ITA

Działalność wydawnicza ITA
Dorobek wydawniczy ITA stanowi szereg pozycji książkowych opracowanych przez profesorów Instytutu (np.: opracowania – ks. Tomasza Bielskiego i ks. F. Bogdana pt.: „Św. Wincenty Pallotti: Wybór Pism”, Pallottinum, wydane staraniem Instytutu Apostolskiego PP/SAK Ołtarzew 1978 –1984 t. l – 3) – jak również kilka serii wydawniczych redagowanych i realizowanych we współpracy z innymi Instytucjami apostolskimi, zwłaszcza z ISKK/SAC. Do najważniejszych z nich należą:

seria: Powołanie Człowieka (1972-1992):
1. Ku odnowie życia wewnętrznego, red. T. Bielski, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1972,
2. „Bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 135), red. T. Bielski, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1972,
3. Być człowiekiem, red. T. Bielski, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1974,
4. Powołanie do apostolstwa, red. T. Bielski, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1975,
5. Odpowiedzialni za świat, red. L. Balter, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1982,
6. W służbie Ludowi Bożemu, red. B. Bejze, L. Balter, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1983,
7. Apostolskie posłannictwo zakonów, red. L. Balter, Pallottinum, Poznań 1987,
8. Wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, red. L. Balter, Pallottinum, Poznań 1991,
9. W trosce o człowieka, red. R. Forycki, Pallottinum, Poznań 1992.

seria: Studia Pastoralne (1984-1990):

1. Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Pallottinum, Warszawa-Poznań 1984,
2. Rytuał religijny w rodzinie, W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Pallottinum, Warszawa-Poznań 1988,
3. Kościół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Pallottinum, Warszawa 1990.

seria: Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa (1989 –):
1. Ks. Stanisław Kobielu SAC, Niebiańska Jerozolima (od sacrum miejsca do sacrum modelu), Pallottinum, Warszawa 1989,
2. Ks. Julian Warzecha SAC, Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły „”posłać słowo”, Pallottinum, Warszawa 1989,
3. Ks. Kazimierz Nowak SAC, Bibliografia prac członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 1907-1985, t. 1, Pallottinum, Warszawa 1989, tenże, Bibliografia prac pallotynów (1985-1993), t. II z uzupełnieniami od 1907 r., Apostolicum, Ząbki 1997,
4. Aniela Dylus, Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Pallottinum, Warszawa 1991,
5. Ks. Zbigniew Sareło SAC Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Stadium teologiczno-moralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera, Pallottinum, Warszawa 1992,
6. Ks. Roman Forycki SAC, Prakseologia apostolstwa, Ołtarzew 1998,
7. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Teologia i apostolat hierarchii w służebnej misji Kościoła, Apostolicum, Ząbki 2008.
8. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym, Apostolicum Ząbki 2009.

9. Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk SAC, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

10. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Apostolicum Ząbki 2010

11. Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, wyd. UKSW, Warszawa 2011

12. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas i ewangelizator, red. M. Kowalczyk. Cz. Parzyszek, wyd. UKSW, Warszaw 2012.

13. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Apostolat maryjny w zbawczej misji Kościoła, wyd. UKSW, Warszawa 2012.

14. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012.

15. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Teologia sakramentu święceń w perspektywie apostolatu wyświęconych, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012.
seria: Biblioteka apostolstwa ludzi świeckich,
red. E. Weron, P. Taras (1991-1993):

1. Rosemarie Goldie, Świeccy, laikat, świeckość. Bibliograficzny bilans trzydziestolecia, Pallottinum, Warszawa-Poznań 1991,
2. Laikat w Kościele katolickim. Aspekty prawno-teologiczne, Pallottinum, Warszawa 1992,
3. O apostolstwie świeckich. Przemówienia Jana Pawła II i dokumenty kościelne, Pallottinum, Warszawa 1993,
4. Georges Chantraine SJ, Laikat. Chrześcijanin w świecie, Pallottinum, Warszawa 1993.

Ponadto na uwagę zasługują:

Biuletyn Teologii laikatu w Colectanea Theologica – redagowany przez ks. E. Werona.

Księgi pamiątkowe z okazji jubileuszy Profesorów:
1. W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Eugeniusza Werona SAC, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Pallottinum, Poznań 1998,
2. I nic nad Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Bogdana SAC red. A. Dyr, P. Góralczyk, Apostolicum, Ząbki 1999,
3. Spotkanie Miłości z miłosierdziem, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Lucjana Napoleona Baltera SAC, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Apostolicum, Ząbki 2006,
4. Docendo discere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego L. Bławata, red. A. Dyr, Pallotttinum, Poznań 2008.

Instytut Teologii Apostolstwa, oprócz dydaktyki i działalności wydawniczej w swoich zadaniach, notuje też pracę w Archiwum PP/SAK, w Zakładzie Apostolstwa, oraz akcje apostolskie o wewnętrznym znaczeniu, jak: „Dni Pallottiego” lub nastawione na szerokie oddziaływanie społeczne i naukowe, jak: Sympozja apostolskie, organizowane we współpracy z innymi organizatorami, (jak: WSD/SAK, Instytut Statystyki SAK), dla uczczenia św. Wincentego Pallottiego, jako wielkiego szermierza apostolstwa powszechnego w Kościele, a także dla szerzenia i rozwoju tej idei we współczesnym świecie oraz prezentowania aktualnego dorobku naukowego. Obszerniejsze informacje o tym zakresie aktywności naukowej ITA zawarte są w dziale SYMPOZJA.

W związku ze zmianą nazwy kolejne publikacje są kontynuowane w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

QR Code