1. Home
 2. Docs
 3. Teologia Apostolstwa 2017-2018
 4. Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu

Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu

Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC

Poziom przedmiotu: zaawansowany
20 godz. wykładowych

Cel wykładu: Podanie istotnych treści nauczania antropologii teologicznej w aspekcie apostolskim. Oznacza to, że istotne treści zasadniczej dyscypliny uwzględnią również niezbędne materiały pomocnicze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień związanych z antropologią teologiczną, charytologią i personalizmem chrześcijańskim.

Egzamin ustny na podstawie pisemnego opracowania zagadnienia i jego publicznego zreferowania, z możliwością zadawania pytań.

Treści merytoryczne:

 1. Szkice antropologii filozoficznej
 2. Ontologiczna struktura człowieka w ujęciu biblijnym i teologicznym
 3. Prawda o człowieku w historii
 4. Człowiek jako osoba stworzona na obraz i podobieństwo Boże
 5. Przyjaźń z Bogiem – grzech i odkupienie
 6. Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku
 7. Apostolstwo jako troska o przezwyciężenie zła tkwiącego w człowieku
 8. Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka
 9. Antropologia przebóstwienia (ujęcie prawosławne)
  9.1. Fundamenty dogmatyczne
  9.2. Perspektyw dzieła stworzenia
  9.3. Dramat ludzkiej wolności: dziedzictwo grzechu pierworodnego
  9.4. Perspektywa odkupienia
 1. Soborowy wymiar antropologii (Konstytucja Gaudium et spes)
 2. Jana Pawła II nauka o człowieku jako „drodze Kościoła”
 3. Chrystocentryzm antropologii teologicznej w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego
 4. Nadprzyrodzony cel człowieka i jego realizacja w życiu doczesnymi wiecznym (usynowienie Boże)
 5. Przymierze wspólnoty osób w miłości ostatecznym celem człowieka
 6. Eschatologiczny wymiar antropologii teologicznej w aspekcie personalizmu (ostateczna przemiana: pełnia dzieła Boga i współdziałania człowieka).

Literatura:

 1. Balter L. (Red.) – Zło w świecie. Kolekcja Communio 7, Pallottinum 1992
 2. Balter L. (Red.) Radość życia. Communio 24(2004) nr 6 – wybrane artykuły
 3. Balter L. (Red.) – Osoba we wspólnocie – Kościół Chrystusowy. Kolekcja Communio 16, Pallottinum, Poznań 2004.
 4. Ewartowska J., Szukając prawdy o człowieku. Antropologia teologiczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyd. UKSW, Warszawa 2010.
 5. Gacka B., Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, wyd. UKSW, Warszawa 2010.
 6. Góźdź K., Teologia człowieka, Lublin 2006.
 7. Gryz K. (Red.), Człowiek droga Kościoła, Kraków 2004.
 8. Gryz K., Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków 2009.
 9. Kowalczyk M., Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, wyd. UKSW Warszawa 2014.
 10. Ladaria L. F., Wprowadzenie do antropologii teologicznej, WAM, Kraków 1997.
 11. Perzyński A., Włoska antropologia teologiczna, Łódź 2012.
 12. Santorski A., Dar łaski, Warszawa 2011.
 13. Scola kard. Angelo, Osoba ludzka – Antropologia teologiczna. Podręczniki AMATECA nr 15, Pallottinum, Poznań 2005.
 14. Warzeszak J., Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, Warszawa 2005.
 15. Zuberbier A., Olejnik S., Żurowski M., (Red.), Studia z antropologii teologicznej, Warszawa 1978.
QR Code