekanem Sekcji Głównej od stycznia 2002. Wyjeżdżał na kursy i cykle wykładów do Francji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Indii, Meksyku, Brazylii i Chile. Zainicjował i kieruje badaniami nad naturą teologii moralnej fundamentalnej w Uniwersytecie Laterańskim. Jest redaktorem naukowym pisma «Anthropotes» oraz współpracownikiem wielu czasopism. ALBERTO BONANDI (1948), kapłan diecezji Mantua, jest proboszczem parafii św. Idziego i naucza teologii moralnej w seminarium diecezjalnym oraz na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch (Mediolan). Współpracuje z czasopismem «Teologia» i «La Scuola Cattolica». CARLO BRESCIANI, kapłan diecezji Brescia, jest docentem teologii moralnej i psychologii pastoralnej w Studium Teologicznym Pawła VI Seminarium Duchownego w Brescii i bioetyki na Uniwersytecie Katolickim S. Cuore w Brescii oraz dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej tego samego uniwersytetu. IGNACIO CARRASCO DE PAULA, profesor zwyczajny bioetyki na Uniwersytecie Katolickim S. Cuore, w Rzymie, visiting professor w Libero Istituto Universitario «Campus Biomedico», Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu de Navarra oraz Advisor Komitetu Etycznego światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), jest członkiem Papieskiej Akademii życia, konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny i konsultorem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. THEODOR HERR (1929), kapłan wyświęcony w r. 1954, od r. 1975 jest profesorem społecznej nauki Kościoła w Paderborn. Jest członkiem licznych stowarzyszeń naukowych i sędzią diecezjalnym w Paderborn. Współredaktor czasopisma «Tagespost» oraz visiting professor w Limie (Perù), odbył wiele podróży w celach naukowych. LUCJAN BALTER, SAC (1936), kapłan wyświęcony w r. 1959, emerytowany profesor zwyczajny teologii dogmatycznej (ATK, UKSW), moderator wersji polskiej AMATECA, autor przekładu i opracowania niniejszej książki.

QR Code

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.