1. Home
 2. Docs
 3. Teologia Życia Konsekrowanego 2017-2018
 4. Ruchy i Stowarzyszenia apostolskie w Kościele

Ruchy i Stowarzyszenia apostolskie w Kościele

Ks. dr hab. prof. UKSW Czesław  Parzyszek SAC

POZIOM PRZEDMIOTU: zaawansowany
15 godz. wykładowych
Egzamin ustny w III lub IV sesji

WYMAGANIA WSTĘPNE

 1. Bierna znajomość języka wykładowego;
 2. Przeczytanie przynajmniej jednych wymaganej pozycji bibliograficznej

WARUNKI ZALICZENIA

 1. Przeczytanie wymaganej literatury (przynajmniej jedna podstawowa i jedna uzupełniająca pozycja bibliograficzna);
 2. Obecność na zajęciach
 3. Aktywny udział w dyskusji

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Po Soborze Watykańskim II zrodziło się szereg duchowych impulsów. One dały początek nowym Ruchom i Stowarzyszeniom katolickim. Sobór dał im “zielone światło”, aby zaistniały w Kościele. Jest to swoisty znak czasu. W Polsce jest ich wiele. Mówi się nawet o  “wiośnie Koscioła w Polsce”. Odgrywają one ważna rolę w Kościele. Omówienie zasadniczych Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich wprowadza studenta w nową przestrzeń eklezjalną. Ruchy i Stowarzyszenia  katolickie wnoszą bowiem odnowę duchową; są szkołą kształtowania sumienia; wprowadzają  nowy dynamizm ewangeliczny i animują  apostolat Kościoła.

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU

1. Czym są ruchy i stowarzyszenia katolickie?
2. Omówienie  głównych ruchów i stowarzyszeń katolickich
3. Działalność ruchów katolickich w Polsce
4. Kierunki formacji duchowej i apostolskiej w ruchach i stowarzyszeniach katolickich
5. Rola ruchów i stowarzyszeń katolickich w aktualnej sytuacji Kościoła i społeczeństwa
6. Rada Ruchów Katolickich (jej natura, zadania, kongresy).

CELE KSZTAŁCENIA

1. Zdobywanie wiedzy o głównych ruchach i stowarzyszeniach katolickich;
2. Zapoznanie się z głównymi ruchami i stowarzyszeniami katolickimi;

METODA NAUCZANIA: Zasadniczy wykład; dyskusja kierowana przez wykładowcę.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Bibliografia zasadnicza (obowiązkowa):
  *  A. Petrowa-Wasilewicz, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, KAI, Warszawa 2000;
  * Rada Ruchów Katolickich, Ruchy katolickie w Polsce, KAI, Warszawa 1994;
  * Wiosna Ruchów. Materiały z I Kongresu ruchów katolickich, Warszawa 1994.
 2. Bibliografia uzupełniająca
  *  F. Lenoir, Nowe wspólnoty, Warszawa 1993;
  * S. Kościuk, Współczesne znaki czasu a nowe formy realizacji życia konsekrowanego w Polsce, Sandomierz 2006;
  * J. Popławski, Duchowość nowych ruchów katolickich w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 3(2006, s. 468-481. (NB. na stronie 480-481 jest podana szeroka literatura na ten temat).

 

QR Code