1. Home
  2. Docs
  3. Teologia Życia Konsekrowanego 2017-2018
  4. Dar Ducha Świętego w apostolstwie

Dar Ducha Świętego w apostolstwie

Dr Karolina Gołaszewska

Poziom przedmiotu: podstawowy
18 godz. wykładowych

Treści merytoryczne:

  1. Trynitologia pneumatologiczna. Duch Święty jako Trzecia Osoba Boska, Jej pochodzenie i posłannictwo.
  2. Objawienie Syna w Duchu Świętym.
  3. Eklezjologia pneumatologiczna. Wydarzenie eklezjalne jako konsekwencja działania Ducha Świętego przez Chrystusa i w Chrystusie. Zbawcza obecność Ducha Świętego w Kościele. Zagadnienie charyzmatów. Kościół jako wspólnota posług charyzmatycznych. Miejsce charyzmatów w eklezjalnych strukturach. Kościół jako epifania Ducha Świętego.
  4. Antropologia pneumatologiczna. Rola Ducha Świętego w Kościele jako Ludzie Bożym. Działanie Ducha Świętego w człowieku, Jego oddziaływanie na życie i misję osób świeckich, duchownych i konsekrowanych.
  5. Osoba Ducha Świętego w życiu i macierzyńskim posłannictwie Maryi.
  6. Implikacje liturgiczne. Kult Ojca „w Duchu i prawdzie”. Kult Trzeciej Osoby Bożej, jego istota. Pneumatologiczny rys pobożności eucharystycznej.
  7. Duch Święty i ekumenizm.

Wymagania wstępne:
Znajomość traktatu trynitologicznego i pneumatologicznego w ich podstawowym zakresie.

Cel wykładu:
Przedstawienie Osoby Ducha Świętego, Jej posłannictwa oraz oddziaływania na Kościół, świat i ludzi w paradygmacie teorii apostolstwa.

Przeprowadzenie wykładu:
Wykład wykraczający poza sensu stricte ramy trynitologiczne, dążący do obrazu pneumatologii integralnej, obejmującej różne aspekty teologii dogmatycznej, a także inne jeszcze dziedziny katolickiej doktryny.

Kolokwium: zaliczenie w formie ustnej z wpisem oceny do indeksu i na kartę.

Literatura:
Balter, Duch Święty we współczesnej teologii katolickiej, ZN KUL 19 (1976) 3, s. 57-67.
Balter, Duch Święty – teologia. W teologii systematycznej, w: Encyklopedia Katolicka, t.4, Lublin 1983, kol. 286-288.
Balter, Duch Święty w świadomości i życiu Kościoła posoborowego, AK 80 (1973), s. 162-170.
Balter, Duch Święty w tajemnicy Maryi i Kościoła, w: Matka Jezusa pośród pielgrzymującego Kościoła (Theotokos, t.4), red. J.S. Gajek, K. Pek, Warszawa 1993, s. 243-257.
Balter, Duch Święty a Niepokalana, Rycerz Niepokalanej 12 (1984), s. 354-356.
Balter, Pneumahagijny charakter kultu Maryjnego, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Warszawa 1979, s. 436-448.
Balter, Pneumahagijny charakter tajemnicy zbawienia, AK 96 (1981), s. 182-193.
Balter, Duch, który woła, w: Powołanie do apostolstwa (Powołanie człowieka , t.4), red. L. Balter, Poznań 1975, s. 35-47.
Balter, O nowy kult Ducha Świętego, KolCom 12, red. L. Balter, S. Dusza, F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1998, s. 439-457.
Balter, Rola Ducha Świętego w Kościele i świecie, w: Rok Święty. Odnowa i pojednanie, Kraków 1974, s. 44-61.
Balter, Rola charyzmatów w życiu religijnym Kościoła, HD 45 (1976), s. 38-45.
Balter, Duch Święty w formacji i życiu kapłana, AK 80 (1973), s. 83-99.
Mickiewicz, Znaki Ducha Świętego, Ząbki 1998, ss. 96.
Flavio, Przebudzenie charyzmatów, Łódź 2009, ss. 204.
Kowalczyk, Ponowne odkrycie Ducha Świętego, ComP 18 (1998) 2, s. 3-16.

QR Code