Witamy w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

 

_MG_0444


Archiwalne informacje dostępne są na stronie ita.aidg.pl

 

 

Terminy sesji w roku 2015/2016:

I sesja: 19-24 października 2015 r.

II sesja: 1-6 lutego 2016 r.

III sesja: 16-21 maja 2016 r.

IV sesja – egzaminacyjna: 13-17 czerwca 2016 r. [ Studenci odjeżdżają do domu po złożeniu egzaminów (termin jest wydłużony dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na przygotowanie, lub chcą skorzystać przy okazji z biblioteki) ].

(16 VI 2016 ok. godz. 10.00 planujemy egzamin licencjacki dla III roku). Tezy na ten egzamin znajdują się w tutaj.


Geneza Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie

Do roku 2013 CTA funkcjonował jako Instytut Teologii Apostolstwa (stosowany skrót: ITA)
ITA istnieje od 1982 r., zaś od roku 2003 (rok akademicki 2003/2004) Instytut został włączony w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zasadniczo studia doktoranckie z  prawem przeprowadzania dla studentów po III roku egzaminu licencjackiego, celem uzyskania kanonicznego stopnia licencjata teologii w zakresie teologii apostolstwa oraz studia podyplomowe.
W maju 2009 nowy program specjalizacji drugiego i trzeciego cyklu, jaką jest na Wydziale Teologicznym UKSW „Teologia Apostolstwa” zaakceptowała Kongregacja Wychowania Katolickiego, o czym został powiadomiony arcybiskup Metropolita Warszawski w liście z dnia 20 maja 2009 r., podpisanym przez prefekta Kongregacji ks. Kard. Zenona Grocholewskiego. W zakończeniu Listu, Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a zwłaszcza specjalizacji „Teologia Apostolstwa”, Kongregacja życzy owocnych badań naukowych i dalszego rozwoju.

Wykłady, ćwiczenia i seminaria naukowe prowadzone są podczas tygodniowych sesji: przez cztery lata dla studiów doktoranckich i przez dwa lata dla studiów podyplomowych. Każdego roku organizowane są cztery sesje naukowo-dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w auli głównej oraz salach gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie (Ożarów Maz.), gdzie studenci mogą korzystać z zakwaterowania podczas sesji, kaplicy, biblioteki, a także spożycia trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Tu też uiszczają ustalone opłaty, gdyż środki na swoją działalność Instytut czerpie z opłat studenckich (tj. czesnego).

Na mocy Uchwały Nr 112/2009 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r., Instytut funkcjonuje jako Ośrodek Naukowo- Badawczy UKSW z siedzibą w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki). Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z równoczesną akceptacją JM Rektora UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka. (Zob. Uchwała Senatu UKSW Nr 112/2009)

Celem studiów jest naukowe pogłębienie problematyki szeroko rozumianego apostolstwa w świecie współczesnym, w szczególności kształcenie promotorów różnych dzieł apostolskich, tak spośród duchownych jak i osób świeckich, pogłębiona refleksja nad naturą życia konsekrowanego, przygotowanie ojców duchownych, promotorów powołań, mistrzów nowicjatu a także umożliwienie zdobycia stopni naukowych. Stopień licencjata teologii (kanoniczny) można uzyskać po III roku studiów (Dyplom licencjata teologii) zaś po IV roku można otrzymać świadectwo ukończenia studiów doktoranckich.
Stopień doktora teologii – zgodnie z regulaminem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uzyskuje się po zakończeniu studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie pracy doktorskiej, natomiast świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje się po zaliczeniu dwóch lat studiów.

Niestacjonarne studia doktoranckie i podyplomowe
Instytut prowadzi dla wszystkich chętnych, tzn. dla mężczyzn i kobiet, świeckich i duchownych (księży diecezjalnych i zakonnych), braci i sióstr zakonnych, którzy pragną nie tylko pogłębić swą wiedzę teologiczną w ramach specjalizacji, ale – poza wspomnianą wyżej możliwością uzyskania stopnia naukowego doktora teologii – zdobyć również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze specjalizacją właściwą obranemu seminarium naukowemu lub sekcji.

Adres CTA:
ul. Kilińskiego 20; 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 0-22 722 10 24 ; tel/fax:  0-22 72…
E-mail: mkowalczyk@sac.org.pl

Adres korespondencyjny UKSW:
Sekretariat do spraw studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajstis 5
01-815 WARSZAWA

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC

Moderator Rady Naukowej: Ks. prof. UKSW dr hab. Czesław Parzyszek SAC
Sekretarz: Ks. dr Andrzej Pelc SAC

 

Stan personalny Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

         1. Profesorowie

Centrum zatrudnia dwudziestu czterech wykładowców, w tym  czternastu pracowników samodzielnych i dziesięciu wykładowców ze stopniem naukowym doktora. Pięciu profesorów zatrudnialiśmy spoza Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Doktorantom oferowaliśmy pisanie rozprawy w dwunastu katedrach UKSW, z tym że w razie potrzeby jesteśmy w stanie przyjąć także specjalistów z innych dziedzin teologii. Seminaria odbywają się bowiem w grupach lub indywidualnie (w tym przypadku student udaje się osobiście do opiekuna naukowego lub promotora).

 

2. Studenci i wypromowane doktoraty

Aktualnie na obu sekcjach i studiach podyplomowych studiuje 44 studentów, w tym na studiach doktoranckich 40 osób.  

W okresie ostatnich trzech lat wypromowano dziesięciu doktorów na ogólną liczbę 30 absolwentów, co nie jest najgorszym wynikiem. Należy przy tym zauważyć, że wszyscy absolwenci uzyskali świadectwo licencjata kanonicznego oraz dyplom ukończenia studiów doktoranckich, które upoważniają do wszczęcia przewodu doktorskiego na każdym bez wyjątku Wydziale Teologicznym. Niestety nie mamy danych o doktoratach zwieńczonych na innych uczelniach – poza UKSW, chociaż nieoficjalnie dowiadujemy się, że niektórzy absolwenci ITA rozprawę doktorską w innych uczelniach obronili. Nie jesteśmy jednak o tych doktoratach informowani. Przy okazji prosimy o przesyłanie stosownych informacji.   

 

 

3. Habilitacje

Radością napawa fakt, że w ostatnim okresie trzech absolwentów ITA uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. Dwóch z nich dzięki ITA zdobyło licencjat kościelny (zostali przyjęci na trzeci rok studiów), który jest nieodzowny w przypadku doktoratu z innej dziedziny wiedzy, np. z filozofii, pedagogiki  czy socjologii. Trzeci z absolwentów odbył studia w ITA, a następnie, podejmując pracę naukowo-dydaktyczną, zwieńczył ją kolokwium habilitacyjnym. Wszyscy wymienieni doktorzy habilitowani zwieńczyli swoje przewody na Wydziale Teologicznym UKSW.

 

 

4. Doroczne sympozja/konferencje naukowe

Instytut Teologii Apostolstwa, wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie organizuje doroczne sympozja/konferencje naukowe z okazji Dni Pallottiego, tzn. dnia urodzin naszego Założyciela (jedynym wyjątkiem było sympozjum na temat apostolatu Prymasa Tysiąclecia, na które wybraliśmy obchody 30-lecia Jego śmierci). Od roku 2009 sympozja te są wpisane na listę przedmiotów zarówno w ITA, jak i w WSD i odbywają się w ramach badań statutowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tematyka kolejnych sympozjów w latach 2009-2012 była następująca:

  • Apostolat Słowa Bożego, Ołtarzew, 21 kwietnia 2009 r.
  • Apostolstwo ludu Bożego w nauczaniu Jana Pawła II, Ołtarzew, 21-22kwietnia 2010 r.
  • Apostolat ludu Bożego w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ołtarzew, 26-27 maja 2011 r.
  • Św. Wincenty Pallotti wobec współczesnych zagrożeń wiary, Ołtarzew, 19-20 kwietnia 2012 r.
  • Wiara – Chrzest – Apostolstwo, Ołtarzew, 25-26 kwietnia 2013 r.
  • Ubóstwo i Apostolstwo, Ołtarzew, 22-23 maja 2014 r.
  • Czystość serca, Ołtarzew 21-22 maja 2015 r.

W dniach 19 – 20 maja 2016 odbędzie się sympozjum poświęcone tematyce miłosierdzia Bożego. Program sympozjum zostanie zamieszczony na stronie internetowej CTA i WSD Ołtarzew po Świętach Wielkanocnych. Serdecznie zapraszamy!

 

  

            Ks. Marian Kowalczyk SAC

/dyrektor CTA/

 

 

Ołtarzew, 22 stycznia 2016 roku.