CTA

Wiara wraz z nadzieją i miłością, to dary otrzymane na chrzcie św. w celu realizacji powszechnego powołania do świętości własnej i innych, a także budzenia świadomości podejmowania dzieł apostolskich i współdziałania w apostolstwie Kościoła. Służą one także pogłębieniu i upowszechnianiu duchowości apostolskiej.

Benedykt XVI – w liście Porta fidei – napisał w Roku Wiary, że niezwykle ważne jest „przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka”. Program Roku Wiary kontynuuje obecny papież Franciszek.

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce jest realizowany pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa” – taką decyzję podjęli biskupi zgromadzeni na 357. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Program rozłożony jest na cztery lata – od 2013 do 2017 r. Głównym celem nowego programu duszpasterskiego – jak informuje abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – jest przygotowanie wiernych na 1050. rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r. Skoncentrowany jest wokół sakramentu chrztu, tematyki katechumenalnej oraz świadectwa chrześcijańskiego. – Chodzi o pogłębienie tożsamości chrzcielnej całego Kościoła katolickiego w Polsce.

W latach 2013/2014 tematem jest kerygmat, hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”, a symbolem świeca i światło. W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Symbolem będzie krzyż. W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”, a symbolem woda i biała szata. Natomiast w latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem: „Idźcie i głoście!”, a symbolem olej i namaszczenie.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapowiedział  ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Rozpoczną się one w 2015 r., a do udziału w ich poznańskiej części (jako miejsca, gdzie rozpoczął się chrzest) zaproszony został przez metropolitę poznańskiego Ojciec Święty. Równocześnie Stanisław Kard. Dziwisz zaprosił papieża Franciszka do Krakowa, gdzie planowana jest organizacja Światowego Dnia Młodzieży. Wszystkie te wydarzenia będą kształtować nasze programy naukowo-dydaktyczne na najbliższe lata.

W ramach serii wydawniczej

 Biblioteka Instytutu/Centrum Teologii Apostolstwa

 dotychczas ukazały się:

Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa w Ołtarzewie

1.   Ks. Stanisław Kobielus SAC, Niebiańska Jerozolima (od sacrum miejsca do sacrum modelu), Warszawa 1989.

2.   Ks. Julian Warzecha SAC, Znaczenie i pochodzenie biblijnej fomuły „posłać słowo”, Warszawa 1989.

3.   Ks. Kazimierz Nowak SAC, Bibliografia prac członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 1907-1985, t. 1, Warszawa 1989; tenże, Bibliografia prac pallotynów (1985-1993), t. II z uzupełnieniami od 1907 r., Apostolicum, Ząbki 1997.

4.   Aniela Dylus,  Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Wrszawa 1991.

5.   Ks. Zbigniew Sareło SAC, Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Studium teologiczno-moralne w świetle transcendentalnej antropologii Karla Rahnera, Warszawa 1992.

6.   Ks. Roman Forycki SAC, Prakseologia apostolstwa, Ołtarzew 1998.

7.   Ks. Marian Kowalczyk SAC, Teologia i apostolat hierarchii w służebnej misji Kościoła, Apostolicum, Ząbki 2008.

8.  Ks. Czesław Parzyszek SAC, Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym,

Apostolicum, Ząbki 2009.

9. Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, wyd. UKSW, Warszawa 2010.

10. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei. Refleksje na bazie nauczania Jana Pawła II,  Apostolicum, Ząbki 2010.

11. Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, wyd. UKSW, Warszawa 2011.

12. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas i ewangelizator, red. M. Kowalczyk. Cz. Parzyszek, wyd. UKSW, Warszaw 2012.

13. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Apostolat maryjny w zbawczej misji Kościoła, wyd. UKSW, Warszawa 2012.

14. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012.

15. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Teologia sakramentu święceń w perspektywie apostolatu wyświęconych, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012.

Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie

  1. Św. Wincenty  Pallotti apostoł wiary, red. M. Kowalczyk, M. Mejzner, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2013.
  2. Ks. Marian Kowalczyk SAC, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego,Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2014.
  3. Wiara – chrzest – apostolstwo, red. M. Kowalczyk, K. Marcyński, M. Mejzner, wyd. UKSW, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2015.
  4. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Eklezjologiczny i chrystologiczny wymiar mariologii w pismach Heinricha Marii Köstera, red. M. Kowalczyk, Biblioteka Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie 4, wyd. UKSW, Warszawa 2015.
QR Code