1. Home
  2. Docs
  3. Teologia Apostolstwa 2017-2018
  4. Prakseologia i fenomenologia apostolstwa

Prakseologia i fenomenologia apostolstwa

Ks. dr Andrzej Pelc SAC

Poziom przedmiotu: zaawansowany
14 godz. wykładowych

Uzasadnienie i cel przedmiotu: Apostolstwo otwiera się na każdą naukę, w tym także naukę nie teologiczną. Chociaż głównym źródłem prakseologii apostolstwa jest teologia, to uwzględnia ona również nauki poza teologiczne. Dlatego zasadniczym celem przedmiotu jest ubogacenia studium apostolstwa o dane takich nauk o ludzkim działaniu, co ma pomóc w stosowaniu adekwatnych metod apostolskich, których stosowanie umożliwia stworzenie jakby swoistego kodeksu apostolskiego działania w Kościele i w świecie.

Wymagania wstępne: propedeutyczna znajomość prakseologii ogólnej

Kolokwium z oceną po II lub III sesji

Treści merytoryczne:

  1. Prakseologia: główne treści, przedmiot, zadania, główne pojęcia i  wskazania
  2. Zastosowanie prakseologii w teologii apostolstwa – próba spojrzenia na teologię apostolstwa jako na teorię skutecznego działania apostolskiego.
  3. Główne treści prakseologiczne w zakresie apostolstwa: słowo, czyn, modlitwa, ofiara.
  4. Prakseologiczna doskonałość współdziałania, przygotowania i doskonalenia w zakresie apostolstwa.

Literatura:
Forycki R. 1975 – Z prakseologii apostolstwa czyli o niektórych warunkach i metodach skutecznego apostołowania, w: Powołanie człowieka t. IV (Powołanie do apostolstwa), s. 400-421.
Forycki R. 1975 – Przygotowanie do apostolstwa, w: Powołanie człowieka, dz. cyt., s. 422-440.
Forycki 1998 – Prakseologia apostolstwa. Biblioteka ITA 6, Ołtarzew – wraz z Bibliografią.
Gogacz M., Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, Communio 1(1981) nr 5, s. 119-131.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1982.
Romaniuk K. 1972 – Duchowość apostołów według wymagań Chrystusa, w: Powołanie człowieka, t. I (Ku odnowie życia wewnętrznego), s. 143-174.

QR Code